Bekendmakingen en openbare onderzoeken

Print

Hier vind je de lopende openbare onderzoeken en bekendmakingen van de gemeente Riemst. 

BEKENDMAKINGEN OPENBARE ONDERZOEKEN EN BESLISSINGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Op 1 januari 2018 schakelden alle gemeenten over naar de omgevingsvergunning, die voortaan de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning vervangt. Een aanvraag verloopt voortaan via het omgevingsloket: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/ 

Je kan alle omgevingsaanvragen in openbaar onderzoek en bekendmakingen van afgeleverde omgevingsvergunningen raadplegen op de volgende pagina: https://omgeving.geoportaal.be/#/riemst

Inzage besluit bescherming opgaande linde 'De Kwartjesboom'

Op 18 september 2018 ondertekende de Vlaamse minister voor onroerend erfgoed het besluit tot voorlopige bescherming van de opgaande linde, zogenaamd 'De Kwartjesboom', op de Mgr.Kerkhofslaan in Val-Meer (Riemst). Hierbij werd ook gekozen om een een cirkelvormige zone met een straal van 20 meter rond de boom te beschermen.

Het openbaar onderzoek opent op 16 oktober 2018 en sluit op 15 november 2018.

Het besluit tot voorlopige bescherming en het beschermingsdossier liggen ter inzage bij het gemeentebestuur van Riemst of kunnen digitaal geraadpleegd worden in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel.

Je kan een afspraak maken op 02/553 18 21.

Opmerkingen en bezwaren kunnen aangetekend of tegen afgiftebewijs ingediend worden bij het gemeentebestuur van Riemst, Maastrichtersteenweg 2b te 3770 Riemst.

Publieke inspraak over het plan-MER voor het programma Programmatische Aanpak Stikstof

De Programmatische Aanpak Stikstof (het PAS-programma) heeft als algemeen doel bij te dragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, door een (verdere) daling te realiseren van de stikstofdepositie in de Speciale Beschermingszones.

Om de mogelijke effecten van de programma op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieu-effectrapportage opgestart. U kunt van 16 augustus 2018 tot en met 16 oktober 2018 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieu-effecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven.

U kunt de nota downloaden van de website www.omgevingvlaanderen.be of inkijken op uw gemeente- of stadhuis, bij het Departement Omgeving en bij de dienst Milieueffectenrapportagebeheer in Brussel. Tot en met 16 oktober 2018 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw gemeente- of stadsbestuur of een de dienst Milieueffectenrapportagebeheer 'Plan- MER PAS (PL257)' - Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel of per e-mail naar mer@vlaanderen.be.

Voor meer informatie over milieueffectenrapportage kunt u surfen naar www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700. 

 

BESLISSING PLAN-MER-PLICHT AANVRAAG TOT PLANOLOGISCH ATTEST VOOR COMPOSTERINGSINSTALLATIE EN CHAMPIGNONSUBSTRAATBEDRIJF VECO / COENEGRACHTS SUBSTRAAT TE RIEMST

De aanvraag tot planologisch attest heeft tot doel het wijzigen van de gewestplanbestemming “agrarisch gebied” naar “industriegebied”. Op korte termijn wenst men de gebouwgroep uit te breiden voor het creëren van een extra ruimte voor productie van compost. Op lange termijn zijn er geen uitbreidingsplannen.

De aanvraag tot planologisch attest komt in aanmerking voor een onderzoek tot milieueffectrapportage. Om effectief na te gaan of er een milieueffectrapportage (een plan-MER) moet worden opgesteld worden de doelstelling en reikwijdte van het plan beschreven in de screeningsnota.

Het screeningsdossier (bestaande uit de screeningsnota en de adviezen) bevat de nodige informatie over het voorgenomen plan en heeft de relevante milieudisciplines voldoende besproken.

Kennis genomen te hebben van bovengenoemd dossier heeft het departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten, dienst Milieueffectrapportage, geconcludeerd dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

De screeningsnota en de beslissing van het departement Omgeving is te raadplegen op www.mervlaanderen.be (dossiernummer SCRPL17277) en op het gemeentehuis te Riemst.

 

Onderzoek de commodo et incommodo

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Riemst maakt bekend dat er een onderzoek de commodo et incommodo ingesteld is over de aanvraag tot werkvergunning voor tewerkstelling van personeel in een ondergrondse groeve, voor het aanleggen van een tunnel in de Grote Berg te Zussen en het stabiliseren van aardpijpen in groeve Mergelstraat 1, Zussen in het kader van de veiligheid.

Het onderzoek loopt van 25 januari 2018 tot 9 februari 2018 (12.00 u.). 

De bundel ligt ter inzage van het publiek op de Technische Dienst, Tongersesteenweg 8, Riemst bij de dienst Groeven. De bundel kan ingekeken worden vanaf 25 januari 2018 tot en met 9 februari 2018 tijdens de diensturen.

Personen die opmerkingen hebben, kunnen gedurende voormelde termijn, tot bij de sluiting van het onderzoek, hun bezwaren schriftelijk indienen, bij het college van burgemeester en schepenen.

Aankondigingen publieke raadplegingen: eerste participatiemomenten

“GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN OP ’T REECK III’
“GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN DELHAIZE’

Het college van burgemeester en schepenen van Riemst brengt, overeenkomstig titel 2 hoofdstuk 2 afdeling 4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ter kennisgeving aan de bevolking dat het RUP Op ’t Reeck III en het RUP Delhaize, omvattende de

  • Startnota
  • Procesnota
  • Plan bestaande toestand

opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen, te raadplegen zijn van 5 november 2018 tot en met 4 januari 2019

De startnota, de procesnota en het plan van de bestaande toestand liggen gedurende deze periode van 60 dagen ter inzage van de bevolking, tijdens de werkdagen en gewone kantooruren, bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Wonen van de gemeente Riemst, Maastrichtersteenweg 2b. De nota’s en het plan zijn ook raadpleegbaar via de website van de gemeente www.riemst.be/nl/bestuur/bekendmakingen-en-openbare-onderzoeken.

Eventuele opmerkingen kunnen uiterlijk ten laatste op 4 januari 2019 schriftelijk bezorgd worden:

  • ofwel per aangetekende brief gericht aan de gemeente Riemst, afdeling Ruimtelijke Ordening en Wonen, Maastrichtersteenweg 2b te 3770 Riemst
  • ofwel per e-mail aan gemeentebestuur@riemst.be
  • ofwel tegen ontvangstbewijs afgegeven worden bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Wonen, Maastrichtersteenweg 2b te 3770 Riemst

Op dinsdag 20 november 2018 vindt er een participatiemoment plaats in de vorm van een infomoment waarbij het dossier individueel wordt toegelicht met mogelijkheid voor vraag en antwoord. Iedereen is welkom op dit infomoment dat om 20h00 zal plaatsvinden in de raadzaal van het gemeentehuis van de gemeente Riemst, Maastrichtersteenweg 2b, 3770 Riemst.

Andere

Geen resultaten gevonden