Bekendmakingen en openbare onderzoeken

Print

Hier vind je de lopende openbare onderzoeken en bekendmakingen van de gemeente Riemst. 

BEKENDMAKINGEN OPENBARE ONDERZOEKEN EN BESLISSINGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Op 1 januari 2018 schakelden alle gemeenten over naar de omgevingsvergunning, die voortaan de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning vervangt. Een aanvraag verloopt voortaan via het omgevingsloket: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/ 

Je kan alle omgevingsaanvragen in openbaar onderzoek en bekendmakingen van afgeleverde omgevingsvergunningen raadplegen op de volgende pagina: https://omgeving.geoportaal.be/#/riemst

BERICHTEN VAN OPENBAAR ONDERZOEK

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
"Begraafplaats deelplan compensatie AC3"

Het college van burgemeester en schepenen van Riemst brengt, overeenkomstig artikel 2.2.21 §2 en §3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, ter kennis van de bevolking dat het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Begraafplaats Deelplan Compensatie AC3”, omvattende:

 • het verslag van de plenaire vergadering
 • de toelichtingnota
 • de stedenbouwkundige voorschriften
 • plan bestaande toestand
 • grafisch plan

opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld in vergadering van 12 november 2018, voor eenieder ter inzage ligt op de dienst stedenbouw van de gemeente Riemst, Maastrichtersteenweg 2b, van maandag 3 december 2018 tot en met vrijdag 1 februari 2019 tijdens de diensturen. Het RUP is ook raadpleegbaar via de website van de gemeente. 

Al wie omtrent dit Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan bezwaren heeft of opmerkingen te maken heeft, moet ze schriftelijk aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) aangetekend toezenden, of tegen ontvangstbewijs afgeven ter adres van de dienst Stedenbouw van de gemeente Riemst, Maastrichtersteenweg 2b te 3770 Riemst, uiterlijk op vrijdag 1 februari 2019 voor 12.00 uur, op welke datum en tijdstip het proces-verbaal van sluiting zal opgesteld worden.

Onteigeningsplan m.b.t. voorzetting vergunde exploitatie ‘groeve Romont’ Bassenge

We brengen u door dit schrijven graag op de hoogte dat er een openbaar onderzoek gestart is met betrekking tot de onteigening van een aantal percelen, gelegen op Waals grondgebied. Dit met het oog op de uitbreiding van de groeve van Romont (CBR) in Bassenge (Eben-Emael). De vergunning voor een verdere uitbreiding van deze groeve werd op 25 juni 2004 verleend door de gemeente Bassenge. De aanvraag hieromtrent werd ingediend door het SPI (Rue du Vertbois 11, Luik) en heeft tot doel een onteigeningsbesluit te verkrijgen voor openbaar nut.

Het openbaar onderzoek loopt nog t.e.m. 17 december 2018. Het dossier ligt ter inzage in het gemeentehuis van Bassenge (Rue du Frêne 38, 4690 Bassenge), op werkdagen tussen 8.30 u. en 12.00 u. of op afspraak op zaterdagen van 10.00 u. tot 12.00 u. Afspraken op zaterdag dienen 24u op voorhand gemaakt te worden via tel. 04/273.78.76-77 of per mail naar annick.sleypenn@bassenge.be of 
maguy.simon@bassenge.be. Verdere inlichtingen over dit dossier zijn verkrijgbaar bij het SPI, tel. 04/230.12.95, sophie.comblin@spi.be of op deze website.

Het dossier ligt inmiddels ook ter inzage op het gemeentehuis van Riemst, Maastrichtersteenweg 2b. 

Binnenkort start de laatste fase op Waals grondgebied, daarvoor dienen de nodige vergunningen en een wijziging van het gewestplan aangevraagd te worden. Wij geven graag mee dat wij in dit dossier de nodige overlegmomenten gepland hebben, om de belangen van onze inwoners te behartigen. Indien u verdere toelichting wenst, staat ook onze dienst Milieu u ook graag te woord via tel. 012 44 03 40 of milieu@riemst.be.

Heeft u bezwaren of opmerkingen, dan kan u deze uiterlijk 17 december 2018 voor 11.00 u. bezorgen op volgende manier:

BESLISSING PLAN-MER-PLICHT AANVRAAG TOT PLANOLOGISCH ATTEST VOOR COMPOSTERINGSINSTALLATIE EN CHAMPIGNONSUBSTRAATBEDRIJF VECO / COENEGRACHTS SUBSTRAAT TE RIEMST

De aanvraag tot planologisch attest heeft tot doel het wijzigen van de gewestplanbestemming “agrarisch gebied” naar “industriegebied”. Op korte termijn wenst men de gebouwgroep uit te breiden voor het creëren van een extra ruimte voor productie van compost. Op lange termijn zijn er geen uitbreidingsplannen.

De aanvraag tot planologisch attest komt in aanmerking voor een onderzoek tot milieueffectrapportage. Om effectief na te gaan of er een milieueffectrapportage (een plan-MER) moet worden opgesteld worden de doelstelling en reikwijdte van het plan beschreven in de screeningsnota.

Het screeningsdossier (bestaande uit de screeningsnota en de adviezen) bevat de nodige informatie over het voorgenomen plan en heeft de relevante milieudisciplines voldoende besproken.

Kennis genomen te hebben van bovengenoemd dossier heeft het departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten, dienst Milieueffectrapportage, geconcludeerd dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

De screeningsnota en de beslissing van het departement Omgeving is te raadplegen op www.mervlaanderen.be (dossiernummer SCRPL17277) en op het gemeentehuis te Riemst.

AANKONDIGINGEN PUBLIEKE RAADPLEGINGEN: EERSTE PARTICIPATIEMOMENTEN

“GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN OP ’T REECK III’
“GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN DELHAIZE’

Het college van burgemeester en schepenen van Riemst brengt, overeenkomstig titel 2 hoofdstuk 2 afdeling 4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ter kennisgeving aan de bevolking dat het RUP Op ’t Reeck III en het RUP Delhaize, omvattende de

 • Startnota
 • Procesnota
 • Plan bestaande toestand

opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen, te raadplegen zijn van 5 november 2018 tot en met 4 januari 2019

De startnota, de procesnota en het plan van de bestaande toestand liggen gedurende deze periode van 60 dagen ter inzage van de bevolking, tijdens de werkdagen en gewone kantooruren, bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Wonen van de gemeente Riemst, Maastrichtersteenweg 2b. De nota’s en het plan zijn ook raadpleegbaar via de website van de gemeente www.riemst.be/nl/bestuur/bekendmakingen-en-openbare-onderzoeken.

Eventuele opmerkingen kunnen uiterlijk ten laatste op 4 januari 2019 schriftelijk bezorgd worden:

 • ofwel per aangetekende brief gericht aan de gemeente Riemst, afdeling Ruimtelijke Ordening en Wonen, Maastrichtersteenweg 2b te 3770 Riemst
 • ofwel per e-mail aan gemeentebestuur@riemst.be
 • ofwel tegen ontvangstbewijs afgegeven worden bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Wonen, Maastrichtersteenweg 2b te 3770 Riemst

Op dinsdag 20 november 2018 vindt er een participatiemoment plaats in de vorm van een infomoment waarbij het dossier individueel wordt toegelicht met mogelijkheid voor vraag en antwoord. Iedereen is welkom op dit infomoment dat om 20h00 zal plaatsvinden in de raadzaal van het gemeentehuis van de gemeente Riemst, Maastrichtersteenweg 2b, 3770 Riemst.

SCOPINGNOTA'S

Andere

Geen resultaten gevonden