Zorgwonen

We spreken van een zorgwoning wanneer binnen een bestaande woning een kleinere woongelegenheid wordt ingericht zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen.

Zorgwonen geeft deze mensen de mogelijkheid om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving of bij familie te blijven wonen. Ouderen kunnen intrekken bij hun kinderen of omgekeerd. Ook de opvang in huis van een persoon met een beperking kan een vorm van zorgwonen zijn.

Voorwaarden

Uw woning is een zorgwoning als voldaan is aan alle volgende voorwaarden:

 • In de bestaande woning wordt één kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd
 • De ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwoning
 • De ondergeschikte wooneenheid, zonder de gedeelde ruimten, maakt ten hoogste een derde uit van het bouwvolume van de volledige woning
 • De hoofdwoning en de ondergeschikte woning zijn eigendom van dezelfde eigenaar(s)
 • in de ondergeschikte wooneenheid wonen:
  • 1. hetzij ten hoogste twee personen, waarvan ten minste één persoon 65 jaar of ouder is
  • 2. ofwel ten hoogste twee hulpbehoevende personen:
   • personen met een handicap;
   • personen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering;
   • personen die hulp nodig hebben om zelfstandig te wonen.

Procedure

Wie een zorgwoning wil inrichten moet dit met een meldingsformulier en een plan waarop aangeduid staat waar de hulpbehoevende gaan wonen digitaal melden via het omgevingsloket: www.omgevingsloketvlaanderen.be. Wanneer de gemeente de aanvraag aanvaardt kan u zich aanmelden bij de dienst Bevolking om de adreswijziging aan te geven.

Het grote verschil met gewoon inwonende ouderen of zorgbehoevenden is dat ze als een apart gezin beschouw worden. Zo krijg je dus uitzonderlijk twee gezinshoofden op één en hetzelfde adres.

Vergunning nodig?

Het maken van een zorgwoning is vrijgesteld van de vergunningsplicht, op voorwaarde dat dit gebeurt binnen het bestaande bouwvolume. De vrijstelling van vergunning geldt ook wanneer constructieve werken nodig zijn. Er geldt steeds de stedenbouwkundige meldingsplicht.

Wordt de woning uitgebreid, dan geldt de vrijstelling niet. Een omgevingsvergunning is dan nodig.

Na het beëindigen van de zorgsituatie

Als een bestaande zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, terug aangewend wordt voor de huisvesting van 1 gezin, dan moet dit gemeld worden aan de dienst ruimtelijke ordening.

Meer info