Bekendmakingen en openbare onderzoeken

Print

Hier vind je de lopende openbare onderzoeken en bekendmakingen van de gemeente Riemst. 

BEKENDMAKINGEN OPENBARE ONDERZOEKEN EN BESLISSINGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Op 1 januari 2018 schakelden alle gemeenten over naar de omgevingsvergunning, die voortaan de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning vervangt. Een aanvraag verloopt voortaan via het omgevingsloket: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/ 

Je kan alle omgevingsaanvragen in openbaar onderzoek en bekendmakingen van afgeleverde omgevingsvergunningen raadplegen op de volgende pagina: https://omgeving.geoportaal.be/#/riemst

Publieke inspraak over het plan-MER voor het programma Programmatische Aanpak Stikstof

De Programmatische Aanpak Stikstof (het PAS-programma) heeft als algemeen doel bij te dragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, door een (verdere) daling te realiseren van de stikstofdepositie in de Speciale Beschermingszones.

Om de mogelijke effecten van de programma op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieu-effectrapportage opgestart. U kunt van 16 augustus 2018 tot en met 16 oktober 2018 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieu-effecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven.

U kunt de nota downloaden van de website www.omgevingvlaanderen.be of inkijken op uw gemeente- of stadhuis, bij het Departement Omgeving en bij de dienst Milieueffectenrapportagebeheer in Brussel. Tot en met 16 oktober 2018 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw gemeente- of stadsbestuur of een de dienst Milieueffectenrapportagebeheer 'Plan- MER PAS (PL257)' - Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel of per e-mail naar mer@vlaanderen.be.

Voor meer informatie over milieueffectenrapportage kunt u surfen naar www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700. 

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

MOORS RENAAT, met adres BIJSSTRAAT 85 TE 3770 RIEMST, heeft op 01 JUNI 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend bij de deputatie van de provincie Limburg voor:

 • stedenbouwkundige handelingen
 • de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

(projectnr. Omgevingsloket OMV_2018003885)

Het betreft een aanvraag tot:

 • hernieuwing en verandering van het vergunde varkensbedrijf, met de volgende rubrieken: 9.4.1.c)2°, 9.4.1°d)1°, 15.1.1°, 17.3.4.1°b), 17.3.6.1°b), 17.4., 17.3.2.1.1.2°, 28.2.c)2°, 53.8.2°;
 • het bouwen van een nieuwe varkensstal;

De aanvraag heeft betrekking op de percelen met als kadastrale omschrijving RIEMST, 3DE AFDELING VLIJTINGEN, BIJSSTRAAT 85 A, SECTIE B, NRS. 338 H, 338 L, 351 G, 351 E, 352 C, 353 A.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie van de provincie Limburg.

De aanvraag ligt van 14 JUNI 2018 tot en met 13 JULI 2018 ter inzage bij de gemeentelijke afdeling Omgeving, Maastrichtersteenweg 2b te 3770 Riemst.

Gedurende deze periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog (schriftelijk) per aangetekende brief of een afgifte tegen ontvangstbewijs, of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) (projectnr. Omgevingsloket OMV_2018003885).

De gemeente organiseert een informatievergadering over de aanvraag op maandag 25 JUNI 2018 om 19u00 in de raadzaal van het gemeentehuis, Maastrichtersteenweg 2b te 3770 Riemst.

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING PROJECT "FIETSEN ONDER DE GROND"

projectnummer omgevingsloket:  2017008362

gemeentelijk dossiernummer: 201817

Toerisme Limburg vzw, met adres Universiteitslaan 3 te 3500 Hasselt heeft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de deputatie van de provincie Limburg.

Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een belevingsfietspad in de mergelgroeve “Avergat” met bijhorende infrastructuur en technische werken – project “Fietsen onder de grond”.

De aanvraag heeft betrekking op de terreinen gelegen te Avergat ter hoogte van nr.30 en met kadastrale omschrijving Riemst, 5de afdeling Kanne, sectie C, nrs.363C, 364C, 502M4, 502H4, 502L5, 502X5, 502V5, 506B en 521C.

