Bekendmakingen en openbare onderzoeken

Print

Op deze pagina vind je de lopende openbare onderzoeken en bekendmakingen van de gemeente Riemst.

Besluit Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld.  De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen: 

  • brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen; 
  • een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H; 
  • kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten; 
  • een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen; 
  • een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen. 

De documenten kunnen geraadpleegd worden op https://www.vlaanderen.be/stikstof-in-vlaanderen

Bekendmaking: Toelichting publicatie besluit sectorale voorwaarden windturbines

 

De Vlaamse Regering heeft op 7 juli 2023 een besluit met sectorale milieuvoorwaarden vastgesteld, die van toepassing zijn op alle vergunningsplichtige en meldingsplichtige inrichtingen voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie in Vlaanderen. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17 juli 2023.

Met dit besluit stelt de Vlaamse Regering sectorale voorwaarden voor windturbines vast om de mogelijke milieuhinder ervan voor omwonenden te voorkomen of te beperken. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de indelingslijst die bij titel II van het VLAREM is gevoegd. In een plan-MER zijn de mogelijke effecten van deze sectorale voorwaarden op mens en milieu onderzocht. Het Team Omgevingseffecten (team Mer) keurde het plan-MER goed op 21 april 2023.  

U kunt volgende documenten raadplegen:

  • het besluit voor sectorale voorwaarden windturbines
  • het bijhorende plan-MER
  • de bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage

 Via de volgende kanalen:

Aankondiging publieke raadpleging participatiemoment RUP Handelsperimeter deelplannen Joré, Festers & Jackers

Op donderdag 10 augustus 2023 vindt er een participatiemoment plaats in de vorm van een infomoment waarbij het dossier individueel wordt toegelicht met mogelijkheid voor vraag en antwoord. Iedereen is welkom op dit moment dat om 20.00 uur zal plaatsvinden in de raadszaal van het gemeentehuis van de gemeente Riemst, Maastrichtersteenweg 2b, 3770 Riemst.

Document: Participatiemoment RUP Handelsperimeter deelplannen Joré, Festers & Jackers