Bekendmakingen en openbare onderzoeken

Print

Hier vind je de lopende openbare onderzoeken en bekendmakingen van de gemeente Riemst. 

BEKENDMAKING OMGEVINGSVERGUNNING

projectnummer omgevingsloket: OMV_2017008362

gemeentelijk dossiernummer: 201817

Toerisme Limburg vzw, met adres Universiteitslaan 3 te 3500 Hasselt, heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een belevingsfietspad in de mergelgroeve "Avergat" met bijhorende infrastructuur en technische werken te Riemst, Avergat ter hoogte van nr.30 kadastraal gekend als 5de afdeling Kanne, sectie C, nrs.363C, 364C, 502M4, 502H4, 502L5, 502X5, 502V5, 506B en 521C.

Het openbaar onderzoek loopt van 23 februari 2018 tot en met 24 maart 2018.

Het dossier is tijdens deze periode ter inzage beschikbaar via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be). Het volledige dossier ligt ook tot op de datum van de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst Vergunningen.

Uw eventuele opmerkingen en bezwaren over deze aanvraag omgevingsvergunning, of, in voorkomend geval, het nog niet goedgekeurd milieueffectrapport of nog niet goedgekeurd omgevingsveiligheidsrapport, kunnen digitaal worden ingediend via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) of schriftelijk worden ingediend door middel van een aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs bij het college van burgemeester en schepenen, Maastrichtersteenweg 2b te 3770 Riemst, en dit vóór 24 maart 2018.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie. Hierbij kan u terecht voor meer informatie.

BEKENDMAKING OMGEVINGSVERGUNNING

projectnummer omgevingsloket:  OMV_2017005479

gemeentelijk dossiernummer: 20173

De Watergroep, met adres Vooruitgangstraat 189 te 1030 Schaarbeek heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een opjager te Riemst, 2de afdeling Herderen, Bilzersteenweg 11D, sectie A, nr.1343F.

De gewestelijke omgevingsambtenaar heeft op 7 februari 2018 de omgevingsvergunning verleend.

Deze beslissing is ter inzage beschikbaar via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) en ligt ook ter inzage bij de gemeentelijke afdeling Ruimtelijke Ordening en Wonen, Maastrichtersteenweg 2b te 3770 Riemst.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning of de vergunningsvoorwaarden.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuurscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. (www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK WINDMOLENS HEESTERVELDWEG TONGEREN

Referentie omgevingsloket: OMV_2017008520

Referentie gemeente Tongeren: OMV/2017/000004

Projectnaam omgevingsloket: Bouw en exploitatie van twee windturbines in Tongeren (EDF Luminus)

Ligging: Heersterveldweg 19, Heersterveldweg 21 te 3700 Tongeren: Afdeling 73046, sectie A, perceel 137G, 546E, 90G

EDF Luminus, Markiesstraat 1 te 1000 Brussel, heeft een Omgevingsvergunning ingediend bij de bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg voor bouw en exploitatie van twee windturbines in Tongeren.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Heersterveldweg 19, Heersterveldweg 21 te 3700 Tongeren, en met als kadastrale ligging Afdeling 73046, sectie A, perceel 137G, 546E, 90G.

Het openbaar onderzoek loopt van 26.01.2018 tot 25.02.2018.

Het dossier kan geraadpleegd worden op de website van het omgevingsloket via onderstaande link:De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 25/02/2018, worden ingekeken via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek#openbaaronderzoekprojectdetail/projectuuid=ntAm3pbLTUyks0xC6C1yfg

of bij de dienst omgeving van de stad Tongeren.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de stad Tongeren.

Een zitdag vindt plaats op maandag 19 februari 2018 in het parochiaal centrum Sint Maartenshof, Sint-Maartensstraat 54, 3770 Genoelselderen tussen 15u00 en 19u00. U dient een afspraak vast te leggen via e-mail op patricia.liket@riemst.be of telefonisch op 012/440340  voor een periode van maximaal 30 minuten met een groepje van maximaal 3 personen tegelijkertijd.

 

Onderzoek de commodo et incommodo

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Riemst maakt bekend dat er een onderzoek de commodo et incommodo ingesteld is over de aanvraag tot werkvergunning voor tewerkstelling van personeel in een ondergrondse groeve, voor het aanleggen van een tunnel in de Grote Berg te Zussen en het stabiliseren van aardpijpen in groeve Mergelstraat 1, Zussen in het kader van de veiligheid.

Het onderzoek loopt van 25 januari 2018 tot 9 februari 2018 (12.00 u.). 

De bundel ligt ter inzage van het publiek op de Technische Dienst, Tongersesteenweg 8, Riemst bij de dienst Groeven. De bundel kan ingekeken worden vanaf 25 januari 2018 tot en met 9 februari 2018 tijdens de diensturen.

Personen die opmerkingen hebben, kunnen gedurende voormelde termijn, tot bij de sluiting van het onderzoek, hun bezwaren schriftelijk indienen, bij het college van burgemeester en schepenen.

RUP's

Andere

Geen resultaten gevonden