Bekendmakingen en openbare onderzoeken

Print

Op deze pagina vind je de lopende openbare onderzoeken en bekendmakingen van de gemeente Riemst.

Besluit Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld.  De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen: 

  • brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen; 
  • een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H; 
  • kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten; 
  • een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen; 
  • een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen. 

De documenten kunnen geraadpleegd worden op https://www.vlaanderen.be/stikstof-in-vlaanderen

Aankondiging publieke raadpleging participatiemoment RUP Handelsperimeter deelplannen Joré, Festers & Jackers

Op donderdag 10 augustus 2023 vindt er een participatiemoment plaats in de vorm van een infomoment waarbij het dossier individueel wordt toegelicht met mogelijkheid voor vraag en antwoord. Iedereen is welkom op dit moment dat om 20.00 uur zal plaatsvinden in de raadszaal van het gemeentehuis van de gemeente Riemst, Maastrichtersteenweg 2b, 3770 Riemst.

Document: Participatiemoment RUP Handelsperimeter deelplannen Joré, Festers & Jackers

Nederland: ontwerp van Nationaal Programma Landelijk Gebied

Inspraakperiode loopt van 16 januari 2024 tot en met 26 februari 2024

Over dit dossier

Een publieke participatie loopt over het ontwerp van Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) van Nederland met bijhorend milieueffectenrapport. 

In het NPLG staan zowel de nationale doelen als de regionale (provinciale) doelen voor natuur, water, klimaat. Om deze doelen op een evenwichtige manier te halen zijn in het NPLG structurerende keuzes geformuleerd. Structurerende keuzes geven aan hoe in de verschillende typen gebieden gewerkt kan worden aan de natuur-, water-, en klimaatdoelen. De structurerende keuzes geven richting aan de ruimtelijke inrichting en houden rekening met wat water, bodem en natuur kunnen dragen. Landbouw, broeikasgassen van landbouw en landgebruik, en stikstof komen ook aan bod.

Bezwaren, opmerkingen en adviezen indienen

Documenten vindt u ter inzage op www.platformparticipatie.nl/nationaalprogrammalandelijkgebied/default.as...

Beschikbaar tot 26-02-2024

Reageren kan:

Openbaar onderzoek uitbreiding van de vestiging "Cimenterie CBR Carrière du Romont" door het boren van een boorgat ondergrondse waterinname en het opvullen (255.000m³ exogene grond) en herinrichten van een deel van het terrein.

Het betreft een openbaar onderzoek voor een omgevingsvergunning voor inrichtingen die installaties of activiteiten bevatten die zijn ingedeeld overeenkomstig het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning. Project van categorie C KLASSE II.

De aanvrager is: Cimenterie CBR INTER BETON SA waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Boulevard de France 3-5 in 1420 Braine l'Alleud.

Doel van de aanvraag: Uitbreiding van de vestiging "Cimenterie CBR Carrière du Romont" door het boren van een boorgat ondergrondse waterinname en het opvullen (255.000m³ exogene grond) en herinrichten van een deel van het terrein.

Locatie: Cimenterie CBR Carrière du Romont op de Butte du Romont, Haie de Wonck, 4690 Eben Emael.

Het dossier kan van 29/01/2024 tot 14/02/2024 worden geraadpleegd op het volgende adres: BASSENGE, Dienst Urbanisme, rue du Frêne 38, 4690 Bassenge (Boirs).

  • op werkdagen van 08:30 tot 12:00 uur op afspraak;
  • op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur na afspraak minstens 48 uur op voorhand met mevrouw Henket (04/273.78.76) - urbanisme@bassenge.be.

Iedereen kan schriftelijke of mondelinge opmerkingen indienen bij het gemeentebestuur, Dienst Stedenbouw, rue du Frêne 38 à 4690 BASSENGE (Boirs) binnen de hierboven vermelde termijn of op de afsluitingszitting van het onderzoek

  • per gewone post naar het volgende adres BASSENGE, Koningsstraat 4 à 4690 Bassenge
  • per e-mail naar het volgende adres: urbanisme@bassenge.be

Op de enveloppe, fax of e-mail moet het volgende worden vermeld: Réf. AC : PU 23/03 / Réf. PE : 10013242

De stedenbouwkundig adviseur die het project moet toelichten is mevrouw Henket wier kantoor zich bevindt bij de dienst stedenbouw, rue du Frêne 38, 4690 BASSENGE (Boirs).

Zienswijzeperiode voor het Programma Integraal Riviermanagement (IRM) met bijbehorend milieueffectrapport

In het Ontwerp Programma IRM staat nieuw rivierenbeleid voor de rivierbodemligging en sedimenthuishouding en voor afvoer- en bergingscapaciteit. Dit beleid is erop gericht om zoveel mogelijk recht te doen aan alle ‘rivierfuncties’: waterveiligheid, de beschikbaarheid van zoetwater en drinkwater, natuur en ecologische waterkwaliteit, bevaarbaarheid en regionale economische ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit.

Documenten vindt u ter inzage op de website van IRM en op Platform Participatie.

 

Op 15 februari organiseren de Nederlandse instanties een webinar van 19.00 tot 20.15 uur. Meer info vindt u op volgende website: https://www.bouwplaatsirm.nl/nieuws/webinar-15-februari-2024-toelichting-ontwerp-programma-irm.

 

Bezwaren, opmerkingen en adviezen indienen kan tot 12 maart 2024 met de post naar: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Directie Participatie, o.v.v. IRM, Postbus 20901, 2500  EX Den Haag.