De deputatie van de provincie Limburg heeft op 31 mei 2018 de omgevingsvergunning verleend.

Deze beslissing is ter inzage beschikbaar via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) en ligt ook ter inzage bij de gemeentelijke dienst Vergunningen, Maastrichtersteenweg 2b te 3770 Riemst van 9 juni 2018 tot en met 9 juli 2018.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning of de vergunningsvoorwaarden.

Raadpleeg daarvoor artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN “ZONEVREEMDE SPORT EN RECREATIETERREINEN”

Het college van burgemeester en schepenen van Riemst brengt, overeenkomstig artikel 2.2.21 §2 en §3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, ter kennis van de bevolking dat het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Zonevreemde Sport en Recreatieterreinen”, omvattende:

 • het verslag van de plenaire vergadering
 • de toelichtingnota
 • de stedenbouwkundige voorschriften
 • plan bestaande toestand / grafisch plan
 • onteigeningsplan,
 • planbaten-planschade,

opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld in vergadering van 14 mei 2018, voor eenieder ter inzage ligt op de dienst stedenbouw van de gemeente Riemst, Maastrichtersteenweg 2b, van maandag 4 juni 2018 tot en met vrijdag 3 augustus 2018 tijdens de diensturen. Het RUP is ook raadpleegbaar via de website van de gemeente,

Al wie omtrent dit Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan bezwaren heeft of opmerkingen te maken heeft, moet ze schriftelijk aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) aangetekend toezenden, of tegen ontvangstbewijs afgeven ter adres van de dienst Stedenbouw van de gemeente Riemst, Maastrichtersteenweg 2b te 3770 Riemst, uiterlijk op vrijdag 3 augustus 2018 voor 12.00 uur, op welke datum en tijdstip het proces-verbaal van sluiting zal opgesteld worden.

Informatievergadering voorafgaand aan het indienen van een omgevingsvergunningsaanvraag

Aspiravi nv, Vaarnewijkstraat 17, 8530 Harelbeke, informeert hierbij de bevolking over hun intentie om een omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen voor:

 • Een windturbinepark bestaande uit 2 windturbines met een totaal vermogen van 6 tot 8 MW gelegen op het grondgebied van de gemeente Bassenge, ten Noorden van het dorp Boirs, langs de autosnelweg E313.

Conform de bepalingen in het Waals milieuwetboek, moet voor deze aanvraag ook een milieu-impactstudie en een openbare informatievergadering gehouden worden, waarop u allemaal uitgenodigd wordt.

De openbare informatievergadering zal plaatsvinden op dinsdag 05 juni 2018 om 19u00 op de volgende locatie:

 • Cercle Saint-Georges
 • Rue Lulay 51
 • 4690 Bassenge (Glons)

De vergadering heeft als doel:

 • Dat de aanvrager zijn project kan voorstellen.
 • Dat de aanwezige omwonenden informatie kunnen inwinnen over het project en opmerkingen of suggesties kunnen doorgeven.
 • Dat bijzonderheden kunnen aangekaart worden zodat hiermee rekening kan worden gehouden in de milieu-impactstudie.
 • Dat er redelijke alternatieve voorstellen kunnen gedaan worden, zodat hiermee rekening kan worden gehouden in de milieu-impactstudie.

Conform het artikel R41 – 4 van het eerste boek van het Waals milieuwetboek, kan iedereen binnen een termijn van 15 dagen beginnende op de dag van de informatievergadering, opmerkingen en suggesties doorgeven.

Ook de bijzonderheden ter plaatse en redelijke alternatieve voorstellen kunnen ingediend worden, zodat hiermee rekening gehouden kan worden in de milieu-impactstudie.

Deze kunnen schriftelijk overgemaakt worden tot woensdag 20 juni 2018 aan het gemeentecollege van Bassenge (Rue Royale 4, 4690 Bassenge), met vermelding van naam en adres.

Er dient ook een kopie hiervan te worden verstuurd naar Aspiravi, t.a.v. Xavier Houdry, Vaarnewijkstraat 17, 8530 Harelbeke.

