Meldingen

Klik op onderstaande knoppen, vul het formulier in en wij zoeken uit welke dienst jouw vragen of meldingen het beste kan beantwoorden. Anonieme meldingen worden niet behandeld. Bij erg dringende gevallen is het aangeraden om telefonisch contact op te nemen met met de betrokken dienst.

OPGELET: defecte straatverlichting wordt niet behandeld door de gemeentelijke diensten, maak je melding rechtstreeks bij netbeheerder Fluvius. 

Drugsmeldpunt

 • Tel. 0800/208.77

Klachten

Een klacht is: "Een manifeste uiting van ontevredenheid, waarbij een burger bij het gemeentebestuur klaagt over een door dat bestuur niet verrichte handeling of prestatie.

Klik op onderstaande knop, vul hier het formulier in en wij onderzoeken je klacht.

Wat is een klacht?

Een klacht is: "Een manifeste uiting van ontevredenheid, waarbij een burger bij het gemeentebestuur klaagt over een door dat bestuur niet verrichte handeling of prestatie.

Download het klachtenreglement

Wie kan klacht indienen?

Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen bij de gemeente over de handelingen en werking van het bestuur, van de gemeentelijke diensten of van de ambtenaren. Klachten moet je steeds schriftelijk of persoonlijk overmaken. Dit kan door het klachtenformulier te downloaden, af te drukken, in te vullen en per post te versturen aan: Mevr. Jessie Van Tricht van de dienst Communicatie.

Je kan bij vragen contact opnemen via communicatie@riemst.be of  tel. 012 440 306.

of door het online klachtenformulier in te vullen. Nadat je het online formulier hebt ingevuld, en op de knop 'indienen' hebt geklikt, ontvang je een ontvangstbevestiging (op voorwaarde dat je een geldig e-mailadres doorgaf) met een dossiernummer. De klachtenambtenaar zal vervolgens de klacht verder opvolgen.

 

Welke klachten worden niet behandeld?

Let op! Volgende klachten worden onontvankelijk verklaard, ze worden met andere woorden niet behandeld:

 • anonieme klachten;
 • meldingen;
 • klachten over materies die buiten de bevoegdheid van de gemeente vallen, m.a.w. tot de bevoegdheid van een andere overheid behoren;
 • een klacht die betrekking heeft op de werking van de Wijkpolitie;
 • klachten die betrekking hebben op beleidskeuzes, -voornemens en -verklaringen;
 • klachten die betrekking hebben op aangelegenheden die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure;
 • klachten die betrekking hebben op regelgeving zelf;
 • klachten over aangelegenheden waarvoor de beroepsmogelijkheden nog niet zijn uitgeput;
 • feiten waarvoor eerder een klacht werd ingediend en behandelde werd;
 • klachten die kennelijk ongegrond zijn.

 

 

Wie is de klachtenambtenaar?

Als je een klacht hebt over de werking van het gemeentebestuur, kan je die meedelen aan de klachtenambtenaar. Voor de gemeente Riemst is dit dhr. Alain Garnier van de dienst Communicatie.

Je kan bij vragen contact opnemen via communicatie@riemst.be of  tel. 012 440 306.

Maak een afspraak