Huwelijk

Wat

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk vindt normaal gezien plaats in het gemeentehuis. Het huwelijk kan eventueel ook in de Grotten van Kanne voltrokken worden zoals door de gemeenteraad vastgelegd.

Het huwelijk kan plaatsvinden in de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht staat voor de Belgische wet sinds 01 juni 2003 volledig gelijk aan een huwelijk tussen personen van verschillend geslacht. De belastingaangifte, het erfrecht, de echtscheidingsprocedure, de co-ouderschap, alles is hetzelfde. 

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

 • minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen, is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
 • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
 • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie.
 • verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van de minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet. Het huwelijk heeft van rechtswege geen enkel gevolg voor de nationaliteit. Een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of hetzelfde geslacht .

Procedure

Minimaal anderhalve maand voor het huwelijk moet de voorziene huwelijksdatum gereserveerd worden.

De dienst Burgerzaken verzamelt zelf alle papieren van de Belgen in België. De personen van een andere nationaliteit en de Belgen die papieren nodig hebben van het buitenland, moeten dat zelf doen. De documenten mogen maximaal 1 jaar oud zijn en moeten voorzien zijn van een legalisatie en vertaling indien nodig.

Je wordt daarna door de dienst Burgerzaken uitgenodigd voor het opmaken van de huwelijksaangifte.

 • Je wordt door een ambtenaar van de burgerlijke stand in de echt verbonden.
 • De ambtenaar maakt dadelijk een huwelijksakte op. Die akte wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking.
 • Je krijgt een trouwboekje, waarin later bv. de kinderen worden ingeschreven en eventueel de parochie waar het kerkelijke huwelijk wordt ingezegend.

 

 

Wat meebrengen

Beide partners en de eventuele getuigen moeten hun identiteitskaart meenemen.

Opdat de aangifte van huwelijk getekend kan worden moeten volgende stukken voorgelegd worden:

 • afschrift van de geboorteakte
 • bewijs van woonst
 • bewijs van ongehuwde staat
 • nationaliteitsbewijs.

Al dan niet worden de documenten verzameld door de gemeente.

Deze stukken moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Als er een huwelijkscontract is, moet je niet langer een attest van de notaris voorleggen. De akte wordt door de notaris geregistreerd in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten.

Bedrag

Een wettelijk huwelijk kost 40 euro indien voltrokken in het gemeentehuis en 150 euro indien gekozen worden voor een wettelijk huwelijk in de grotten van Kanne.

Regelgeving

Artikelen 75, 76 en 144 tot 171 van het Burgerlijk Wetboek

Legalisatie: documenten die in een ander land zijn uitgereikt of via het consulaat van een ander land zijn onderworpen aan de voorschriften van de legalisatie. Er zijn verschillende vormen van legalisatie:
Voor sommige landen is een legalisatie vereist op de ambassade of het consulaat van België in het land van herkomst, voor andere landen volstaat een apostille afgeleverd door de lokale overheid. Tenslotte zijn bepaalde landen ook vrijgesteld van legalisatie. Om te weten of en hoe je document moet gelegaliseerd worden zie: www.diplomatie.be

Vertaling: documenten opgesteld in een vreemde taal moeten vertaald worden in het Nederlands (Riemst behoort tot het Nederlands taalgebied) door een beëdigd vertaler. De handtekening van de vertaler moet gelegaliseerd worden bij de rechtbank van zijn woonplaats. Via de website van de provincie Limburg vind je beëdigde vertalers bij jou in de buurt.

Wanneer en waar?

De gemeente Riemst voltrekt huwelijken op volgende tijstippen:

 • maandag/dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag: tussen 10.00 u. en 16.00 u.
 • zaterdag: tussen 10.00 u. en 14.00 u.
 • niet op zon- en feestdagen.

De ambtenaar van de burgerlijke stand voltrekt het huwelijk. Dat kan gebeuren op 2 locaties:

 • in de raadzaal van het gemeentehuis
 • in de grotten van Kanne  

Uitstel huwelijksvoltrekking

Wanneer de ambtenaar van de burgerlijke stand een vermoeden heeft dat er niet voldaan is aan de voorwaarden om een huwelijk aan te gaan, kan hij het huwelijk uitstellen voor bijkomend onderzoek, ten hoogste voor een termijn van twee maanden vanaf de door de huwelijkskandidaten vooropgestelde huwelijksdatum.

Weigering huwelijksvoltrekking

De ambtenaar van de burgerlijke stand weigert het huwelijk te voltrekken wanneer blijkt dat niet is voldaan aan de hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk te mogen aangaan, of indien hij van oordeel is dat de voltrekking in strijd is met de beginselen van de openbare orde. Weigert de ambtenaar van de burgerlijke stand de voltrekking van het huwelijk, dan brengt hij onmiddellijk de betrokkenen van zijn gemotiveerde beslissing op de hoogte en deelt hij de beroepsmogelijkheden die door de betrokkenen kunnen aangewend worden mee.
Voor meer info wend je zich tot de dienst Burgerlijke Stand.