Vegetatiewijziging

Wie vegetaties of kleine landschapselementen (hagen, holle wegen, poelen, houtkanten, bomenrijen, alleenstaande bomen, ...) wil wijzigen, moet weten dat er mogelijk een verbod kan rusten op die handeling of dat je een vergunning moet aanvragen.

Vergunning voor vegetatiewijziging

Afhankelijk van de ligging van het perceel dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen een natuurvergunningsaanvraag en een natuurmelding.
Het is niet altijd duidelijk welke weg je dient te volgen. Neem daarom vooraf contact met de milieudienst om na te gaan welke procedure u moet volgen.

Het wijzigen van vegetatie of kleine landschapselementen

Definitie

Met vegetatie wordt elke begroeiing (perceeldekkend) - op een (half)natuurlijke manier ontstaan of door de mens gecreëerd - bedoeld. De meest typerende vormen van vegetatie zijn: bossen, droge of vochtige graslanden, maar ook moerassen, rietvelden, duinbegroeiing, enz.

De term kleine landschapselementen (KLE's) staat onder andere voor de verzameling van alleenstaande bomen, knotbomen, bomenrijen, houtkanten, hagen, holle wegen, hoogstamboomgaarden, bosjes, bermen, bronnen, poelen, grachten en hun oevers. Deze kleine landschapselementen zijn heel belangrijk als verbindend element tussen grotere natuurgebieden.

Toepassingsgebied

Bij een vegetatiewijziging: de groene gewestplanbestemmingen, de agrarische gebieden met ecologische of bijzondere waarde en de internationaal beschermde natuurgebieden zoals de habitat- en vogelrichtlijngebieden.

Bij de wijziging van kleine landschapselementen komen daar nog bij: de gebieden van het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON), de agrarische gebieden en de landschappelijk waardevolle agrarische gebieden op de gewestplannen.

  • Aanvraag: een natuurvergunning moet je indienen bij het gemeentebestuur. 
  • Formulieren: de aanvraagformulieren vind je hier terug.

De natuurvergunningsplicht geldt niet

  • Op huiskavels van een vergunde woning of stal gelegen binnen een straal van 100 meter rond het gebouw (Dit wordt 50 meter als het om een groene bestemming gaat.)
  • Als u al over een stedenbouwkundige vergunning beschikt waarbij advies van het Agentschap voor Natuur en Bos werd gevraagd (bv. voor het kappen van een boom).
  • Als de werken kaderen in een goedgekeurd beheerplan (bv. voor een natuurreservaat, bossen).
  • Als het om normale onderhoudswerken gaat.

Verbod

Wijzigingen aan holle wegen, graften en bronnen zijn overal verboden. Voor wijzigingen  aan historisch permanente graslanden en poelen in natuur- of park- of buffergebieden geldt eveneens een absoluut verbod.