Berichten van openbaar onderzoek

Openbaar onderzoek i.v.m. 'Ontwerp van wijziging uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval’

Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het Uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Dit uitvoeringsplan zet volop in op maatwerk, zowel naar lokale besturen als naar de burger. Eén van de nieuwigheden in dit plan is de doelstelling voor restafval op maat van de gemeente. Die doelstelling wordt bepaald op basis van de Belfius-cluster, waartoe de gemeente behoort. Bij de opmaak van dit plan werd uitgegaan van de meest recente Belfius-indeling die toen beschikbaar was, namelijk die van 2007. Via actie 4 gaf het Uitvoeringsplan wel aan dat zodra de Belfius-bank de indeling zou actualiseren, het effect hiervan op de doelstellingen wordt in kaart gebracht. Het Uitvoeringsplan voorziet de mogelijkheid om de doelstellingen aan te passen bij een beduidend effect.

Op 14 maart 2018 publiceerde de Belfius bank zijn nieuwe indeling van gemeenten in clusters. De OVAM evalueerde het gebruik van clusters en rekende het effect van de nieuwe Belfiusclusters door op de te behalen restafvaldoelstellingen voor de gemeenten. Dit gebeurde in overleg met VVSG/Interafval.  De nieuwe clustering betekent dat de restafvaldoelstelling voor heel wat gemeentebesturen licht tot stevig wijzigt. Het werken met clusters en doelstellingen op maat, ervaart de OVAM nog steeds als een meerwaarde. Daarom stelt de OVAM een aanpassing van het Uitvoeringsplan voor aan de Vlaamse regering.

Op de website van Ovam, onder publicaties zijn de teksten uit het plan die wijziging ondergaan, terug te vinden. 

Het openbaar onderzoek loopt van 14 januari 2019 tot en met 13 maart 2019.

Tijdens deze periode kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit ontwerp van wijziging van het Uitvoeringsplan bezorgen op plan@ovam.be of per post naar OVAM, Wijziging Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110, 2800 MECHELEN.

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Begraafplaats deelplan compensatie AC3"

Het college van burgemeester en schepenen van Riemst brengt, overeenkomstig artikel 2.2.21 §2 en §3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, ter kennis van de bevolking dat het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Begraafplaats Deelplan Compensatie AC3”, omvattende:

  • het verslag van de plenaire vergadering
  • de toelichtingnota
  • de stedenbouwkundige voorschriften
  • plan bestaande toestand
  • grafisch plan

opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld in vergadering van 12 november 2018, voor eenieder ter inzage ligt op de dienst stedenbouw van de gemeente Riemst, Maastrichtersteenweg 2b, van maandag 3 december 2018 tot en met vrijdag 1 februari 2019 tijdens de diensturen. Het RUP is ook raadpleegbaar via de website van de gemeente. 

Al wie omtrent dit Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan bezwaren heeft of opmerkingen te maken heeft, moet ze schriftelijk aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) aangetekend toezenden, of tegen ontvangstbewijs afgeven ter adres van de dienst Stedenbouw van de gemeente Riemst, Maastrichtersteenweg 2b te 3770 Riemst, uiterlijk op vrijdag 1 februari 2019 voor 12.00 uur, op welke datum en tijdstip het proces-verbaal van sluiting zal opgesteld worden.

Openbaar onderzoek Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2019-2022

Op 24 december 2018 start een openbaar onderzoek over het Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2019-2022 (MAP 6). Van 24 december 2018 tot en met 21 februari 2019 kan iedereen het ontwerp-mestactieprogramma 2019-2022 (MAP 6) en het ontwerp van het plan-MER bekijken op de VLM-website.

Wie dat wil, kan via een digitaal formulier op de VLM-website op een eenvoudige manier een reactie indienen. Alle reacties op het openbaar onderzoek die via dat digitale formulier worden ingediend, zullen in overweging genomen worden bij de vaststelling van het definitieve mestactieprogramma 2019-2022 en het plan-MER. Ook de besprekingen met de Europese Commissie kunnen nog wijzigingen teweegbrengen aan het definitieve mestactieprogramma.

De VLM zal de mensen die thuis geen pc met internetaansluiting hebben, doorverwijzen naar een openbare bibliotheek in hun buurt.