Vragen over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

Bekendmakingen en openbare onderzoeken

Print

Op deze pagina vind je de lopende openbare onderzoeken en bekendmakingen van de gemeente Riemst.

Actuele bekendmakingen

Terinzagelegging van de kennisgeving van het plan-MER voor het Belgisch Programma in kader van Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) 2021-2027 Landbouwbeleid 2023-2027

Het Departement Landbouw en Visserij heeft de procedure opgestart voor het opstellen van het plan-MER voor het Belgisch Programma in kader van Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) 2021-202. Het Team Mer verklaarde de kennisgeving van dit dossier volledig op 22/07/2021.

Kennisgeving
Download de kennisgeving/ontwerp-MER

Terinzagelegging
De periode van terinzagelegging van de kennisgeving/ontwerp-MER zal lopen van 16 augustus 2021 tot en met 14 september 2021.
De bevolking kan tot en met 14 september 2021 opmerkingen bezorgen:

  • Online via een digitaal inspraakformulier
  • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan: Departement Omgeving Team Mer, Plan-Mer 0269 Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
  • Via een e-mail naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER 0269 EFMZV in de titel)
  • Via afgfite van de opmerking in het gemeentehuis

Beslissing over de inhoud
Na de terinzagelegging zal het Team-Mer een beslissing nemen over de inhoud van het plan-MER, de bijzondere richtlijnen voor het opstellen van het plan-MER en de opstellers van het plan-MER.

Openbaar onderzoek over het ontwerp van digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten

Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kunt u het ontwerp van de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten inkijken en becommentariëren op www.integraalwaterbeleid.be. De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen die het juridisch statuut van de waterlopen vastleggen, worden vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten. De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas is afkomstig uit de oude analoge atlassen, de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door de waterloopbeheerders, ... Waterloopbeheerders hebben grote inspanningen gedaan om die informatie zo volledig en correct mogelijk op te nemen. Maar mogelijks komt de informatie in het ontwerp van de digitale atlas niet volledig overeen met de situatie op het terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of omdat de oever ingericht werd. Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar onderzoek. Wanneer u vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte van een waterloop of publieke gracht in uw buurt niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan horen wij dat graag. Op die manier kunnen wij samen de kwaliteit van de atlas verbeteren. Alle informatie is te raadplegen via de link "Digitale atlas" onderaan dit tekstveld.

Opmerkingen kunt u via dezelfde website indienen of aan uw gemeentebestuur overmaken t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Maastrichtersteenweg 2B te 3770 Riemst, ofwel de opmerkingen mailen aan dg_patrimonium@riemst.be

Openbaar onderzoek nieuw ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’

De omschakeling naar een circulaire bouweconomie in Vlaanderen is nodig en niet alleen om de uitdagingen van de klimaatsverandering aan te gaan. We moeten ook efficiënter met grondstoffen omgaan en onze impact op het milieu moet verminderen.

Het nieuw ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’ geeft vorm aan deze circulaire ambities voor de Vlaamse bouwsector, en dit voor de periode 2022 tot 2030.

De grootste focus ligt op het circulaire beheer van materialen die zich in bestaande bouwwerken bevinden en op de circulaire keuzes bij het ontwerpen en (ver)bouwen van nieuwe of te vernieuwen bouwwerken.

Dit beleidsprogramma vormt het nieuwe kader voor de overheid en de bouwsector om vanaf 2022 tot 2030 samen stappen vooruit te zetten richting een circulaire bouweconomie. Vele betrokken sectororganisaties, overheden, onderzoeksinstellingen, VVSG, gemeenten, bedrijven,… hebben actief meegewerkt aan dit ontwerp-beleidsprogramma.

Voor de Vlaamse Regering dit ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’ kan goedkeuren, loopt er vanaf 16 augustus tot en met 15 oktober 2021 een openbaar onderzoek. Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen overmaken per e-mail via beleidsplanbouw@ovam.be of per post naar de OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

U kan het nieuw ontwerp-beleidsprogramma raadplegen op de OVAM website.

 

Openbaar onderzoek biomassacentrale BEE-GREEN

De organisatie S.A. BEE GREEN WALLONIA, met maatschappelijke zetel Bedrijvenlaan 1 te 2800 Mechelen, heeft een nieuwe aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie (biomassacentrale) op basis van houtafval (categorie B) met een netto elektrisch vermogen van 10 MW op het CBR-terrein in Lixhe (Visé).

