Meldingen en klachten

Losliggende stoeptegel? Gedumpt huisvuil? Etc. Etc. Doe dan een melding.
Heeft iets haast? Bel dan met het algemene nummer: 012 44 03 00.
Heb je een klacht over de werking van de gemeentediensten? Vul dan het formulier in en we onderzoeken deze.

Meldingen

Klachten

Wat is een klacht?

Een klacht is: Een manifeste uiting van ontevredenheid, waarbij een burger bij het gemeentebestuur klaagt over een door dat bestuur niet verrichte handeling of prestatie.

Bekijk het klachtenreglement

Wie kan klacht indienen?

Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen bij de gemeente over de handelingen en werking van het bestuur, van de gemeentelijke diensten of van de ambtenaren. Klachten dienen schriftelijk (digitaal of gedrukt) persoonlijk gemeld te worden.

Welke klachten worden niet behandeld?

Let op! Volgende klachten worden  niet-ontvankelijk verklaard, ze worden met andere woorden niet behandeld:

  • anonieme klachten
  • meldingen
  • klachten over materies die buiten de bevoegdheid van de gemeente vallen, m.a.w. tot de bevoegdheid van een andere overheid behoren
  • een klacht die betrekking heeft op de werking van de Wijkpolitie
  • klachten die betrekking hebben op beleidskeuzes, -voornemens en -verklaringen
  • klachten die betrekking hebben op aangelegenheden die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure
  • klachten die betrekking hebben op regelgeving zelf
  • klachten over aangelegenheden waarvoor de beroepsmogelijkheden nog niet zijn uitgeput
  • feiten waarvoor eerder een klacht werd ingediend en behandelde werd
  • klachten die kennelijk ongegrond zijn

Wie is de klachtenambtenaar?

Als je een klacht hebt over de werking van het gemeentebestuur, kan je deze indienen bij de klachtenambtenaar. Je kan bij vragen contact opnemen via communicatie@riemst.be of  tel. 012 440 306.

Heb je een klacht? Vul dan onderstaand formulier in.

Fysiek een klacht indienen?

Tegen een beslissing in beroep gaan?