Berichten van openbaar onderzoek

AANVRAAG VAN EEN PLANOLOGISCH ATTEST VECO BVBA, WALENWEG 20B

De gemeente Riemst heeft op 3 mei 2019 een ontvangstbewijs afgegeven voor een aanvraag van een planologisch attest op naam van Veco bvba, Walenweg 20B te 3770 Riemst. De aanvraag heeft betrekking op de percelen met adres Walenweg 20B te 3770 Riemst en met als kadastrale omschrijving 6de afdeling, sectie A, nummers 531A, 532A, 570E, 570G, 566E, 567F, 568F, 682E, 683D, 692F, 692G, 692H en 692K.

Er wordt over de aanvraag een openbaar onderzoek gehouden van 29 mei 2019 tot en met 27 juni 2019.
U kan de aanvraag inkijken bij de gemeentelijke dienst Stedenbouw, Maastrichtersteenweg 2B te 3770 Riemst.

Als u opmerkingen of bezwaren heeft over de aanvraag, dan moet u die voor het einde van het openbaar onderzoek schriftelijk of digitaal bezorgen aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), Maastrichtersteenweg 2B te 3770 Riemst.

Waarvoor dient een planologisch attest?
Een planologisch attest vermeldt of een bedrijf kan behouden worden op de plaats waar het gevestigd is, en wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn op het vlak van ruimtelijke ordening. Het vermeldt ook of daarvoor de plannen met de stedenbouwkundige voorschriften gewijzigd zullen worden. 
Als het attest vermeldt dat de plannen gewijzigd zullen worden, dan moet de overheid die het attest heeft afgegeven daar binnen het jaar na de afgifte van het attest een voorontwerp voor opmaken.
Op grond van een planologisch attest dat vermeldt dat de plannen gewijzigd zullen worden, kan het bedrijf onder bepaalde voorwaarden al een omgevingsvergunning krijgen die afwijkt van de bestaande stedenbouwkundige voorschriften. Zo’n vergunning moet binnen het jaar na de afgifte van het attest worden aangevraagd.

 

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN “VISVIJVER”

Het college van burgemeester en schepenen van Riemst brengt, overeenkomstig artikel 2.2.21 §2 en §3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, ter kennis van de bevolking dat het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “VISVIJVER”, omvattende:

  • het verslag van de plenaire vergadering
  • de toelichtingnota
  • de stedenbouwkundige voorschriften
  • plan bestaande toestand
  • grafisch plan,

opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld in vergadering van 13 mei 2019, voor eenieder ter inzage ligt op de dienst stedenbouw van de gemeente Riemst, Maastrichtersteenweg 2b, van maandag 3 juni 2019 tot en met vrijdag 2 augustus 2019 tijdens de diensturen. 

Al wie omtrent dit Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan bezwaren heeft of opmerkingen te maken heeft, moet ze schriftelijk aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) aangetekend toezenden, of tegen ontvangstbewijs afgeven ter adres van de dienst Stedenbouw van de gemeente Riemst, Maastrichtersteenweg 2b te 3770 Riemst, uiterlijk op vrijdag 2 augustus 2019 voor 12.00 uur, op welke datum en tijdstip het proces-verbaal van sluiting zal opgesteld worden.

kennisgeving door ENGIE ELECTRABEL ivm voorafgaandelijke informatievergadering over 2 windmolenparken Juprelle/Herstal

De NV Electrabel, met adres Simon Bolivarlaan 34 te 1000 Brussel (e-mail: Mathieu.cornet@engie.com) organiseert een publieke informatievergadering, voorafgaand aan een milieueffectenstudie ivm een aanvraag van een gecombineerde vergunning (permis unique) klasse 1 met milieueffectenstudie over een project van 2 windturbineparken:

  • project Fexhe-Slins Oost: inplanting van 3 windturbines met bijbehorende uitrusting, een hoofdcabine, toegangswegen, montagezones en de plaatsing va elektriciteitskabels in Juprelle ten westen van Fexhe-Slins, langs de E313, tussen de rue de Houtain en rue du Chevalier; 
  • Project Juprelle-Herstal: inplanting van 4 windturbines met bijbehorende uitrusting, een hoofdcabine, toegangswegen, montagezones en de plaatsing van elektriciteitskabels in Juprelle en Herstal, nabij de kruising van E313/A601 en het Fort van Liers.

