Berichten van openbaar onderzoek

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN “VISVIJVER”

Het college van burgemeester en schepenen van Riemst brengt, overeenkomstig artikel 2.2.21 §2 en §3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, ter kennis van de bevolking dat het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “VISVIJVER”, omvattende:

  • het verslag van de plenaire vergadering
  • de toelichtingnota
  • de stedenbouwkundige voorschriften
  • plan bestaande toestand
  • grafisch plan,

opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld in vergadering van 13 mei 2019, voor eenieder ter inzage ligt op de dienst stedenbouw van de gemeente Riemst, Maastrichtersteenweg 2b, van maandag 3 juni 2019 tot en met vrijdag 2 augustus 2019 tijdens de diensturen. 

Al wie omtrent dit Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan bezwaren heeft of opmerkingen te maken heeft, moet ze schriftelijk aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) aangetekend toezenden, of tegen ontvangstbewijs afgeven ter adres van de dienst Stedenbouw van de gemeente Riemst, Maastrichtersteenweg 2b te 3770 Riemst, uiterlijk op vrijdag 2 augustus 2019 voor 12.00 uur, op welke datum en tijdstip het proces-verbaal van sluiting zal opgesteld worden.

Openbaar onderzoek i.v.m. 'Ontwerp van wijziging uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval’

Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het Uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Dit uitvoeringsplan zet volop in op maatwerk, zowel naar lokale besturen als naar de burger. Eén van de nieuwigheden in dit plan is de doelstelling voor restafval op maat van de gemeente. Die doelstelling wordt bepaald op basis van de Belfius-cluster, waartoe de gemeente behoort. Bij de opmaak van dit plan werd uitgegaan van de meest recente Belfius-indeling die toen beschikbaar was, namelijk die van 2007. Via actie 4 gaf het Uitvoeringsplan wel aan dat zodra de Belfius-bank de indeling zou actualiseren, het effect hiervan op de doelstellingen wordt in kaart gebracht. Het Uitvoeringsplan voorziet de mogelijkheid om de doelstellingen aan te passen bij een beduidend effect.

Op 14 maart 2018 publiceerde de Belfius bank zijn nieuwe indeling van gemeenten in clusters. De OVAM evalueerde het gebruik van clusters en rekende het effect van de nieuwe Belfiusclusters door op de te behalen restafvaldoelstellingen voor de gemeenten. Dit gebeurde in overleg met VVSG/Interafval.  De nieuwe clustering betekent dat de restafvaldoelstelling voor heel wat gemeentebesturen licht tot stevig wijzigt. Het werken met clusters en doelstellingen op maat, ervaart de OVAM nog steeds als een meerwaarde. Daarom stelt de OVAM een aanpassing van het Uitvoeringsplan voor aan de Vlaamse regering.

Op de website van Ovam, onder publicaties zijn de teksten uit het plan die wijziging ondergaan, terug te vinden. 

Het openbaar onderzoek loopt van 14 januari 2019 tot en met 13 maart 2019.

Tijdens deze periode kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit ontwerp van wijziging van het Uitvoeringsplan bezorgen op plan@ovam.be of per post naar OVAM, Wijziging Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110, 2800 MECHELEN.

Openbaar onderzoek waterbeheerplanning 19 december 2018 - 18 juni 2019

Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kunt u uw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 met de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. U kunt de documenten nalezen op www.volvanwater.be en zelf uw mening en suggesties geven via een inspraakformulier.

WATERBELEIDSNOTA 2020-2025
De waterbeleidsnota is een beleidsdocument met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties.

Deel Visie
Tegen 22 december 2019 zal de Vlaamse Regering de krachtlijnen van haar visie op het toekomstige integraal waterbeleid vaststellen in een derde waterbeleidsnota voor de periode 2020-2025. Drie strategische doelstellingen en zes krachtlijnen vatten de visie gebald samen en maken de ambities duidelijk. Als visiedocument vormt de waterbeleidsnota een algemeen kader voor het toekomstige waterbeleid in Vlaanderen en geeft ze richting aan de volgende stroomgebiedbeheerplannen.

Deel Waterbeheerkwesties
De waterbeheerkwesties zijn de belangrijke thema’s die verhinderen dat het oppervlakte- en grondwater in Vlaanderen in de goede toestand verkeert. Het document wordt opgemaakt in uitvoering van de Europese kaderrichtlijn Water en is een voorbereidend document van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

TIJDSCHEMA EN WERKPROGRAMMA VOOR DE STROOMGEBIEDBEHEERPLANNEN 2020-2027
Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022- 2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van het grondwater en oppervlaktewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte. Het tijdschema en werkprogramma informeert u over het voorbereidingsproces en de mogelijkheden tot inspraak. Wilt u de documenten inkijken, wenst u meer informatie over het openbaar onderzoek of wilt u een opmerking formuleren, surf naar www.volvanwater.be.

HOE KUNT U EEN OPMERKING INDIENEN?
Reageren op de documenten kan tot en met 18 juni 2019 via het digitale inspraakformulier op www.volvanwater.be.
U kunt uw opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen van uw gemeente.

WAT GEBEURT ER MET UW OPMERKING?
Opmerkingen bij de waterbeleidsnota worden in overweging genomen bij de voorbereiding van het definitief ontwerp dat aan de Vlaamse Regering voorgelegd wordt. Opmerkingen bij de voorbereidende documenten voor de stroomgebiedbeheerplannen worden in overweging genomen bij de verdere voorbereiding van de plannen, die vanaf september 2020 op hun beurt aan een openbaar onderzoek onderworpen worden.

Openbaar onderzoek Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2019-2022

Op 24 december 2018 start een openbaar onderzoek over het Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2019-2022 (MAP 6). Van 24 december 2018 tot en met 21 februari 2019 kan iedereen het ontwerp-mestactieprogramma 2019-2022 (MAP 6) en het ontwerp van het plan-MER bekijken op de VLM-website.

Wie dat wil, kan via een digitaal formulier op de VLM-website op een eenvoudige manier een reactie indienen. Alle reacties op het openbaar onderzoek die via dat digitale formulier worden ingediend, zullen in overweging genomen worden bij de vaststelling van het definitieve mestactieprogramma 2019-2022 en het plan-MER. Ook de besprekingen met de Europese Commissie kunnen nog wijzigingen teweegbrengen aan het definitieve mestactieprogramma.

De VLM zal de mensen die thuis geen pc met internetaansluiting hebben, doorverwijzen naar een openbare bibliotheek in hun buurt.