Kindvriendelijke gemeente

In de vaste overtuiging dat kinderen en jongeren de toekomst uitmaken, willen wij als gemeentebestuur blijvend werken en voortbouwen aan een kind- en jeugdvriendelijke gemeente. Een gemeente waarin kinderen en jongeren alle kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen en actief deel te nemen aan het beleid. Door enerzijds als bestuur naar hen te luisteren en hen anderzijds zoveel mogelijk kansen aan te bieden, willen we zoveel mogelijk ondersteuning bieden. Niet alleen opvoedkundig, maar ook cultureel en sociaal. Zo streven we naar de verwezenlijking en de implementatie van alle rechten van het kind, zoals beschreven in het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK). Daarvoor beschrijven we concrete acties op korte én lange termijn, zodat we echt dingen kunnen veranderen. We zijn er dan ook van doordrongen dat kindvriendelijk vanzelfsprekend ook mensvriendelijk zal zijn!

Met andere woorden, een omgeving waarin kinderen en jongeren alle kansen krijgen om zich kritisch en creatief te integreren in onze steeds sneller evoluerende samenleving en waar het goed is om te wonen, te leven, te werken maar vooral om kansrijk op te groeien.

Om dat te realiseren heeft onze gemeente hard gewerkt om het label voor ‘kindvriendelijke gemeente’ te behalen. In juni 2018 worden de labels uitgereikt en als Riemst dit label behaalt mag het zich zes jaar lang een kind- en jeugdvriendelijke gemeente noemen.

Kind- en jeugdvriendelijke visie

Het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK) vormt het uitgangspunt en het werkkader voor het vormgeven van een kind- en jeugdvriendelijk lokaal beleid. Kinderrechten zijn een dynamisch gegeven die vorm krijgen naargelang de context en leefomstandigheden. De drie pijlers waarop het kinderrechtenverdrag steunt zijn participatie, provisie en protectie. Om een transversaal, beleidsoverschrijdend, maar tegelijkertijd ook kind- en jeugdvriendelijk beleid mogelijk te maken, vertrekt deze visie vanuit die drie basisprincipes. Omdat de kinderrechten een vertaling zijn van de mensenrechten, is kindvriendelijk ook mensvriendelijk.

Een cruciale voorwaarde voor een kind- en jeugdvriendelijk Riemst is dat kinderen en jongeren volwaardige medeburgers zijn. Riemst wil daarom participatie, laagdrempeligheid en duale communicatie stimuleren en optimaliseren door gericht te communiceren met kinderen en jongeren. Vertrekkend van de leefwereld en ideeën van kinderen en jongeren streeft Riemst naar een geïntegreerd gemeentebeleid. Dat betekent dat het beleid in alle domeinen rekening houdt met de belangen, ideeën en noden van de doelgroep. Het luisteren naar de stem van kinderen en jongeren in het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van het beleid is noodzakelijk in het nastreven van kindvriendelijkheid. De gemeente moet bijgevolg een onafgebroken dialoog en contact garanderen met kinderen en jongeren in al hun diversiteit.

Daarnaast moet Riemst een breed pakket aan activiteiten en diensten faciliteren en organiseren. Het is essentieel dat kinderen en jongeren toegang hebben tot alle noodzakelijkheden die ervoor zorgen dat kinderen en jongeren opgroeien in de best mogelijke situatie. Dat betekent dat de gemeente moet voorzien in vrije tijds- en onderwijsactiviteiten, maar ook in gezondheidszorg, hulpverlening, financiële ondersteuning, enzovoort.

Daarbovenop krijgen kinderen en jongeren een plaats in de ruimtelijke ontwikkeling, waarbij er aandacht is voor groen speelweefsel en een (verkeers)veilige link tussen speel- en ontmoetingsruimten. De gemeente erkent algemene verkeersveiligheid en mobiliteit als belangrijke thema’s.

Ten slotte staat Riemst in voor de fysieke en mentale bescherming van zijn kinderen en jongeren. Het is belangrijk om de doelgroep op een correcte manier door te verwijzen of verder te helpen wanneer zij vragen of problemen hebben. Recht op bescherming en gezondheid houdt ook in dat er voor ouders en opvoeders voldoende zorg en steun is.

color-3