De informatievergadering (gemeenschappelijk voor de 2 projecten) zal plaats vinden op woensdag 26 juni 2019 om 19.30 u. in 'Zaal A Trîhê, Rue Lambert Tilkin 1 te 4453 Villers-Saint-Siméon.

De voorafgaande publieke informatievergadering heeft als doel:
1)Dat de aanvrager zijn project kan voorstellen.
2)Dat de aanwezigen zich kunnen informeren over het project en opmerkingen of suggesties kunnen formuleren.
3)Om de specifieke kenmerken aan te tonen die zouden aanbod kunnen komen in de milieu-effectenstudie.
4)Om technische alternatieven voor te stellen die redelijkerwijs kunnen overwogen worden door de aanvrager, zodanig dat hiermee in de milieu-effectenstudie rekening kan gehouden worden.

Conform de artikels D.66, §2, en D.68, §2 en 3 van het Milieuwetboek (Waalse wetgeving) is voor de projecten een milieu-effectenbeoordeling voorgeschreven.

Iedereen kan binnen een termijn van 15 dagen, beginnende op de dag van de informatievergadering, opmerkingen en suggesties doorgeven.
Ook verzoeken voor het aantonen van specifieke kenmerken van de projecten en om technische alternatieven voor te stellen die redelijkerwijs kunnen overwogen worden, kunnen ingediend worden.
Deze kunnen schriftelijk worden overgemaakt tot en met 11 juli 2019 aan het Gemeentebestuur van Juprelle (Rue de l'Eglise 20, 4450 Juprelle), met vermelding van naam en adres. 
Er dient ook een kopie hiervan te worden verstuurd naar ENGIE Electrabel Renewable Belux, Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel.

Bijkomende informatie over dit project kan aangevraagd worden bij:

  • Electrabel NV, dhr. Mathieu Cornet, Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel - Mathieu.cornet@engie.com;
  • CSD Ingénieurs Conseils sa, mevr. Catherine Dubois, avenue des Dessus-de-Lives 2, bte 4, 5101 Namur - tel. 010 23 79 30.

Situeringsplan

Openbaar onderzoek waterbeheerplanning 19 december 2018 - 18 juni 2019

Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kunt u uw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 met de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. U kunt de documenten nalezen op www.volvanwater.be en zelf uw mening en suggesties geven via een inspraakformulier.

WATERBELEIDSNOTA 2020-2025
De waterbeleidsnota is een beleidsdocument met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties.

Deel Visie
Tegen 22 december 2019 zal de Vlaamse Regering de krachtlijnen van haar visie op het toekomstige integraal waterbeleid vaststellen in een derde waterbeleidsnota voor de periode 2020-2025. Drie strategische doelstellingen en zes krachtlijnen vatten de visie gebald samen en maken de ambities duidelijk. Als visiedocument vormt de waterbeleidsnota een algemeen kader voor het toekomstige waterbeleid in Vlaanderen en geeft ze richting aan de volgende stroomgebiedbeheerplannen.

Deel Waterbeheerkwesties
De waterbeheerkwesties zijn de belangrijke thema’s die verhinderen dat het oppervlakte- en grondwater in Vlaanderen in de goede toestand verkeert. Het document wordt opgemaakt in uitvoering van de Europese kaderrichtlijn Water en is een voorbereidend document van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

TIJDSCHEMA EN WERKPROGRAMMA VOOR DE STROOMGEBIEDBEHEERPLANNEN 2020-2027
Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022- 2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van het grondwater en oppervlaktewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte. Het tijdschema en werkprogramma informeert u over het voorbereidingsproces en de mogelijkheden tot inspraak. Wilt u de documenten inkijken, wenst u meer informatie over het openbaar onderzoek of wilt u een opmerking formuleren, surf naar www.volvanwater.be.

HOE KUNT U EEN OPMERKING INDIENEN?
Reageren op de documenten kan tot en met 18 juni 2019 via het digitale inspraakformulier op www.volvanwater.be.
U kunt uw opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen van uw gemeente.

WAT GEBEURT ER MET UW OPMERKING?
Opmerkingen bij de waterbeleidsnota worden in overweging genomen bij de voorbereiding van het definitief ontwerp dat aan de Vlaamse Regering voorgelegd wordt. Opmerkingen bij de voorbereidende documenten voor de stroomgebiedbeheerplannen worden in overweging genomen bij de verdere voorbereiding van de plannen, die vanaf september 2020 op hun beurt aan een openbaar onderzoek onderworpen worden.