Privacy

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij willen transparant zijn omtrent de persoonsgegevens die wij verzamelen, waarom wij die verzamelen en wat er met deze gegevens gebeurt. Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over uw rechten als betrokkene en over de manier waarop uw persoonsgegevens behandeld worden.

Gemeente Riemst wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Artikel 1 – Definities

 • “Wij”, “Onze”, “Ons” heeft betrekking op Gemeente Riemst, Maastrichtersteenweg 2b, 3770 Riemst
 • “U”, “Uw” heeft betrekking op een bezoeker van de website
 • “Persoonsgegevens” heeft betrekking op alle informatie die u als persoon kunnen identificeren (direct of indirect).
 • “Website” heeft betrekking op www.riemst.be alsook alle webpagina’s, platformen, interactieve, interactieve functies, applicaties, widgets, blogs, sociale netwerken of andere documenten die een link posten naar dit Privacy Beleid, zijn onderworpen aan dit Privacy Beleid.

Artikel 2 – Welke informatie (inclusief Persoonsgegevens) verzamelen wij over u en waarom?

 • Informatie die u aan ons geeft: wij verzamelen, bewaren en verwerken alle informatie die u invult of op een andere manier aan ons verstrekt.  U kunt dergelijke informatie invoeren tijdens de volgende acties:

 Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, verzamelen we uw naam, voornaam en e-mailadres om onze     nieuwsbrief op een persoonlijke manier te kunnen verzenden.

 Wanneer u een vraag heeft in verband met private huur verzamelen we uw e-mailadres, statuut huurder of               verhuurder en postcode om uw vraag met betrekking tot huren of verhuren te kunnen beantwoorden.

 • Automatische informatie: wanneer u onze website bezoekt of een nieuwsbrief van ons ontvangt, verzamelen wij informatie via cookies en andere technieken.

Gebruik van Cookies :

 1. De website van de gemeente Riemst gebruikt “cookies” om u te helpen uw ‘online ervaring’ beter aan onze beschikbare diensten en communicatie te kunnen afstemmen. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de webserver op uw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een specifiek programma op te starten of om virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door de webserver in het computerdomein dat u de cookie heeft toegekend.
 2. Een van de primaire doelen van cookies is om te voorzien in een middel om je tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de webserver in te lichten dat u bent teruggekomen naar een specifieke webpagina. Bijvoorbeeld, als je gemeente <naam bestuur> pagina’s personaliseert, of u zich registreert bij één van de online diensten van de gemeente Riemst, zal de cookie  de gemeente helpen bepaalde informatie over je te herinneren voor latere bezoeken. Dit vergemakkelijkt het proces betreffende het opslaan van uw persoonlijke gegevens, zoals betaaladres, afleveradres etc. Wanneer u terugkeert naar dezelfde website van de gemeente, zal de informatie die reeds heeft opgegeven worden teruggehaald, zodat u makkelijk de specifiek op u afgestemde informatie of kenmerken kunt hergebruiken.
 3. U hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of af te slaan. Sommige webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt altijd de instellingen van uw browser wijzigen om het gebruik van cookies uit te schakelen, als u daar voorkeur aan geeft. Als u kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen, leidt dit echter soms tot een minder vlotte werking van de interactieve kenmerken van de online (web)diensten die u bezoekt.

Artikel 3 – Doel van de verwerking

Als u ons uw persoonsgegevens meedeelt, worden deze opgenomen in onze databank met als doel:

 • het gemeentelijk administratief beheer (uw contactgegevens worden in het rijksregister opgenomen);
 • het crisiscommunicatiesysteem BE-Alert;
 • verrichtingen via ons e-loket;
 • informatieverstrekking over onze diensten via gemeentelijke media
 • De kwaliteit van onze diensten en informatie verbeteren;
 • Statistische doeleinden  

De gegevens die opgenomen worden in het rijksregister zullen ook toegankelijk zijn voor een aantal instanties die wettelijk gemachtigd zijn om daartoe toegang te hebben en om ze te gebruiken overeenkomstig de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een rijksregister van de natuurlijke personen. De machtigingen inzake toegang tot die gegevens kunnen geraadpleegd worden op de site van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Artikel 4 – Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor het is verzameld of zoals vereist krachtens contracten of toepasselijke wetgeving.

Vb.: Wanneer u geabonneerd bent op onze nieuwsbrief, bewaren wij uw persoonlijke gegevens zolang u zich niet afmeldt.

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Indien u ons uw gegevens hebt verstrekt, zowel actief als automatisch, heeft u de volgende rechten:

Recht op informatie en toegang;

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.
Ter info : U kan ook rechtstreeks via de overheidssite Mijn Dossier inzage krijgen tot de persoonsgegevens die aanwezig zijn in het rijksregister en wijzigingen/correcties melden.

Verzoek om rectificatie, gegevenswissing, beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Gemeente Riemst. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen (Opt-out). U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Recht van bezwaar tegen de verwerking;

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. U kunt zich echter niet verzetten tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

De persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

U kunt uw rechten uitoefenen door ons te contacteren, hetzij per e-mail naar dpo@riemst.be of per post naar Gemeente Riemst, , Maastrichtersteenweg 2b, 3770 Riemst.

Artikel 6 – Welke informatie deelt de organisatie?

De persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Deze toestemming kan men elk moment intrekken, zonder motivering en gratis door het zenden van een e-mail naar dpo@riemst.be.

Artikel 7 – Toegang door derden

Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Grensoverschrijdend verwerken van persoonsgegevens

Gemeente Riemst garandeert dat er geen overdracht van persoonsgegevens zal plaats vinden buiten Europa of de Europese Economische Ruimte (EER).

Artikel 9 – Wijzigingen aan het Privacy Beleid

Gemeente Riemst behoudt zich het recht om op elk gewenst moment het Privacy beleid  aan te passen en up te daten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website.

Artikel 10 – Contactgegevens

Indien u vragen heeft omtrent het Privacy Beleid, gelieve de gemeente Riemst te contacteren:

 • Via e-mail: dpo@riemst.be
 • Via Post: Gemeente Riemst, , Maastrichtersteenweg 2b, 3770 Riemst.

Indien u klachten heeft omtrent de manier waarop gemeente Riemst uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit