Verspilverbod leiding-, regen- en grondwater in Limburg aangevuld met captatieverbod

De aanhoudende droogte kan leiden tot moeilijkheden voor een normale waterbedeling. Om dit op te vangen, kondigt gouverneur Reynders met onmiddellijke ingang een verbod op verspilling van leiding-, regen- en grondwater in gans Limburg af. 

Verspilverbod leiding-, regen- en grondwater in Limburg

De waarnemend gouverneur van de provincie LIMBURG,

Gelet op artikel 128 van de provinciewet van 30 april 1836, op de artikelen 1 en 2 van de wet van 6 maart 1818, gewijzigd doot de wet van 5 juni 1934, betreffende de straffen uit te spreken tegen de overtreders van algemene verordeningen of te stellen bij provinciale of plaatselijke reglementen;

Gelet op de afkondiging van code oranje voor alle Vlaamse provincies dóor de Vlaamse Droogtecommissie en het aansluitende advies van 24 juli 2018;

Gelet op het besluit van mijn ambt van 24 juli 2018 betreffende het verbod om water uit het publieke drinkwaternet te gebruiken voor bepaalde doeleinden;

Gelet op de provinciale coördinatievergadering van 25 juli 2018 over het waterverbruik;

Overwegende de meteorologische en hydrologische omstandigheden in Limburg, waaronder het oplopende neerslagtekort sinds juni 2018;

Overwegende dat de aanhoudende droogte kan leiden tot moeilijkheden voor een normale waterbedeling;

Dat derhalve maatregelen zich opdringen om het ingestelde verbod op het gebruik van water uit het publieke drinkwaternet voor bepaalde doeleinden uit te breiden naar regen- en grondwater;

BESLUIT

Artikel 1. Het besluit van de waarnemend gouverneur van 24 juli 2018 betreffende het verbod om water uit het publieke drinkwaternet te gebruiken voor bepaalde doeleinden wordt opgeheven en vervangen door onderhavig besluit.

Artikel 2. Het is verboden om water uit het publieke drinkwaternet te gebruiken:

 • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
 • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden met een inhoud van meer dan 100 liter, tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van een zwembad voor het metselwerk vereist is;
 • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
 • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
 • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij tussen 20u00 's avonds en 8u00 's morgens in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;
 • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
 • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelíjk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsfaciliteiten.

Artikel 3. Het is verboden om grond- en regenwater te gebruiken tussen 8u00 's morgens en 20u00 's avonds:

 • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
 • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden met een inhoud van meer dan 100 liter, tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van een zwembad voor het metselwerk vereist is;
 • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
 • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
 • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;
 • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
 • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het prod uctie proces of de bedrijfsfaciliteiten.

Artikel 4. OvertredÍngen van dit besluit worden gestraft met een gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en met een geldboete van 26 tot 200 euro, of met één van de straffen alleen.

Artikel 5. Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden, worden bekend gemaakt via gemeentelijke en provinciale websites en wordt onmiddellijk van kracht.

Hasselt, 25 juli 2018, de waarnemend gouverneur, 

Michel Carlier

Captatieverbod van 27/07

De waarnemend gouverneur van de provincie Limburg,

Gelet op artikel 128 van de provinciewet van 30 april 1836 en op de artikelen 1 en 2 van de wet van 6 maart 1818, gewijzigd door de wet van 5 juni 1934, betreffende de straffen uit te spreken tegen de overtreders van algemene verordeningen of te stellen bij provinciale of plaatselijke reglementen;

Gelet op de afkondiging van code oranje voor alle Vlaamse provincies door de vlaamse Droogte-commissie en het aansluitende advies van 24 juli 2018;

Gelet op de provinciale coördinatievergadering van 25 juli 2018 over het waterverbruik;

Gelet op de meteorologische en hydrologische omstandigheden in Limburg, waaronder het oplopende neerslagtekort sinds juni 2018;

Overwegende dat de aanhoudende droogte kan leiden tot moeilijkheden voor een normale waterbedeling;

Overwegende dat zich maatregelen opdringen om het waterverbruik te beperken;

Gelet op het besluit van mijn ambt van 25 juli 2018 betreffende het verbod om water uit het publieke drinkwaternet evenals grond- en regenwater te gebruiken voor bepaalde doeleinden;

Overwegende evenwel dat ook de waterkwaliteit in de waterlopen verder afneemt bij aanhoudende droogte, wat gezondheidsrisico's voor mens en dier met zich kan meebrengen;

Dat er moet worden gestreefd om een minimumpeil in de waterlopen te handhaven;

BESLUIT

Artikel 1 Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in de provincie Limburg, tenzij het een beperkt capteren betreft van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat. 

Artikel 2 Overtredingen van dit besluit worden gestraft met een gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en met een geldboete van 26 tot 200 euro, of met één van de straffen alleen.

Artikel 3 Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden, worden bekend gemaakt via gemeentelijke en provinciale websites en wordt onmiddellijk van kracht. 

Hasselt, 27 juli 2018, de waarnemend gouverneur,

Michel Carlier

Meer informatie of veelgestelde vragen

Klik hier voor meer informatie of een antwoord op veelgestelde vragen. 

Niet gevonden wat u zocht? Contacteer de Dienst Noodplanning & crisisbeheer via tel. 011 23 80 13 of noodplanning@limburg.be