Speelstraten

Een speelstraat is een straat die in samenwerking met de bewoners verkeersvrij wordt gemaakt. Op die manier kunnen kinderen veilig en zorgeloos spelen in de eigen omgeving. We zorgden voor een toegankelijk en duidelijk reglement, waarbij het aanvragen van een speelstraat een fluitje van een cent wordt. 

Aanvraag

 • De bewoners vragen zelf een speelstraat aan met behulp van het aanvraagformulier en de bewonersenquête. Deze formulieren zijn te verkrijgen op de dienst mobiliteit. Daarnaast zullen de formulieren ook via de website van de gemeente ter beschikking gesteld worden.
 • De aanvragen voor een speelstraat dienen ten laatste op 1 mei, van het jaar waarin de speelstraat gewenst is, ingediend te zijn.

Procedure

 • De lokale politie verleent per aanvraag een verkeerstechnisch advies.
 • De dienst mobiliteit gaat na of de aanvragen voldoen aan de wettelijke en bijkomende voorwaarden en formuleert vervolgens een advies. 
 • De aanvragen en adviezen worden op het college van burgemeester en schepenen gebracht waarna het college een beslissing kan nemen betreffende de organisatie van de speelstraat.
 • De aanvragers worden door de dienst mobiliteit schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing die het college genomen heeft. De aanvragers dienen vervolgens de bewoners van de straat op de hoogte te brengen van deze beslissing.

Hieronder de verdere procedure indien het college de organisatie van de speelstraat heeft goedgekeurd.

 • De peters/meters en gemeente Riemst dienen de afsprakennota te ondertekenen.
 • Gemeente Riemst voorziet raamaffiches voor alle huizen van de speelstraat zodat dit ter plaatse bekendgemaakt kan worden.
 • De diensten mobiliteit en jeugd voeren controles uit op de speelstraten om na te gaan of ze effectief door de kinderen gebruikt worden om te spelen en of men zich aan de voorwaarden houdt zoals bepaald in dit reglement. Indien wordt vastgesteld dat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal dit gerapporteerd worden aan het college van burgemeester en schepenen met een mogelijke intrekking tot gevolg.

Verantwoordelijkheid

 • Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 vermeldt in artikel 9.2. bis dat “… de hekken worden geplaatst onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder”. De wegbeheerder is in dit geval de gemeente Riemst. De gemeente is verantwoordelijk voor het feit dat de hekken en signalisatie aan de wettelijke criteria voldoen.
 • De peters/meters zijn verantwoordelijk voor het dagelijks plaatsen en weghalen van de hekken, houden toezicht op het gebruik van de speelstraat en zijn de contactpersonen voor bewoners en gemeente.
 • Het inrichten van een speelstraat ontslaat de ouders niet van het toezicht op hun kinderen. De peters/meters zijn niet verantwoordelijk voor de kinderen die in de speelstraat komen spelen. Ouders blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor hun eigen kinderen.
 • De toelating tot het inrichten van deze maatregel wordt verleend zonder enige verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur, noch tegenover de inrichters, noch tegenover de deelnemers, bezoekers, voertuigen of hun bestuurders. De bewoners blijven aansprakelijk voor eventueel toegebrachte schade door hunzelf of hun kinderen aan derden.
color-9

Tongersesteenweg 8 | tel. 012 44 03 72 | jeugd@riemst.be