Bezorgd over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

Berichten van openbaar onderzoek

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN “BEELDBEPALENDE BAKENS IN HET OPEN LANDSCHAP”

Het college van burgemeester en schepenen van Riemst brengt, overeenkomstig artikel 2.2.21 §2 en §3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, ter kennis van de bevolking dat het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “BEELDBEPALENDE BAKENS IN HET OPEN LANDSCHAP”, omvattende:

  • het verslag van de plenaire vergadering
  • de toelichtingnota
  • de stedenbouwkundige voorschriften
  • plan juridische toestand
  • grafisch plan
  • deelplan AC7 bestaande toestand
  • deelplan AC7 grafisch plan

opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld in vergadering van 10 februari 2020, voor eenieder ter inzage ligt op de dienst stedenbouw van de gemeente Riemst, Maastrichtersteenweg 2b, van maandag 9 maart 2020 tot en met vrijdag 8 mei 2020 tijdens de diensturen. 

Naar aanleiding van de civiele noodsituatie ten gevolge van het coronavirus (noodbesluit Vlaamse Regering van 27 maart 2020 ruimtelijke planning) was het openbaar onderzoek dat startte op 9 maart, geschorst vanaf 27/03 en zal terug worden verdergezet vanaf 25 april t/m 5 juni.

Reacties, opmerkingen en bezwaren kunnen schriftelijk worden geuit ofwel via aangetekende zending p.a. GECORO, Maastrichtersteenweg 2b, 3770 Riemst ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs t.a.v. Dienst Stedenbouw van de gemeente Riemst uiterlijk op vrijdag 5 juni 2020 voor 12.00 uur, op welke datum en tijdstip het proces-verbaal van sluiting zal opgesteld worden. 

Wij houden eraan u via deze weg te verwittigen als de informatie wijzigt.

Bekendmaking openbaar onderzoek "DEFINITIEVE VASTSTELLING TOT OPHEFFING GEMEENTEWEGEN : BUURTWEG NR. 8 EN VOETWEG NR. 12 TE RIEMST - KRINKELSGRACHT"

Het besluit van de gemeenteraad van 10/02/2020 omtrent de definitieve vaststelling opheffing van de rooilijnen van de buurtweg nr. 8 en de voetweg nr. 12 in de wijk Krinkelsgracht ligt ter inzage van maandag 24 februari tot en met woensdag 7 mei 2020 om 12.00 uur bij de dienst Planologie (openbaar onderzoek). 

Ingevolge het besluit van de Vlaamse regering van 10 april 2020 werden de openbare onderzoeken geschorst vanaf 16 maart 2020. Ingevolge het Besluit van de Vlaamse regering van 24 april 2020 gaat de termijn van de openbare onderzoeken opnieuw van start op 28 april 2020. Dit openbaar onderzoek loopt dan ook tot en met 7 mei 2020.

Heb je bezwaren op, of opmerkingen over dit besluit, dan kan je deze uiterlijk tot donderdag 7 mei schriftelijk toesturen, conform art. 24 §3 van het decreet houdende de gemeentewegen aan het 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Stafdienst
Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel