Huwelijk waarbij minstens een van de partners niet de Belgische nationaliteit heeft

Wat

In het algemeen gelden dezelfde voorschriften voor het huwelijk van vreemdelingen als voor het huwelijk van Belgen. Men moet echter wel rekening houden met enkele afwijkingen voor vreemdelingen.

De huwelijksaangifte is een registratie bij de burgerlijke stand van het voornemen om te trouwen. De aangifte kan gebeuren ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum.

Procedure

De aangifte moet gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

De aangifte moet persoonlijk gebeuren door de aanstaande echtgenoten. Zij kunnen samen of afzonderlijk aangifte doen. Indien slechts één partner aanwezig is, moet die in het bezit zijn van een voor echtverklaarde volmacht van de andere partner.

Bij de aangifte kan je tot en met 4 getuigen opgeven. Deze getuigen moeten meerderjarig zijn en kunnen verwanten zijn.

Voor praktische afhandeling vragen wij om tenminste 6 weken voor de geplande huwelijksdatum je huwelijk aan te melden en een huwelijksdatum te reserveren. Let wel: het vooraf vast leggen van een huwelijksdatum is nog geen aangifte van het huwelijk.

Eenmaal het dossier volledig is en aan alle vereisten voldaan is, nodigen we je uit om aangifte te doen van het huwelijk door de akte van aangifte te ondertekenen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. 

Wat meebrengen

  • Recent letterlijk afschrift van de geboorteakte.
  • Bewijs van identiteit.
  • Bewijs van woonst.
  • Bewijs van ongehuwde staat of een overlijdensakte(n) van uw overleden man/vrouw of een echtscheidingsakte(n) met bewijs dat de echtscheiding definitief is .
  • Nationaliteitsbewijs (af te leveren door ambassade of consulaat in België van het land van herkomst) .
  • Bewijs van huwelijkswetgeving (ook wel 'certificat de coutume' genoemd) - af te leveren door de ambassade land van herkomst .
  • Eventueel een attest i.v.m. de huwelijksnaam - af te leveren door de ambassade van het land van herkomst .
  • Eventueel een gelegaliseerde volmacht indien de huwelijksaangifte slechts door één van de aanstaande echtgenoten gedaan wordt.

Deze stukken moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België en mogen niet ouder zijn dan 1 jaar.

Regelgeving

Artikelen 75, 76 en 144 tot 171 van het Burgerlijk Wetboek.

Uitstel huwelijksvoltrekking

Wanneer de ambtenaar van de burgerlijke stand een vermoeden heeft dat er niet voldaan is aan de voorwaarden om een huwelijk aan te gaan, kan hij het huwelijk uitstellen voor bijkomend onderzoek, ten hoogste voor een termijn van twee maanden vanaf de door de huwelijkskandidaten vooropgestelde huwelijksdatum.

Weigering huwelijksvoltrekking

De ambtenaar van de burgerlijke stand weigert het huwelijk te voltrekken wanneer blijkt dat niet is voldaan aan de hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk te mogen aangaan, of indien hij van oordeel is dat de voltrekking in strijd is met de beginselen van de openbare orde. Weigert de ambtenaar van de burgerlijke stand de voltrekking van het huwelijk, dan brengt hij onmiddellijk de betrokkenen van zijn gemotiveerde beslissing op de hoogte en deelt hij de beroepsmogelijkheden die door de betrokkenen kunnen aangewend worden mee.

Voor meer info wend je je tot de dienst Burgerlijke Stand.