Bekendmakingen en openbare onderzoeken

Print

Op deze pagina vind je de lopende openbare onderzoeken en bekendmakingen van de gemeente Riemst.

Actuele bekendmakingen

Openbaar onderzoek nieuw ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’

De omschakeling naar een circulaire bouweconomie in Vlaanderen is nodig en niet alleen om de uitdagingen van de klimaatsverandering aan te gaan. We moeten ook efficiënter met grondstoffen omgaan en onze impact op het milieu moet verminderen.

Het nieuw ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’ geeft vorm aan deze circulaire ambities voor de Vlaamse bouwsector, en dit voor de periode 2022 tot 2030.

De grootste focus ligt op het circulaire beheer van materialen die zich in bestaande bouwwerken bevinden en op de circulaire keuzes bij het ontwerpen en (ver)bouwen van nieuwe of te vernieuwen bouwwerken.

Dit beleidsprogramma vormt het nieuwe kader voor de overheid en de bouwsector om vanaf 2022 tot 2030 samen stappen vooruit te zetten richting een circulaire bouweconomie. Vele betrokken sectororganisaties, overheden, onderzoeksinstellingen, VVSG, gemeenten, bedrijven,… hebben actief meegewerkt aan dit ontwerp-beleidsprogramma.

Voor de Vlaamse Regering dit ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’ kan goedkeuren, loopt er vanaf 16 augustus tot en met 15 oktober 2021 een openbaar onderzoek. Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen overmaken per e-mail via beleidsplanbouw@ovam.be of per post naar de OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

U kan het nieuw ontwerp-beleidsprogramma raadplegen op de OVAM website.

 

publieke consultatie voor de ontwerp-toegankelijkheidsregeling van het natuurgebied Grootbos

Voor natuurgebied Grootbos, op grondgebied van de gemeente Riemst werd door het Agentschap Natuur en Bos een toegankelijkheidsregeling opgemaakt. Hierin wordt de toegankelijkheid voor bezoekers omschreven. Het dossier digitaal inkijken kan op: https://www.natuurenbos.be/toegankelijkheid/toegankelijkheidsregelingen-...

Gedurende de periode van 01/10/2021 tot en met 30/10/2021 kunnen opmerkingen en/of bezwaren schriftelijk worden ingediend via e-mail ( aves.lim.anb@vlaanderen.be ) of via post ( Agentschap Natuur en Bos, Adviezen en Vergunningen, Koningin Astridlaan 50 bus 5, 3500 Hasselt )

Terinzagelegging Project-MER Windpark Ventori te Tongeren-Riemst

Het team MER van het Departement Omgeving ontving op 7 september een aanmelding voor het opstellen van een project-MER van nv Elicio, de nv Luminus, de nv Eneco Wind Belgiu en de nv Limburg Win(d)t voor het windpark Ventori te Tongeren-Riemst.

De initiatiefnemers van het project voorzien in een voortraject met scopingsadvies en publieke participatie. In functie van de publieke participatie staat de gemeente Riemst in voor de terinzagelegging over de aanmelding van dit project-MER.

Project-MER

De aanmelding kreeg de projectnummer PR3412. Download hier het project-MER.

Terinzagelegging

De periode van terinzagelegging van het project-MER zal lopen van 20 september 2021 tot en met 3 november 2021. Inspraakreacties kunnen gaan over de inhoud van de aanmelding en/of de voorgestelde methodologie en te onderzoeken alternatieven. Je kan ze overmaken:

- via het online inspraakformulier op www.mervlaanderen.be
- per mail aan mer@vlaanderen.be (vermeld projectnummer PR3412)

Beslissing over de inhoud

De experten van het departement Omgeving zullen de inspraakreacties evalueren en ermee rekening houden in het zogenaamde scopingsadvies, dat bepaalt wat er in het project-MER moet worden onderzocht.

Terinzagelegging van de kennisgeving van het plan-MER voor het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en geluikaardig bedrijfsafval (2023-2028)

OVAM heeft de procedure opgestart voor het opstellen van het plan-MER voor het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsaval. Het Team Mer verklaarde de kennisgeving van dit dossier volledig op 28/09/2021.Kennisgeving

Download de kennisgeving/ontwerp-MER

Terinzagelegging

De periode van terinzagelegging van de kennisgeving/ontwerp-MER zal lopen van 18 oktober 2021 tot en met 16 november 2021.

De bevolking kan tot en met 16 november 2021 opmerkingen bezorgen:

Online via een digitaal inspraakformulier
Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
Departement Omgeving
Team Mer, Plan-MER 0269
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
Via een e-mail naar mer@vlaanderen.be
(met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER 0276   in de titel);
Via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis of stadhuis.

Beslissing over de inhoud

Na de terinzagelegging zal het Team Mer een beslissing nemen over de inhoud van het plan-MER, de bijzondere richtlijnen voor het opstellen van het plan-MER en de opstellers van het plan-MER.

Openbaar onderzoek over het ontwerp van digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten

Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kunt u het ontwerp van de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten inkijken en becommentariëren op www.integraalwaterbeleid.be. De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen die het juridisch statuut van de waterlopen vastleggen, worden vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten. De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas is afkomstig uit de oude analoge atlassen, de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door de waterloopbeheerders, ... Waterloopbeheerders hebben grote inspanningen gedaan om die informatie zo volledig en correct mogelijk op te nemen. Maar mogelijks komt de informatie in het ontwerp van de digitale atlas niet volledig overeen met de situatie op het terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of omdat de oever ingericht werd. Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar onderzoek. Wanneer u vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte van een waterloop of publieke gracht in uw buurt niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan horen wij dat graag. Op die manier kunnen wij samen de kwaliteit van de atlas verbeteren. Alle informatie is te raadplegen via de link "Digitale atlas" onderaan dit tekstveld.

Opmerkingen kunt u via dezelfde website indienen of aan uw gemeentebestuur overmaken t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Maastrichtersteenweg 2B te 3770 Riemst, ofwel de opmerkingen mailen aan dg_patrimonium@riemst.be

Scopingnota's

RUP Op 't Reeck III

RUP Beeldbepalende Bakens in het open landschap

Archief

Verslagen van participatiemomenten

Binnenkort: Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Het verslag is binnenkort beschikbaar.

Verslag eerste participatiemoment RUP Beeldbepalende Bakens

Verslag eerste participatiemoment RUP Delhaize

Verslag eerste participatiemoment RUP Op 't Reeck III

Verslagen participatiemomenten drie deelplannen

  • Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan visvijver Membruggen
  • 'Deelplan AC3' als onderdeel van RUP Begraafplaats Riemst
  • 'Deelplan Nennisweide' als onderdeel van RUP 't Bandje Vlijtingen

Download verslag eerste participatiemoment
Download samenvatting inspraakreacties

Belangrijk: maatregelen coronavirus

Je kunt nog steeds op een goede manier kennis nemen van voorgenomen projecten. Maar er zijn wel een aantal extra maatregelen om zo jouw en onze veiligheid te garanderen. Voordat je een afspraak met ons maakt:

  • Raadpleeg eerst dossierstukken via het omgevingsloket.
  • Stel alvast vragen telefonisch (012 44 03 00) of per e-mail.
  • Nog vragen die daarna niet beantwoord zijn? Maak dan een afspraak.

Let op: bezoek gemeentehuis alleen mogelijk op afspraak!