Verkrijgen van een hinderattest aanvraagformulier

Voorafgaande opmerkingen

De instructies die hierna worden beschreven, zijn een samenvatting van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein.

Voor nadere inlichtingen is het aangeraden om voornoemde wet en haar uitvoeringsbesluiten aandachtig te lezen.

Instructies voor de zelfstandige

Aanvraag van het hinderattest bij de gemeente

Aan de hand van het formulier dat hiervoor voorzien is, vraagt de zelfstandige op wiens territorium de werken plaatsvinden, het attest dat, desgevallend, het bestaan van hinder bevestigt.

Het voornoemde formulier, behoorlijk ingevuld en ondertekend, wordt naar de gemeente gestuurd via e-mail of aangetekend tegen ontvangstbewijs.

De gemeente levert een hinderattest af dat vermeldt of de inrichting zich al dan niet op haar grondgebied bevindt en dit binnen de 7 kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de aanvraag van het hinderattest. Bij gebrek hieraan kan de zelfstandige eisen dat bij de indiening van zijn aanvraag, een beëdigde agent de situatie onderzoekt en al dan niet bevestigt, in een attest, dat de werken hinder veroorzaken.

Aanvraag tot vergoeding indienen

De zelfstandige dient zijn aanvraag tot vergoeding, via elektronische weg of via aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs, in aan de hand van het formulier dat hiertoe bestemd is. Indien de gemeente een hinderattest overeenkomstig punt A.1) van onderliggende instructies heeft afgeleverd, moet de zelfstandige dit toevoegen aan zijn aanvraag tot vergoeding.

Binnen een termijn van 30 werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst van het aanvraagformulier tot vergoeding, per e-mail of per post, wordt de ontvankelijkheid of niet-ontvankelijkheid van deze aanvraag bevestigd.

Vervolgens, binnen de 30 werkdagen te rekenen vanaf de datum van verzending van de bevestiging van de ontvankelijkheid van de aanvraag tot vergoeding, wordt bevestigd per e-mail of per post, of de geleden hinder recht geeft op een vergoeding.

Bij gebreke ervan, wordt de aanvraag geacht goedgekeurd te zijn.
De aanvraag tot vergoeding wordt aanvaard voor een maximumperiode van 30 kalenderdagen.

OPGELET: Tussen de datum van verzending van het aanvraagformulier tot vergoeding en de datum van sluiting moet een termijn van ten minste 7 kalenderdagen verlopen zijn.

Aanvraag tot verlenging van de vergoeding indienen

Indien de zelfstandige een of meerdere bijkomende vergoedingsperiodes wenst te bekomen bovenop de eerste, reeds toegekende periode, dient hij telkens een aanvraag tot verlenging van de vergoeding voor een periode van maximum 60 dagen in te dienen.

Om een nieuw hinderattest van de gemeente te bekomen, moet de zelfstandige dezelfde procedure volgen als deze opgenomen in punt A.1) van onderliggende instructies.

De zelfstandige dient zijn aanvraag tot verlenging van de vergoeding, per e-mail of per
 
aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs, in aan de hand van het formulier dat hiertoe bestemd is. Dit formulier moet naar behoren ingevuld en ondertekend worden en moet ten laatste 5 werkdagen ingediend worden voor het aflopen van de laatste periode van vergoeding die werd erkend. Bij gebreke hiervan moet een nieuwe aanvraag tot vergoeding ingediend worden. De zelfstandige moet aan zijn aanvraag tot verlenging van vergoeding het nieuwe hinderattest toevoegen dat door de gemeente werd afgeleverd.

Binnen een termijn van 15 werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst van het aanvraagformulier tot verlenging van de vergoeding, per e-mail of per post, wordt de ontvankelijkheid of niet-ontvankelijkheid van deze aanvraag bevestigd.

Vervolgens, binnen de 15 werkdagen te rekenen vanaf de datum v

Betaling van de vergoeding

Na goedkeuring van de aanvraag, wordt maandelijks een vergoeding van 76,31 EUR per kalenderdag uitgekeerd aan de zelfstandige, en dit vanaf de 8ste dag van sluiting en voor de eerste maal in de loop van de maand die volgt op de datum van de goedkeuringsbrief.

OPGELET: Indien de zelfstandige beslist om opnieuw te openen op een andere datum dan deze die werd aanvaard, dient hij de betrokken instantie hiervan op de hoogte te brengen, per aangetekend schrijven of e-mail, ten minste 7 kalenderdagen op voorhand met vermelding van de datum waarop hij zijn inrichting wenst te heropenen

Omschrijving van de termen in de onderliggend

Wie kan een aanvraag voor een attest indienen bij de gemeente?

Iedere zelfstandige die in een inrichting werkt die gelijktijdig aan de drie volgende voorwaarden voldoet:

  • de inrichting telt minder dan 10 werknemers;
  • zijn jaaromzet en zijn jaarlijkse balanstotaal is niet hoger dan 2 miljoen euro;
  • zijn voornaamste activiteit strekt tot de rechtstreekse verkoop van producten of het verlenen van diensten aan gebruikers of kleine gebruikers, waarvoor persoonlijk en direct contact met de klanten vereist is dat in normale omstandigheden plaatsvindt in een bebouwde inrichting.

Voor welk type van werken kan een aanvraag voor een attest ingediend worden?

Het gaat om werken van openbaar nut uitgevoerd, op aanvraag van een bouwheer, op het openbaar domein, ongeacht de plaats van uitvoering op het grondgebied, met uitzondering van de categoriën bepaald door de Koning in een Besluit dat door de Ministerraad werd gestemd.

Wat dient men te verstaan onder "hinder"?

Het gaat om de situatie die ontstaat door werken die de toegang tot de inrichting waar de zelfstandige werkt belemmeren, verhinderen of praktisch gezien bemoeilijken.

Wat dient men te verstaan onder "zelfstandige"?

Het betreft zelfstandigen en medewerkers zoals bedoeld in het KB nr. 38 van 27 juli 1967 tot organisatie van het sociaal statuut van de zelfstandigen.

Contactgegevens

Inkomenscompensatievergoeding 
Per adres: Participatiefonds Vlaanderen nv, Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel
Telefoonnummer: 02/229 53 10
E-mail: vergoedingen@fonds.vlaanderen

 

 

 

De instructies opgenomen in de bijlage bij dit formulier aandachtig lezen alvorens het in te vullen. Vervolgens moet u het formulier opsturen, per e-mail of per aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs, naar de gemeente op wiens grondgebied de werken zullen uitgevoerd worden.
Gegevens van de inrichting die hinder ondervindt
Gegevens van de zelfstandige die het attest aanvraagt
00.00.00-000.00
indien adres verschillend van het adres van de inrichting