Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten

Wens je een permanente handelszaak te openen van meer dan 400m² netto handelsoppervlakte in een bestaand gebouw of voorzie je handelsactiviteiten voor in totaal meer dan 400m² netto handelsoppervlakte in jouw bouwproject? Lees dan hier verder!

Wens je een permanente handelszaak te openen van meer dan 400m² netto handelsoppervlakte in een bestaand gebouw of voorzie je handelsactiviteiten voor in totaal meer dan 400m² netto handelsoppervlakte in jouw bouwproject dan moet je vanaf 1 augustus 2018 in het bezit zijn van een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten.

Deze vergunningsplicht geldt niet voor tijdelijke handelszaken die een bestaand vergund gebouw in gebruik nemen voor minder dan 90 dagen (indien niet in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften) of minder dan 180 dagen (indien wel in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften) per jaar. Het gebouw moet de andere dagen van het jaar beschikbaar zijn voor ingebruikname door andere functies.

Het toepassingsgebied en de beoordelingscriteria van de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten zijn opgenomen in het Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid van 15 juli 2016. De procedure die moet gevolgd worden is bepaald in het Decreet betreffende de omgevingsvergunningen.

Meer informatie over het aanvraagformulier kan je terugvinden op het omgevingsloket. In de handleiding voor aanvragers met betrekking tot aanvragen van omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten staat opgenomen welke delen van het algemeen aanvraagformulier je dient in te vullen en welke addenda moeten toegevoegd worden aan jouw aanvraag.

De omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten vervangt de vroegere socio-economische vergunning (wet van 13 augustus 2004 gewijzigd door de wet van 22 december2009). Aanvragen die werden ingediend voor 1 augustus 2018 worden nog behandeld volgens de procedures van de huidige wetgeving.

Toepassingsgebied

Een vergunning is nodig voor nieuwe (of nog niet vergunde):

  • niet-tijdelijke kleinhandelsactiviteiten (vanaf 90 of 180 dagen per jaar)
  • in een kleinhandelsbedrijf of handelsgeheel > 400 m² NVO (netto verkoopoppervlakte)

En voor wijzigingen aan bestaande kleinhandelsactiviteiten bij het:

  • samenvoegen van kleinhandelsbedrijven of kleinhandelsgehelen (netto handelsoppervlakte na samenvoeging > 400 m²)
  • uitbreiden van kleinhandelsbedrijven of kleinhandelsgehelen met meer dan 300m² NVO of meer dan 20% van de reeds vergunde netto handelsoppervlakte
  • wijzigen van de categorieën van kleinhandelsactiviteiten met 10% of meer van de totale vergunde netto handelsoppervlakte of met meer dan 300 m² NVO.

De categorieën van kleinhandel worden bepaald in artikel 4 van het Decreet Integraal handelsvestigingsbeleid:

  • voeding
  • goederen voor persoonsuitrusting
  • planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw
  • andere producten

Bij de documenten onderaan deze pagina vindt u de omzettingstabel van branches zoals onderscheiden door Locatus naar de categorieën van kleinhandel en de omzettingstabel van assortimenten zoals ze werden toegepast onder de wetgeving van 13 augustus 2014 naar de categorieën volgens het decreet integraal handelsvestigingsbeleid van 15 juli 2018.

De omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten geeft toelating voor een combinatie van één of meerdere categorie(ën) met een welbepaalde netto handelsoppervlakte op een welbepaalde locatie (perceel). De vergunning is dus gebonden aan een perceel en niet aan de aanvrager.  

De omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten geldt voor onbepaalde duur met een vervaltermijn van 5 jaar (Art.48 decreet IHB). Wanneer de kleinhandelsactiviteiten niet zijn aangevat binnen de vijf jaar na het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten of wanneer vergunde kleinhandelsactiviteiten voor meer dan vijf jaar worden onderbroken, komt de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten te vervallen.

Deze termijn van 5 jaar wordt geschorst zolang er een beroepsprocedure lopende is, ook indien het beroep handelt over een andere omgevingsvergunning voor hetzelfde project.

Omgevingsvergunningen kunnen in fasen aangevraagd worden (artikel 80 decreet omgevingsvergunningen) waarbij verschillende referentiemomenten worden gehanteerd als start van de schorsingsperiode van 5 jaar voor de verschillende fasen. Dit kan interessant zijn indien er een lange bouwfase verwacht alvorens de handelsactiviteiten kunnen starten.

Het decreet betreffende de omgevingsvergunningen voorziet ook de mogelijkheid tot het aanvragen van een tijdelijke vergunning voor kleinhandelsactiviteiten die niet langer dan 12 maanden zullen duren (Art.45 decreet IHB). Deze mogelijkheid kan bijvoorbeeld interessant zijn bij een tijdelijke verhuis in functie van verbouwingswerken.