De geproduceerde energie zal in de vorm van elektriciteit en warmte aan CBR worden geleverd en in de vorm van stoom aan IMERYS. De geproduceerde energie kan ook in het lokale netwerk worden geïnjecteerd. De warmtekrachtkoppelingsinstallatie zal vergezeld gaan van aardgasmotoren met een totaal elektrisch vermogen van 9 MW die alleen tijdens piekuren (d.w.z. 4000 à 5.000 uur/jaar) in bedrijf zullen zijn.

Het dossier en de milieueffectrapportage met betrekking tot het project kunnen van 06/09/2021 tot 06/10/2021 worden geraadpleegd bij de gemeente Visé - Dienst Milieubescherming, Bergenstraat 11, 4600 Visé.

Het dossier kan worden geraadpleegd bij de gemeente Visé vanaf de openingsdatum tot de sluitingsdatum van het onderzoek, elke werkdag tijdens de diensturen en op zaterdagochtend van 8.30 tot 11.30 uur.  Wanneer de raadpleging op zaterdagochtend plaatsvindt, moet de persoon die het dossier wenst te raadplegen, uiterlijk 24 uur van tevoren een afspraak maken met mevrouw Blaffart van de Milieudienst op het nummer 04/374.85.14. Het bestand kan op verzoek ook per computer worden geraadpleegd bij laurence.blaffart@vise.be.

Iedere belanghebbende kan tot het einde van het onderzoek schriftelijke of mondelinge opmerkingen aan het gemeentebestuur doen toekomen binnen de hierboven vermelde termijn. Schriftelijke opmerkingen kunnen worden toegezonden aan het Collège communal, rue des Récollets, 1 in 4600 Visé of per e-mail aan laurence.blaffart@vise.be.

Terinzagelegging Project-MER Windpark Ventori te Tongeren-Riemst

Het team MER van het Departement Omgeving ontving op 7 september een aanmelding voor het opstellen van een project-MER van nv Elicio, de nv Luminus, de nv Eneco Wind Belgiu en de nv Limburg Win(d)t voor het windpark Ventori te Tongeren-Riemst.

De initiatiefnemers van het project voorzien in een voortraject met scopingsadvies en publieke participatie. In functie van de publieke participatie staat de gemeente Riemst in voor de terinzagelegging over de aanmelding van dit project-MER.

Project-MER

De aanmelding kreeg de projectnummer PR3412. Download hier het project-MER.

Terinzagelegging

De periode van terinzagelegging van het project-MER zal lopen van 20 september 2021 tot en met 3 november 2021. Inspraakreacties kunnen gaan over de inhoud van de aanmelding en/of de voorgestelde methodologie en te onderzoeken alternatieven. Je kan ze overmaken:

- via het online inspraakformulier op www.mervlaanderen.be
- per mail aan mer@vlaanderen.be (vermeld projectnummer PR3412)

Beslissing over de inhoud

De experten van het departement Omgeving zullen de inspraakreacties evalueren en ermee rekening houden in het zogenaamde scopingsadvies, dat bepaalt wat er in het project-MER moet worden onderzocht.

Archief


Verslagen van participatiemomenten

Binnenkort: Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Het verslag is binnenkort beschikbaar.

Verslag eerste participatiemoment RUP Beeldbepalende Bakens

Verslag eerste participatiemoment RUP Delhaize

Verslag eerste participatiemoment RUP Op 't Reeck III

Verslagen participatiemomenten drie deelplannen

  • Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan visvijver Membruggen
  • 'Deelplan AC3' als onderdeel van RUP Begraafplaats Riemst
  • 'Deelplan Nennisweide' als onderdeel van RUP 't Bandje Vlijtingen

Download verslag eerste participatiemoment
Download samenvatting inspraakreacties

Scopingnota's

RUP Op 't Reeck III

RUP Beeldbepalende Bakens in het open landschap

Belangrijk: maatregelen coronavirus

Je kunt nog steeds op een goede manier kennis nemen van voorgenomen projecten. Maar er zijn wel een aantal extra maatregelen om zo jouw en onze veiligheid te garanderen. Voordat je een afspraak met ons maakt:

  • Raadpleeg eerst dossierstukken via het omgevingsloket.
  • Stel alvast vragen telefonisch (012 44 03 00) of per e-mail.
  • Nog vragen die daarna niet beantwoord zijn? Maak dan een afspraak.

Let op: bezoek gemeentehuis alleen mogelijk op afspraak!