Budget en meerjarenplan

Een gemeentebestuur is verplicht om te werken met een budget en meerjarenplan. Dit meerjarenplan houdt de raming van de uitgaven en inkomsten in, die de gemeente gaat doen of innen gedurende de legislatuur. Het budget is het onderdeel van het meerjarenplan, dat betrekking heeft op het lopende jaar. Is de gemeente van plan om een bepaalde investering te doen? Dan zal ze dat eerst moeten voorzien in het budget en het meerjarenplan en daarvoor de nodige kredieten voorzien.

Het meerjarenplan en budget is opgemaakt uit een geschreven deel (de strategische nota/budgetnota) en een gedeelte met cijfers (de financiële nota).

In de strategische nota (meerjarenplan) of beleidsnota (budget) staan de doelstellingen en de bijbehorende acties vermeld die het gemeentebestuur voorziet te doen in de komende jaren (meerjarenplan) of het lopend jaar (budget).

De financiële nota somt de totalen op van het exploitatiebudget (de courante uitgaven en ontvangsten) en het investeringsbudget (de “grote” aankopen en werken).

Tot slot wordt ook een berekening gemaakt van het resultaat.  En eigenlijk zijn er twee resultaten : enerzijds is er het “Resultaat op kasbasis”, dat is de slotsom als we alle uitgaven van alle inkomsten aftrekken. Anderzijds is er ook nog de “autofinancieringsmarge”. Dat is het resultaat dat we bekomen door de leningslasten af te trekken van het “financieel draagvlak”, d.i. het verschil tussen alle exploitatie-uitgaven (zonder de intrestlasten van de gemeente) en alle exploitatie-ontvangsten.  Dit cijfer geeft ons dus een beeld van wat de gemeente nog over heeft van zijn exploitatiebudget als alle leningslasten zijn betaald.