Toegang tot de registers

Maak een afspraak

Akten

Wat?

De registers van de burgerlijke stand bevatten de feiten die verband houden met :

 • de geboorte (afstamming, naamgeving, nationaliteit, adoptie, ...);
 • het huwelijk (echtscheiding, wijziging huwelijksvermogenstelsel, ...);
 • het overlijden.

Wie kan het aanvragen?

 1. Iedereen kan (ook over iemand anders) uittreksels van akten waarin geen melding wordt gemaakt van de afstamming (=vermelding vader of moeder) of een afschrift van een akte van meer dan 100 jaar oud krijgen.
 2. Volgende personen kunnen een afschrift of een uittreksel met vermelding van de afstamming, van akten van minder dan 100 jaar verkrijgen (er is geen volmacht nodig van betrokkene):
 • openbare overheden
 • de personen op wie de akte betrekking heeft
 • de echtgenoot of overlevende echtgenoot
 • de wettelijke vertegenwoordiger
 • de bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • de erfgenamen
 • de notaris en de advocaat in opdracht van belanghebbende en uit beroepshoedanigheid.

Als bovenstaande personen verhinderd zijn, kan er eventueel iemand in hun plaats naar het loket komen, op voorwaarde dat die persoon het volgende meebrengt:

 • een eigenhandig geschreven en ondertekende volmacht door de persoon op wie de akte betrekking heeft EN
 • een fotokopie van de identiteitskaart van de persoon op wie de akte betrekking heeft.

3. Andere personen kunnen pas een afschrift (kopie) of een uittreksel van een akte van minder dan 100 jaar met vermelding van de afstamming verkrijgen als zij daartoe toestemming krijgen van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg en zij doen blijken een familiaal, wetenschappelijk of een ander wettig belang te hebben. Deze toestemming wordt verleend zonder enige vorm van proces en zonder kosten.

Waar?

Uittreksels uit de geboorte-, huwelijks- of echtscheidingsakte moet je steeds aanvragen bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar de geboorte of het huwelijk heeft plaatsgehad.

Een uittreksel uit de overlijdensakte kun je verkrijgen bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de plaats van overlijden.

Hoe?

Via het E-loket

Aanvraag aan het loket:
Onmiddellijke levering tenzij het document gelegaliseerd moet worden om in het buitenland te gebruiken.

Wat vermeld je aan het loket?

De naam en voornaam van de persoon op wie de akte betrekking heeft en naargelang van de gevraagde akte:

 • geboorteakte: de geboortedatum en -plaats
 • huwelijksakte: de huwelijksdatum en -plaats
 • overlijdensakte: de overlijdensdatum en -plaats
 • echtscheidingsakte: de datum van echtscheiding of huwelijk

Schriftelijk aanvragen

Je schrijft een brief naar:

Gemeente Riemst
dienst Burgerlijke Stand
Maastrichtersteenweg 2 b - 3770 Riemst
evy.reynders@riemst.be

Wat vermeld je in de brief?

De naam en voornaam van de persoon op wie de akte betrekking heeft en naargelang van de gevraagde akte:

 • geboorteakte: de geboortedatum en -plaats
 • huwelijksakte: de huwelijksdatum en -plaats
 • overlijdensakte: de overlijdensdatum en -plaats
 • echtscheidingsakte: de datum van echtscheiding of huwelijk

Adres waar het uittreksel moet naartoe gestuurd worden

Reden van de aanvraag en relatie tot de betrokkene (zo kan de Burgerlijke stand uitmaken of er een uittreksel met of zonder vermelding van afstamming wordt opgestuurd).

Attesten

Wat?

De uittreksels uit het bevolkings- en vreemdelingenregister bevatten vooral gegevens over het adres, de gezinssamenstelling, nationaliteit en alle feiten die in het bevolkings- en vreemdelingenregister zijn opgenomen en waarvan je de huidige toestand of historiek moet bewijzen.

 • samenstelling gezin
 • bewijs van woonst
 • bewijs van leven
 • uittreksel uit het strafregister
 • bewijs van nationaliteit (enkel voor Belgen!)
 • orgaandonatie
 • laatste wilsverklaring

Alle attesten, getuigschriften en uittreksels worden gratis afgeleverd.

Waar?

Uittreksels uit het bevolkingsregister moet u steeds aanvragen bij de dienst Bevolking van de gemeente waar u bent ingeschreven.

Wie?

De betrokkene, zijn wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd van een minderjarige) of bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris,...) kan schriftelijk of aan het loket een uittreksel vragen.
Derden (elke persoon, publieke of private instelling) kunnen enkel een uittreksel verkrijgen op gemotiveerd, schriftelijk en ondertekend verzoek wanneer dit wettelijk is toegestaan.

Hoe?

 • U kunt het uittreksel aanvragen aan het loket.
 • U kunt het schriftelijk aanvragen minst toevoeging van een motivering en een kopie van de identiteitskaart.
 • Via het E-loket 

Mijn bevolkingsdossier online raadplegen

Via de website www.mijndossier.rrn.fgov.be kunt u als burger met behulp van uw elektronische identiteitskaart uw gegevens in het Rijksregister raadplegen, zien wie de gegevens geraadpleegd heeft gedurende de voorbije 6 maanden en een aantal volwaardige uittreksels uit het bevolkingsregister afhalen.

Attest van erfopvolging

De vroegere erfrechtverklaring voor het deblokkeren van tegoeden en rekeningen van een overledene is midden 2009 afgeschaft. Dit betekent dat de gemeente niet langer bevoegd is terzake.

Dit attest wordt nu afgeleverd door het registratiekantoor van de woonplaats van de overledene of een notaris.
Raadpleeg onderstaand document voor meer informatie.