Studenten

Als Belgische of buitenlandse student (EU) ben je niet verplicht om je in te schrijven in Riemst, op voorwaarde dat je je thuisadres behoudt. Indien je kiest om je thuisadres te behouden, is het niet nodig dat je persoonlijk naar het gemeentehuis komt, een aanmelding via de website is voldoende. Hoe doe je dit? Doorloop de stappen in onderstaande webformulieren. Welkom in Riemst!

Being a Belgian or foreign student (EU), you are not obliged to register in Riemst if you keep your home address in your home country. In that case, you do not have to stop by the town-hall in person. We do ask you to do a quick registration online. How? Follow the steps in the forms below. Welcome to Riemst!

Maak een afspraak

Webformulier aanmelden als student - Online form for registration as a student

 

Als je als student langer dan 1 jaar in Riemst blijft wonen, moet je deze aanmelding volgend jaar opnieuw doen. 

If you will be living in Riemst for more than one year, you should do this registration again next year.

Webformulier afmelden als student - Online form for deregistration as a student

 

Als je later terug naar je thuisadres vertrekt of als je in de loop van het jaar van adres verandert, vragen we je om dit via bovenstaande link te melden.

When returning to your home country or changing address while living here, please fill in this second form.

 

Heb je toch een inschrijving nodig? You need a certificate of registration?

Heb je toch een inschrijving nodig, bijvoorbeeld voor een studiebeurs, dan kan je je inschrijven in Riemst bij de dienst Vreemdelingen. INSCHRIJVEN ALLEEN IN DE VOORMIDDAG TUSSEN 9.00 U EN 12.00 U

In case you need a certificate of registration, when applying for a scholarship for example, you can stop by the town-hall, the Office for Foreigners, BETWEEN 9:00 AND 12:00 A.M.

Wat meebrengen bij inschrijving? What to bring?

 

 • 1 pasfoto
 • bewijs van inschrijving aan de Hoge School of Universiteit of studentenkaart met vermelding van het schooljaar 2023-2024 (géén openbaar Vervoerkaart)
 • geldig paspoort of identiteitskaart;
 • de uitschrijving uit je land van herkomst of een uittreksel uit de basisadministratie, beide MET vermelding van het adres waarvan je vertrekt en je burgerlijke staat 
 • bewijs van ziekteverzekering (geldige Europese ziekteverzekeringskaart);
 • bewijs van voldoende bestaansmiddelen ( 1.214,13 euro/maand van min. 3 maanden: bewijs betaling huur, bankafschriften op naam van student met regelmatige stortingen van ouders/derden en/of bewijs van eigen inkomsten (bv. bankafschriften, arbeidscontract, loonfiches…).
 • jouw geboorteakte of trouwboekje van de ouders;
 • eventueel rijbewijs
 • huurcontract

Na voorlegging van alle vereiste documenten wordt de inschrijving opgestart en volgt een politiecontrole op jouw verblijf.

Kostprijs: gratis

 

 • A passport photograph
 • Certificate of school enrollment or student card with indication of the school year (2023-2024) (no Public Transport pass)
 • Valid passport or identity (ID) card
 • Deregistration certificate from home country or an extract from the Personal Records Database: with indication of former address and marital status
 • Valid European Health Insurance card
 • Proof of sufficient means of subsistence (1.214,13 euros/month) for at least three months: proof of rent payment, bank statements under the name of the student with frequent money transfers from parents or others and/or proof of own income (e.g., bank statements, employment contract, paychecks…)
 • Birth certificate
 • (Eventual) driver’s license
 • Tenancy agreement

Once presented all those documents, the process of your registration has started. Then there will be a police control at your place of residence.

Cost: no fee