Huwelijksaangifte

Wat

De huwelijksaangifte is een registratie bij de burgerlijke stand van het voornemen om te trouwen. De aangifte kan gebeuren ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum.

Procedure

De aangifte moet gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

De aangifte kan gebeuren door een van de aanstaande echtgenoten of door beiden.

Je moet volgende documenten kunnen voorleggen:

  • een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op. Moet de akte uit het buitenland komen dan moet je deze zelf aanvragen.
  • een identiteitsbewijs
  • als één van de echtgenoten de aangifte doet: een schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt.

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast ook de volgende documenten meenemen:

  • een bewijs van nationaliteit
  • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk
  • een bewijs van woonst (een bewijs van de inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en/of een bewijs van de actuele verblijfplaats evenals in voorkomend geval een bewijs van de gewone verblijfplaats in België sinds meer dan drie maanden).

Opmerkingen aangaande de vereiste documenten:

  • De opgesomde documenten moeten allemaal minder dan 1 jaar oud zijn. 
  • Deze documenten moeten allemaal originelen zijn of door de bevoegde autoriteiten eensluidend verklaarde afschriften. 
  • De documenten moeten in het Nederlands opgesteld of vertaald zijn. De vertaling dient uitgevoerd te zijn door een beëdigd vertaler. Indien de vertaling in België gebeurde, dient de handtekening van de vertaler gecontroleerd te zijn door de rechtbank van eerste aanleg. 
  • Voor niet-Belgen dienen alle in het buitenland opgestelde documenten en documenten afkomstig van vreemde ambassades of consulaten in België de legalisatieprocedure gevolgd te hebben.

Getuigen
Sinds 1 juli 2010 kan je kiezen of je al dan niet getuigen wenst bij je huwelijk. Je kan geen of maximaal 4 getuigen vragen bij je huwelijk. De getuigen moeten minstens 18 jaar oud zijn en in het bezit van hun burgerrechten. Voor de juiste schrijfwijze van de namen van de getuigen is het wenselijk een fotokopie van de identiteitskaarten mee te brengen, ten laatste 14 dagen voor de huwelijksdatum.

Maak een afspraak