Financiële hulp

Kun je de eindjes moeilijk aan elkaar knopen? Door omstandigheden (ziekte, schulden, persoonlijke omstandigheden enz.) of misschien gewoon omdat je lang moet wachten op een uitkering en daardoor in de problemen komt. Op basis van de OCMW-wetgeving heeft het Sociaal Huis de wettelijke opdracht ernaar te streven dat elke inwoner voldoende inkomsten heeft om menswaardig te kunnen leven.

Als je geen inkomen hebt, of je inkomen te laag is, kan het Sociaal Huis financiële steun of voorschotten toekennen. Dat kan op veel verschillende manieren zoals o.a. leefloon, huurwaarborg, medische kosten...

Voorwaarden

Het leefloon is wettelijk geregeld en je moet aan een aantal voorwaarden voldoen om hiervoor in aanmerking te komen. Die voorwaarden hebben te maken met nationaliteit, leeftijd, verblijfplaats, ontoereikende bestaansmiddelen, werkbereidheid en het uitputten van rechten op sociale uitkeringen en onderhoudsgelden. Een leefloon is ook gekoppeld aan inspanningen om je kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Het Sociaal Huis kan ook andere vormen van financiële steun toekennen, waarbij zij zelf het bedrag en de duur bepaalt. Bij deze toekenning wordt er beslist of de toelage al dan niet moet worden terugbetaald.

Als je in financiële moeilijkheden komt omdat bepaalde uitkeringen waarop je recht hebt laat worden betaald, (werkloosheid, kinderbijslag enz.) kan je hierop een voorschot vragen.

In alle gevallen zal de sociale dienst van het Sociaal Huis een onderzoek uitvoeren om je leefsituatie correct te kunnen inschatten. Het resultaat van dit onderzoek bepaalt of je kan aanspraak maken op financiële steun of een voorschot.

Procedure

Om te weten of je in aanmerking komt voor een leefloon, financiële steun of de betaling van een voorschot, maak je een afspraak met een medewerker van de sociale dienst.

Je leefsituatie (sociaal, financieel enz.) wordt onderzocht en wanneer je voldoet aan de voorwaarden wordt een aanvraagdossier opgemaakt. Binnen het Sociaal Huis beoordeelt het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) maandelijks de aanvragen.

De beslissing van het BCSD wordt per brief toegestuurd.

Bedrag

De hoogte van het leefloon is wettelijk vastgelegd.

In de meeste gevallen zal het bedrag van de financiële steun of het voorschot worden bepaald op basis van je leefsituatie. Om die goed te kunnen inschatten zal de sociale dienst een sociaal en financieel onderzoek doen.

Meer info

Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim. Zij mogen met anderen niet spreken over wat zij zien en weten over jou, je gezin of over andere klanten. Wij respecteren jouw privéleven, daar kan je op rekenen!