Gedeeld verblijf

Wat

Wanneer ouders scheiden of uit elkaar gaan, komt de vraag naar boven op welk adres de niet-ontvoogde minderjarigen worden ingeschreven in de bevolkingsregisters. Als de minderjarige altijd of grotendeels verblijft bij één van de ouders, wordt het kind ingeschreven op het adres waar het de meeste tijd doorbrengt.

Het is mogelijk om in het dossier van de minderjarige te vermelden dat de minderjarige af en toe of voor de helft van de tijd verblijft bij de andere ouder, de zogenaamde 'huisvesting verlenende ouder', bij wie het kind niet is ingeschreven.

Voorwaarden

Kinderen van gescheiden ouders kunnen nog steeds slechts op 1 adres worden ingeschreven.
Bij co-ouderschap gebeurt het dat kinderen ook af en toe of voor de helft van de tijd bij de andere ouder verblijven.

Om die ouder, waar het kind niet officieel is ingeschreven, de gelegenheid te geven om dit aan te tonen bij zijn of haar gemeente, komt hiervan een melding in het rijksregister van de betrokken ouder (met automatisch een vermelding in het rijksregister van het kind).

Dit kan nuttig zijn voor bijvoorbeeld kortingen of faciliteiten op gemeentelijk niveau zoals een verminderd tarief voor het zwembad of voor de gemeentelijke speelpleinwerking e.d.

Procedure

Het verzoek wordt ingediend op basis van een gerechtelijke beslissing of het gezamenlijk schriftelijk akkoord tussen de ouders. Er moet geen toestemming van de andere ouder gevraagd worden en geen kennisgeving (brief) naar de andere ouder gestuurd worden.

Enkel indien er geen vonnis of schriftelijke overeenkomst tussen de ouders kan voorgelegd worden waarin beslist wordt over de huisvesting van het kind, moet het akkoord van de andere ouder gevraagd worden.

Het gedeeld verblijf wordt niet vermeld op attesten of de identiteitsdocumenten.

Het is dus enkel de bedoeling om de betrokken gemeente te informeren dat een kind gedurende een bepaalde tijd wel degelijk in die gemeente verblijft, zonder er officieel ingeschreven te zijn.

Andere, niet-gemeentelijke, socio-economische of fiscale rechten worden via deze vermelding niet toegekend.

Wens je van de maatregel gebruik te maken, dan moet je  je wenden tot de dienst bevolking van jouw woonplaats.

Wat meebrengen

  • De gerechtelijke beslissing (vonnis)
  • Of een gezamenlijk akkoord tussen de ouders met kopie van de identiteitskaart van de andere ouder.

Beiden waarin beslist wordt over de huisvesting en het verblijf van de minderjarige(n).

Bedrag

Gratis

Maak een afspraak