Bekendmakingen en openbare onderzoeken

Print

Op deze pagina vind je de lopende openbare onderzoeken en bekendmakingen van de gemeente Riemst.

Actuele bekendmakingen

Openbaar Onderzoek gedeeltelijke opheffing beschermingsbesluit Betonnen Brug over Albertkanaal in Vroenhoven

1.Onderwerp

Op 22/06/2002 ondertekende de Vlaamse Minister van onroerend erfgoed, het besluit tot voorlopige gedeeltelijke opheffing van de ministerieel besluit van 17 maart 1995 houdende de bescherming als monument van de betonnen brug in Riemst – Vroenhoven over het Albertkanaal.

2.Periode

Het openbaar onderzoek opent op 08/08/2022 en sluit op 06/09/2022.

3.Inzage

U kan het besluit tot voorlopige gedeeltelijke opheffing en het opheffingsdossier komen inkijken bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis (adres Maastrichtersteenweg 2b, 3770 Riemst).

Of u kan deze documenten digitaal raadplegen bij Team Infopunt Erfgoed van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel.

U kan een afspraak maken op het nummer 02 553 16 50.

Zodra het openbaar onderzoek start vindt u deze informatie ook terug op website van het agentschap Onroerend Erfgoed: https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be

4.Opmerkingen

Opmerkingen en bezwaren kan u schriftelijk indienen bij:

College Burgemeester en Schepenen van de gemeente Riemst
Maastrichtersteenweg 2b
3770 Riemst

U kan opmerkingen en bezwaren ook indienen via gemeentebestuur@riemst.be

Rechtsgrond:

Dit openbaar onderzoek vindt plaats in uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.

Informatiebijeenkomst - Aanvraag omgevingsvergunning klasse 1 Carrière de Marnebel

Aanvrager : SCR-Sibelco NV, Plantin en Moretuslei 1A 2300 Antwerpen,
Contactpersoon : Ingeborg Pensis Op de Bos 300, NL 6223 EP Maastricht, carriere-marnebel@sibelco.com
Projectlocatie : Carrière de Marnebel, rue du Garage 257, Bassenge
Onderwerp : Aanvraag omgevingsvergunning (Permis Unique) klasse 1

De vennootschap SCR-Sibelco NV [Sibelco] wenst in de nabije toekomst een aanvraag in te dienen voor een unieke vergunning klasse 1 om de continuïteit te verzekeren van de activiteit, inclusief installaties of activiteiten, die geclassificeerd zijn onder het decreet van de Waalse regering van 4 juli 2002 . Het decreet dat de lijst vaststelt van de projecten die onderworpen zijn aan een impactstudie en de geclassificeerde installaties en activiteiten: het winnen van steen, zand, klei, zouten en mineralen en waarvan de oppervlakte groter is dan of gelijk is aan 20 ha en gelegen op minder dan 125 m van een woonwijk of een gemeenschappelijke ringzone en de rehabilitatie van de site door inbreng van natuurlijke uitgegraven grond en de verplaatsing van bepaalde installaties zoals de administratieve gebouwen, de weegbrug en de wasinstallatie voor vrachtwagenwielen.
Dit verzoek zal de verlenging van al zijn vergunningen verzekeren, evenals een herinrichtingsplan voor de groeve.
Overeenkomstig het decreet van 11 maart 1999 met betrekking tot de milieuvergunning zal een milieu-impactstudie worden uitgevoerd door het erkende studiebureau Aquale, Ernest Montellierstraat 22, 5380 Fernelmont.
In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen D.29-5 en volgende en R.41-1 en volgende van het Milieuwetboek, Deel 1, wordt een informatiebijeenkomst met betrekking tot voornoemd object georganiseerd waarvoor u uitgenodigd wordt.

Deze zal plaats vinden : 16 juni 2022 om 18h00 Salle de la Passerelle Chemin du Tram 2 - 4690 Bassenge.

Het doel van deze informatiebijeenkomst is :
1) de aanvrager in staat te stellen zijn project voor te stellen;
2) het publiek in staat te stellen informatie te verkrijgen over het project alsook hun opmerkingen en suggesties met betrekking tot het project kenbaar te maken;
3) specifieke punten te benadrukken die in de impactstudie aan de orde zouden kunnen komen;
4) de technische alternatieven te presenteren die redelijkerwijs door de aanvrager kunnen worden overwogen, zodat hiermee rekening wordt gehouden bij het uitvoeren van de impactstudie.
Elke persoon kan binnen 15 dagen na de datum van de informatiebijeenkomst opmerkingen en suggesties geven alsook verzoeken doen om bepaalde punten met betrekking tot het project naar voren te brengen, evenals technische alternatieven presenteren die redelijkerwijs door de aanvrager kunnen worden overwogen, zodat zij in aanmerking worden genomen bij de uitvoering van de impactstudie, vergeet daarbij niet uw naam en adres te vermelden. Dit kan:
OF door ze schriftelijk te bezorgen aan het Gemeentecollege van de gemeente Bassenge, Rue Royale 4, 4690 Bassenge, ter attentie van de Dienst Leefmilieu en Stedenbouw.
OF door ze af te geven in het gemeentehuis, Rue Royale 4, 4690 Bassenge, ter attentie van de afdeling Leefmilieu en Stedenbouw.
OF door ze per e-mail te sturen naar het volgende adres : urbanisme@bassenge.be
In alle gevallen, stuurt u ook een kopie naar de aanvrager, die het onverwijld doorgeeft aan de auteur van de impactstudie (MER).
Aanvullende informatie kan worden verkregen bij Ingeborg Pensis; carriere-marnebel@sibelco.com

Aankondiging openbaar onderzoek ontwerp-PAS en -plan-MER

Momenteel loopt het openbaar onderzoek over het ontwerp-PAS en het bijhorende plan-MER.

