Bekendmakingen en openbare onderzoeken

Print

Hier vind je de lopende openbare onderzoeken en bekendmakingen van de gemeente Riemst. 

BEKENDMAKINGEN OPENBARE ONDERZOEKEN EN BESLISSINGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Op 1 januari 2018 schakelden alle gemeenten over naar de omgevingsvergunning, die voortaan de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning vervangt. Een aanvraag verloopt voortaan via het omgevingsloket: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/ 

Je kan alle omgevingsaanvragen in openbaar onderzoek en bekendmakingen van afgeleverde omgevingsvergunningen raadplegen op de volgende pagina: https://omgeving.geoportaal.be/#/riemst

BESLISSING PLAN-MER-PLICHT AANVRAAG TOT PLANOLOGISCH ATTEST VOOR COMPOSTERINGSINSTALLATIE EN CHAMPIGNONSUBSTRAATBEDRIJF VECO / COENEGRACHTS SUBSTRAAT TE RIEMST

De aanvraag tot planologisch attest heeft tot doel het wijzigen van de gewestplanbestemming “agrarisch gebied” naar “industriegebied”. Op korte termijn wenst men de gebouwgroep uit te breiden voor het creëren van een extra ruimte voor productie van compost. Op lange termijn zijn er geen uitbreidingsplannen.

De aanvraag tot planologisch attest komt in aanmerking voor een onderzoek tot milieueffectrapportage. Om effectief na te gaan of er een milieueffectrapportage (een plan-MER) moet worden opgesteld worden de doelstelling en reikwijdte van het plan beschreven in de screeningsnota.

Het screeningsdossier (bestaande uit de screeningsnota en de adviezen) bevat de nodige informatie over het voorgenomen plan en heeft de relevante milieudisciplines voldoende besproken.

Kennis genomen te hebben van bovengenoemd dossier heeft het departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten, dienst Milieueffectrapportage, geconcludeerd dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

De screeningsnota en de beslissing van het departement Omgeving is te raadplegen op www.mervlaanderen.be (dossiernummer SCRPL17277) en op het gemeentehuis te Riemst.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De NV AQUAFIN, met adres DIJKSTRAAT 8 TE 2630 AARTSELAAR, heeft een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning ingediend volgens de gewone procedure

de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (projectnr. Omgevingsloket OMV_2017007783)

Het betreft een aanvraag voor:

het verkrijgen van een hernieuwing van een omgevingsvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van de RWZI ZICHEN

De aanvraag heeft betrekking op het perceel met als kadastrale omschrijving Riemst, 6DE afdeling sectie B nr. 959 R, ter plaatse MENNESTRAAT 100

De bestendige deputatie van de provincie Limburg heeft op 29 maart 2018 de omgevingsvergunning VOORWAARDELIJK VERLEEND, voor ONBEPAALDE DUUR

De beslissing ligt van 09 april 2018 tot en met 09 mei 2018 ter inzage bij de gemeentelijke afdeling LDP dienst Milieu, Maastrichtersteenweg 2b te 3770 Riemst en via www.omgevingsloket.be

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning of de vergunningsvoorwaarden

Raadpleeg daarvoor artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015

Deelplan Nennisweide LW4-1

Het deelplan 'Nennisweide LW4-1'  waarbij dit binnenliggend woongebied gevrijwaard wordt van bebouwing tot 2022, wordt opgemaakt ter compensatie van de ontwikkeling van een deel van het woonuitbreidingsgebied 't Bandje te Vlijtingen (WU8-1) en moet dan ook beschouwd worden als een deelplan van het RUP 't Bandje.

De detailleringsgraad van het plan is van die aard dat de onderliggende bestemming van woonzone behouden blijft maar voorzien wordt van een 'overlay' die de betreffende woonzone zal 'bevriezen' tot minstens 2022. Eventuele woonontwikkelingen kunnen enkel na deze planperiode én na het aantonen van een woonbehoefte die gekoppeld is aan een actualisatie van het woonbeleid van Riemst.

De volgende stap in de procedure van dit deelplan is de opmaak van een voorontwerp waaraan stedenbouwkundige voorschriften gekoppeld worden.

Het totale planproces wordt omschreven in de procesnota die samen met de scopingnota en de plancontouren geraadpleegd kan worden als pdf.

Deelplan Compensatie AC3

Het Deelplan Compensatie AC3 wordt opgemaakt ter compensatie van de oppervlakte agrarisch gebied dat ingenomen wordt door het RUP Begraafplaats Riemst en moet dan ook beschouwd worden als een deelplan van het RUP Begraafplaats Riemst.

Voor de ontwikkeling van de begraafplaats van Riemst, waarvoor het RUP gelegen is in Herbevestigd Agrarisch Gebied, zal de betreffende oppervlakte van 63a 80ca gecompenseerd worden in het WUG Millen, meer bepaald in een deel aansluitend op de site van de waterburcht, tevens aansluitend op het reeds gecompenseerde deel naar aanleiding van de uitbreiding van Op 't Reeck.

Niettegenstaande betreffende percelen niet in professioneel landbouwgebruik zijn behoren ze door hun typisch gebruik ervan als hoogstamboomgaard wel degelijk tot de historische landbouwstructuur van het kerndorp. Het plangebied wordt dan ook niet beschouwd als een landbouwgebied in functie van akkerbouw of veeteelt, maar wordt gezien als een extensief beheerd grasland, als onderdeel van een historische boomgaardengordel die van oudsher deel uitmaakt van de oorspronkelijke 'landbouwstructuur'.

Dit geldt zowel voor het perceel in gebruik als weiland als voor het perceel in gebruik als 'parkje' horend bij de waterburcht.

De volgende stap in de procedure van dit deelplan is de opmaak van een voorontwerp waaraan stedenbouwkundige voorschriften gekoppeld worden.

Het totale planproces wordt omschreven in de procesnota die samen met de scopingnota en de plancontouren geraadpleegd kan worden als pdf.

Onderzoek de commodo et incommodo

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Riemst maakt bekend dat er een onderzoek de commodo et incommodo ingesteld is over de aanvraag tot werkvergunning voor tewerkstelling van personeel in een ondergrondse groeve, voor het aanleggen van een tunnel in de Grote Berg te Zussen en het stabiliseren van aardpijpen in groeve Mergelstraat 1, Zussen in het kader van de veiligheid.

Het onderzoek loopt van 25 januari 2018 tot 9 februari 2018 (12.00 u.). 

De bundel ligt ter inzage van het publiek op de Technische Dienst, Tongersesteenweg 8, Riemst bij de dienst Groeven. De bundel kan ingekeken worden vanaf 25 januari 2018 tot en met 9 februari 2018 tijdens de diensturen.

Personen die opmerkingen hebben, kunnen gedurende voormelde termijn, tot bij de sluiting van het onderzoek, hun bezwaren schriftelijk indienen, bij het college van burgemeester en schepenen.

RUP's

Andere

Geen resultaten gevonden