Erkenning kind

Wat

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen jezelf en een kind. Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van jouw kind als uw partner.
Sinds 1 januari 2015 staat de mogelijkheid tot erkenning ook open voor meemoeders. Om een afstammingsband vast te stellen tussen de meemoeder en het kind, is een vonnis van adoptie niet langer nodig. Als de meemoeder niet gehuwd is met de moeder van het kind, kan zij net als elke man het kind in kwestie erkennen.

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder.

 

Procedure

Een kind erkennen kan je doen:
- vóór de geboorte met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum. De gynaecoloog kan dit attest afleveren.
- bij de geboorteaangifte zelf
- na de geboorte, zonder tijdslimiet.

Voor een erkenning moeten beide ouders samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente gaan om een authentieke akte te laten opmaken. Dit kan in het gemeentehuis van uw woonplaats of in dat van de gemeente waar het kind geboren zal worden of geboren is.

Op voorlegging van onderstaande documenten zullen de ouders samen eerst de aangifte van erkenning moeten tekenen. 
​In de meerderheid van de gevallen, wanneer alle partijen de Belgische nationaliteit hebben of duurzaam in België verblijven en geboren zijn in België of de geboorteakte in België werd overgeschreven, zorgt de ambtenaar burgerlijke stand voor de nodige documenten en zal de akte van aangifte van erkenning en vervolgens de akte van erkenning gelijktijdig kunnen worden opgemaakt, zodat de erkenning van een kind geen vertraging oploopt of meerdere loketbezoeken noodzakelijk zijn.
Enkel indien er een vermoeden van misbruik van de erkenningsprocedure is zal de opmaak van de erkenningsakte uitgesteld worden.
 

Wat meebrengen

Alle personen die een erkenningsakte (of erkenning in de geboorteakte) willen laten opmaken, dienen volgende documenten voor te leggen:

 • geboorteakte erkenner en moeder en indien het een erkenning na de geboorte betreft van het kind
 • identiteitskaarten
 • recente geboorteakte van het kind (max. 1 jaar oud), bij erkenning na de geboorte
 • bewijs identiteit erkenner en moeder
 • bewijs nationaliteit erkenner en moeder
 • bewijs van woonst erkenner en moeder
 • bewijs burgerlijke staat erkenner (enkel indien persoon volgens het internationaal privaatrecht geen kind kan erkennen tijdens het huwelijk) en moeder (enkel bij erkenning vóór geboorte of erkenning in de geboorteakte)
 • doktersattest (enkel bij erkenning vóór de geboorte, met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld)
 • eventueel bewijs gewoonterecht

Afschriften van Belgische akten of buitenlandse akten die overgeschreven zijn in België worden opgevraagd door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Alle buitenlandse documenten moeten voorgelegd worden door de personen die een erkenningsakte willen laten opmaken. Documenten in een vreemde taal moeten uiteraard vertaald worden door een beëdigd vertaler en indien nodig voorzien van legalisatie (zie www.diplomatie.be).

Als je niet ingeschreven bent in het bevolkings- of vreemdelingenregister, zou het kunnen dat je ook de volgende stukken moet voorleggen:

 • bewijs van ongehuwde staat. Dit is enkel nodig als volgens de wetgeving van het land van herkomst een gehuwdd persoon geen kind kan erkennen bij een andere persoon dan zijn echtgeno(o)t(e).
 • geldig paspoort/identiteitskaart
 • bewijs van nationaliteit
 • bewijs van woonst

Regelgeving

De erkenning kan gebeuren:

 • Voor de geboorte;
 • Bij de aangifte van de geboorte;
 • Na de geboorte.

Een erkenning door de vader/meemoeder kan gebeuren indien er geen vermoeden van vaderschap is. Zowel een ongehuwde als een gehuwde man/meemoeder kan, mits de toestemming van de moeder, een kind erkennen. Deze toestemming van de moeder is nodig zolang het kind minderjarig is. Het kind zelf moet vanaf 12 jaar mee toestemming tot erkenning geven. Bij de erkenning van een meerderjarige moet enkel de meerderjarige toestemmen.

Sinds 01/04/2018 dienen de ambtenaren van de burgerlijke stand een actieve en preventieve rol te vervullen in het kader van de strijd tegen frauduleuze erkenningen, dit wil zeggen een erkenning die er enkel op gericht is voor zichzelf, het kind of de andere ouder een verblijfsrechtelijk voordeel verbonden met de vaststelling van de afstammingsband te geven.

De wetgeving over erkenning is erg complex. De dienst Burgerlijke Stand zal je graag verder informeren.

Maak een afspraak