De programmatische aanpak stikstof (PAS) heeft als centraal doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones aangewezen in toepassing van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) structureel en planmatig terug te dringen. De PAS moet tevens een toekomstgericht, werkbaar en rechtszeker kader bieden voor vergunning- en toestemmingverlening, rekening houdend met ecologische, sociale en economische randvoorwaarden.  

De PAS baseert zich op een gebiedsgerichte analyse van de emissies en de depositie van stikstofoxiden en ammoniak. De PAS is opgevat als een omvattend realisatiegericht programma, met als belangrijkste onderdelen:  

 • Brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen. 
 • Een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H. 
 • Kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die stikstofoxiden of ammoniak uitstoten. 
 • Een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen. 
 • Een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen.  

Met de PAS geeft de Vlaamse Regering zuurstof aan duurzame economische ontwikkeling, het leefmilieu en het ondernemerschap in Vlaanderen.

Meer over stikstof en stikstofbeleid.

Kennisgeving

Tijdens het openbaar onderzoek kunnen alle belanghebbenden (burgers, organisaties, adviesinstanties, besturen) inspreken op het ontwerp PAS en het ontwerp plan-MER.

De opmerkingen, adviezen en bezwaren worden in overweging genomen bij de goedkeuring van het plan-MER door team Mer en bij de vaststelling van de definitieve PAS door de Vlaamse Regering.

De documenten van dit dossier kan u downloaden via volgende link: https://omgeving.vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-pas.

Raadpleeg het ontwerp PAS en het ontwerp plan-MER

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022. 

Het ontwerp PAS en het ontwerp plan-MER kan u digitaal raadplegen:

 • Op de website van het Departement Omgeving (omgeving.vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-pas)
 • Bij het Departement Omgeving in Brussel na afspraak via 02/553 75 86 of SIDO.omgeving@vlaanderen.be, Afdeling Strategie, Internationaal, Digitalisering en Organisatie i.k.v. Openbaar onderzoek plan-MER-PAS, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
 • Het publiek kan zijn opmerkingen per e-mail (gemeentebestuur@riemst.be) of brief bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, Maastrichtersteenweg 2B, 3770 Riemst  

Bekendmaking beslissing plan-m.e.r.-plicht van de aanvraag tot planologisch attest voor Total Pauly in Riemst

De aanvraag tot planologisch attest heeft tot doel de uitbreiding te kunnen realiseren van Total Pauly te Riemst. De gewenste uitbreiding bestaat uit:

 • Vergroten van de shop zodat deze beantwoordt aan de eisen van de Total Group
 • Oprichten van een gebouw voor onderhoud van de verhuurwagens
 • Aanleg van extra parkeerplaatsen voor verhuurwagens en bezoekers van de shop aan de zijde van
  het tankstation.

Het Team Mer heeft beslist dat er aangetoond is dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op de website van het Team Mer (https://omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank). 

De definitieve versie van de screeningsnota en de beslissing kan u downloaden op www.omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank. U vindt de documenten via het dossiernummer SCRPL21036.

Scopingnota's

RUP Op 't Reeck III

RUP Beeldbepalende Bakens in het open landschap

Archief

Verslagen van participatiemomenten

Binnenkort: Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Het verslag is binnenkort beschikbaar.

Verslag eerste participatiemoment RUP Beeldbepalende Bakens

Verslag eerste participatiemoment RUP Delhaize

Verslag eerste participatiemoment RUP Op 't Reeck III

Verslagen participatiemomenten drie deelplannen

 • Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan visvijver Membruggen
 • 'Deelplan AC3' als onderdeel van RUP Begraafplaats Riemst
 • 'Deelplan Nennisweide' als onderdeel van RUP 't Bandje Vlijtingen

Download verslag eerste participatiemoment
Download samenvatting inspraakreacties

Belangrijk: maatregelen coronavirus

Je kunt nog steeds op een goede manier kennis nemen van voorgenomen projecten. Maar er zijn wel een aantal extra maatregelen om zo jouw en onze veiligheid te garanderen. Voordat je een afspraak met ons maakt:

 • Raadpleeg eerst dossierstukken via het omgevingsloket.
 • Stel alvast vragen telefonisch (012 44 03 00) of per e-mail.
 • Nog vragen die daarna niet beantwoord zijn? Maak dan een afspraak.

Let op: bezoek gemeentehuis alleen mogelijk op afspraak!