Praalwagen machtingsformulier

De voorwaarden om de praalwagen voor carnaval over de openbare weg te verplaatsen of te vervoeren zijn voorzien in het verkeersreglement.

De stedelijke politieverordening op het organiseren van optochten of activiteiten ter gelegenheid van carnaval d.d 22/01/2008 blijft van toepassing.

De eventuele machtiging ontslaat de organisator van de verplaatsing of de bestuurder van de praalwagen niet van zijn verantwoordelijkheid om de nodige voorzorgen te treffen inzake veiligheid.

Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld, vergezeld van de gevraagde documenten, minimaal 1 maand voor aanvang van de stoet of manifestatie ingediend worden.

Persoonsgegevens aanvrager (meerderjarig)
Persoonsgegevens bestuurder trekkend voertuig met praalwagen
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Gegevens praalwagen
Een praalwagen is - Het zelfrijdend voertuig dat gebruikt wordt als praalwagen - Het voertuig dat een praalaanhangwagen trekt - De praalaanhangwagen Let op ! Voor elke praalwagen of praalaanhangwagen dient men een afzonderlijke machtiging te verkrijgen, tenzij ze deel uitmaken van een sleep, waarvoor één machtiging volstaat. Indien de lading van het voertuig van dien aard is dat het de gevolgen van een ongeval kan verergeren, moet de bestuurder bepaalde zaken demonteren of beschermen en inpakken opdat deze niet langer spits of scherp zijn.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 12 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 12 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 12 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Lijst stoeten waaraan wordt deelgenomen
Let op! Traject : (rekening houdend met de beperkingen van het KB van 27 januari 2008 en de omzendbrief van 22 januari 2009 betreffende de gemeentelijke machtiging): - Er dient gelet te worden dat de doorgang van de praalwagen of de praalaanhangwagens niet in het gedrang komt door bepaalde constructies (bruggen, tunnels , rotondes, kabels, …), groenbeplanting of inrichtingen langs de kant van de weg (elektrische leidingen, gebouwen, …). - De breedte van het voertuig kan een gevaar betekenen voor de andere weggebruikers wanneer de breedte van de openbare weg of de rijstroken, het inhalen of het kruisen ( in alle veiligheid) niet zou toelaten. - Het uitvoeren van bepaalde manoeuvres kan een risico inhouden m.b.t. de ‘dode hoek’. - Gezien de snelheidsbeperking van 25 km/uur voor praalwagens en praalaanhangwagens, is toegang tot de autosnelwegen uitgesloten. ! Verken het traject indien nodig i.f.v. de afmetingen van de praalwagen !
Wettelijke bepalingen
- De bepalingen van het Koninklijk Besluit van 27 januari 2008 betreffende praalwagens en de Omzendbrief van 22 januari 2009 betreffende de gemeentelijke machtiging dienen steeds te worden nageleefd. - De wegcode, rijbewijswetgeving en andere wetgevingen blijven van zelfsprekend ten allen tijde van toepassing. - De vereniging is gehouden aan de bepalingen die zijn opgenomen in bijlage 2 “reglementering”. - De machtiging moet steeds aanwezig zijn op de praalwagen / praalaanhangwagen Het weze duidelijk dat de organisator van de verplaatsing of de bestuurder van de praalwagen / praalaanhangwagen er zelf voor moet zorgen dat de voorschriften van de reglementeringen worden nageleefd. De gemeentelijke machtiging ontslaat hem / haar niet van de verantwoordelijkheid om de nodige voorzorgen inzake veiligheid te treffen.