Voor alle informatie over dit project, kunt u schriftelijk terecht bij Xavier Houdry, Vaarnewijkstraat 17, 8530 Harelbeke, telefonisch op het nummer 056 70 27 36 of per mail: Bassenge@aspiravi.be

 

 

OPENBAAR ONDERZOEK: GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN “BEGRAAFPLAATS RIEMST”

Het college van burgemeester en schepenen van Riemst brengt, overeenkomstig artikel 2.2.21 §2 en §3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, ter kennis van de bevolking dat het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Begraafplaats Riemst”, omvattende:

 • het verslag van de plenaire vergadering
 • de toelichtingnota
 • de stedenbouwkundige voorschriften
 • plan bestaande toestand / grafisch plan
 • planbaten-planschade,

opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld in vergadering van 9 april 2018, voor eenieder ter inzage ligt op de dienst stedenbouw van de gemeente Riemst, Maastrichtersteenweg 2b, van maandag 30 april 2018 tot en met vrijdag 29 juni 2018 tijdens de diensturen. Het RUP is ook raadpleegbaar via de website van de gemeente (onderstaand)

Al wie omtrent dit Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan bezwaren heeft of opmerkingen te maken heeft, moet ze schriftelijk aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) aangetekend toezenden, of tegen ontvangstbewijs afgeven ter adres van de dienst Stedenbouw van de gemeente Riemst, Maastrichtersteenweg 2b te 3770 Riemst, uiterlijk op vrijdag 29 juni 2018 voor 12.00 uur, op welke datum en tijdstip het proces-verbaal van sluiting zal opgesteld worden.

BESLISSING PLAN-MER-PLICHT AANVRAAG TOT PLANOLOGISCH ATTEST VOOR COMPOSTERINGSINSTALLATIE EN CHAMPIGNONSUBSTRAATBEDRIJF VECO / COENEGRACHTS SUBSTRAAT TE RIEMST

De aanvraag tot planologisch attest heeft tot doel het wijzigen van de gewestplanbestemming “agrarisch gebied” naar “industriegebied”. Op korte termijn wenst men de gebouwgroep uit te breiden voor het creëren van een extra ruimte voor productie van compost. Op lange termijn zijn er geen uitbreidingsplannen.

De aanvraag tot planologisch attest komt in aanmerking voor een onderzoek tot milieueffectrapportage. Om effectief na te gaan of er een milieueffectrapportage (een plan-MER) moet worden opgesteld worden de doelstelling en reikwijdte van het plan beschreven in de screeningsnota.

Het screeningsdossier (bestaande uit de screeningsnota en de adviezen) bevat de nodige informatie over het voorgenomen plan en heeft de relevante milieudisciplines voldoende besproken.

Kennis genomen te hebben van bovengenoemd dossier heeft het departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten, dienst Milieueffectrapportage, geconcludeerd dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

De screeningsnota en de beslissing van het departement Omgeving is te raadplegen op www.mervlaanderen.be (dossiernummer SCRPL17277) en op het gemeentehuis te Riemst.

 

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE

De NV MERE, gevestigd MOLENWEG 71B te 3770 RIEMST, heeft een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend voor:

 • de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten (projectnr. Omgevingsloket OMV_2018048633)

Het betreft een aanvraag voor:

 • DE MELDING VAN DE EXPLOITATIE VAN EEN INGEDEELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT: UITBATING VAN EEN VLEESWINKEL EN EEN GROOTWARENHUIS
 • MET DE VOLGENDE RUBRIEKEN: 3.2.2°a), 16.3.1.1°, 45.4.d), 45.4.e)1°

De aanvraag heeft betrekking op de volgende percelen met als kadastrale omschrijving:

 • Molenweg 71B, 3de AFDELING, SECTIE A, nr. 325B, nr. 326C, nr. 327H, nr. 329F en nr. 329 C.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 24 MEI 2018 akte genomen van de meldingsaanvraag.

De beslissing ligt van 04 JUNI 2018 tot en met 04 JULI 2018 ter inzage bij de gemeentelijke afdeling Omgeving, Maastrichtersteenweg 2b te 3770 Riemst en via www.omgevingsloket.be

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning of de vergunningsvoorwaarden.

Raadpleeg daarvoor artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 artikels 108 en 109.

Deelplan Nennisweide LW4-1

Het deelplan 'Nennisweide LW4-1'  waarbij dit binnenliggend woongebied gevrijwaard wordt van bebouwing tot 2022, wordt opgemaakt ter compensatie van de ontwikkeling van een deel van het woonuitbreidingsgebied 't Bandje te Vlijtingen (WU8-1) en moet dan ook beschouwd worden als een deelplan van het RUP 't Bandje.

De detailleringsgraad van het plan is van die aard dat de onderliggende bestemming van woonzone behouden blijft maar voorzien wordt van een 'overlay' die de betreffende woonzone zal 'bevriezen' tot minstens 2022. Eventuele woonontwikkelingen kunnen enkel na deze planperiode én na het aantonen van een woonbehoefte die gekoppeld is aan een actualisatie van het woonbeleid van Riemst.

De volgende stap in de procedure van dit deelplan is de opmaak van een voorontwerp waaraan stedenbouwkundige voorschriften gekoppeld worden.

Het totale planproces wordt omschreven in de procesnota die samen met de scopingnota en de plancontouren geraadpleegd kan worden als pdf.

Deelplan Compensatie AC3

Het Deelplan Compensatie AC3 wordt opgemaakt ter compensatie van de oppervlakte agrarisch gebied dat ingenomen wordt door het RUP Begraafplaats Riemst en moet dan ook beschouwd worden als een deelplan van het RUP Begraafplaats Riemst.

Voor de ontwikkeling van de begraafplaats van Riemst, waarvoor het RUP gelegen is in Herbevestigd Agrarisch Gebied, zal de betreffende oppervlakte van 63a 80ca gecompenseerd worden in het WUG Millen, meer bepaald in een deel aansluitend op de site van de waterburcht, tevens aansluitend op het reeds gecompenseerde deel naar aanleiding van de uitbreiding van Op 't Reeck.

Niettegenstaande betreffende percelen niet in professioneel landbouwgebruik zijn behoren ze door hun typisch gebruik ervan als hoogstamboomgaard wel degelijk tot de historische landbouwstructuur van het kerndorp. Het plangebied wordt dan ook niet beschouwd als een landbouwgebied in functie van akkerbouw of veeteelt, maar wordt gezien als een extensief beheerd grasland, als onderdeel van een historische boomgaardengordel die van oudsher deel uitmaakt van de oorspronkelijke 'landbouwstructuur'.

Dit geldt zowel voor het perceel in gebruik als weiland als voor het perceel in gebruik als 'parkje' horend bij de waterburcht.

De volgende stap in de procedure van dit deelplan is de opmaak van een voorontwerp waaraan stedenbouwkundige voorschriften gekoppeld worden.

Het totale planproces wordt omschreven in de procesnota die samen met de scopingnota en de plancontouren geraadpleegd kan worden als pdf.

Onderzoek de commodo et incommodo

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Riemst maakt bekend dat er een onderzoek de commodo et incommodo ingesteld is over de aanvraag tot werkvergunning voor tewerkstelling van personeel in een ondergrondse groeve, voor het aanleggen van een tunnel in de Grote Berg te Zussen en het stabiliseren van aardpijpen in groeve Mergelstraat 1, Zussen in het kader van de veiligheid.

Het onderzoek loopt van 25 januari 2018 tot 9 februari 2018 (12.00 u.). 

De bundel ligt ter inzage van het publiek op de Technische Dienst, Tongersesteenweg 8, Riemst bij de dienst Groeven. De bundel kan ingekeken worden vanaf 25 januari 2018 tot en met 9 februari 2018 tijdens de diensturen.

Personen die opmerkingen hebben, kunnen gedurende voormelde termijn, tot bij de sluiting van het onderzoek, hun bezwaren schriftelijk indienen, bij het college van burgemeester en schepenen.

RUP's

Andere

Geen resultaten gevonden