Schadecommissie

Wanneer in een gemeente, door overmacht zoals onweer, hagel, overstroming of andere weersomstandigheden van uitzonderlijk karakter zoals droogte, overvloedige regenval of andere verschijnselen, aan land- en tuinbouwteelten, in open lucht of onder glas, schade wordt aangericht wordt contact gelegd tussen de burgemeester van de betrokken gemeente, de bevoegde ambtenaar van de FOD Financiën en de bevoegde gewestingenieur van de buitendiensten van de afdeling "Structuur en Investeringen" van het Agentschap voor Landbouw en Visserij van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Elk van de drie partijen of zijn vertegenwoordiger kan hiertoe het initiatief nemen.

Maak een afspraak

Minimaal 20% van de oppervlakte van een bepaalde teelt op een bedrijf moet getroffen zijn door de schade, ongeacht het aantal percelen op het bedrijf.

De commissie kan niet bijeengeroepen worden voor het vaststellen van schade ingevolge economische of speculatieve redenen (bv. een teelt wordt omwille van prijsvorming niet tijdig geoogst, waardoor het oogsten niet meer mogelijk wordt; een serre blijft een gedeelte van het jaar leeg staan). De commissie kan ook niet bijeengeroepen worden ingeval van schade door verkeerde cultuurtechnieken of onvoldoende zorg, zoals sproeischade.

Samenroepen commissie

Een landbouwer of tuinder dient een schriftelijke vraag in tot het samenroepen van de schadecommissie bij het gemeentebestuur.
De aanvraag moet volgende elementen bevatten:

  • de getroffen percelen, aangeduid op een liggingsplan en met vermelding van de nummers uit de oppervlakte-aangifte
  • datum en oorzaak van de schade
  • naam, adres, telefoonnummer en producentennummer van de getroffen bedrijfsleider.
  • totale oppervlakte van het bedrijf en de oppervlakte van de getroffen percelen (zoals aangegeven in de oppervlakte-aangifte)

Deze aanvraag dient ingediend te worden bij de dienst Lokale Economie, Landbouw en Platteland. Dit kan per post maar via e-mail geniet de voorkeur.
Je dient hierbij gebruik te maken van onderstaand aanvraagformulier.