Belgische nationaliteit aanvragen / als meerderjarige Belg worden

Wat

In geval van verkrijging (of herkrijging) van de Belgische nationaliteit, moet jouw hoofdverblijfplaats in België gevestigd zijn op grond van een wettelijk verblijf, te weten:

  • op het moment van de indiening van de verklaring: moet je toegelaten of gemachtigd zijn tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk;
  • gedurende minstens 5 jaar die de verklaring onmiddellijk voorafgaat moet je toegelaten of gemachtigd zijn om meer dan 3 maanden in het Rijk te verblijven.

Naast de voorwaarden van wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats, worden ook voorwaarden inzake maatschappelijke integratie en/of economische participatie en/of taalkennis en/of deelname aan de onthaalgemeenschap gesteld.

Naturalisatie is dan weer een gunstmaatregel die wordt verleend door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Belangrijk daarbij is dat je buitengewone verdiensten hebt geleverd (wetenschappelijk, sportief of sociocultureel) of erkend bent als staatloze

Voorwaarden

Afhankelijk van jouw situatie moet bekeken worden welke procedure je best opstart. Je komt dan ook best langs om dit persoonlijk met ons te bespreken.
Minderjarige kinderen (< 18 jaar) worden mee Belg als een van hun ouders de Belgische nationaliteit bekomt.

Procedure

Meer info over de verschillende procedures kan je nalezen op de website van de FOD Justitie (https://justitie.belgium.be)

Heb je alle nodige documenten die je moet voorleggen, dan maak je eerst een afspraak met een medewerker van de dienst Bevolking. Wacht op goedkeuring voor je het bedrag van 150 euro gaat betalen.

Je moet de nationaliteitsverklaring afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar je jouw hoofdverblijfplaats hebt. Hij zal je een ontvangstbewijs geven als de verklaring volledig en ontvankelijk wordt geacht en het registratierecht van 150 euro is betaald.
De ambtenaar van de burgerlijke stand zendt een afschrift van het volledig dossier voor advies aan de procureur des konings van Tongeren en aan de dienst Vreemdelingenzaken en de Veiligheid van de Staat.

Procedure: advies van de procureur des Konings

  • Bij een negatief advies: als je niet akkoord gaat, kan je de zaak aanhangig maken bij de rechtbank van eerste aanleg.
  • Bij een positief advies: verstuurt de procureur des Konings een attest naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. Die moet de nationaliteitsverklaring meteen inschrijven in de registers van de burgerlijke stand. Vanaf dat moment ben je Belg.
  • Als de procureur geen advies uitbrengt over jouw dossier binnen de 4 maanden te rekenen vanaf jouw verklaring, dan heeft dit hetzelfde gevolg als een positief advies. De ambtenaar van de burgerlijke stand schrijft de verklaring in en brengt je op de hoogte van de inschrijving. Je bent Belg vanaf de dag van de inschrijving.

Bedrag

Elke procedure om de Belgische nationaliteit te verkrijgen, met uitzondering van de procedure van herkrijging, is onderworpen aan een registratierecht van 150 euro.

Regelgeving

Wet van 4 december 2012 – verschenen in Belgisch Staatsblad op 14 december 2012

K.B. van 14 januari 2013 tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (B.S. 21/01/2013 en errata op 18/02/2013)

K.B. van 17 januari 2013 tot vaststelling van de lijst van landen waar het verkrijgen van akten van geboorte onmogelijk is of op zware moeilijkheden botst (B.S. 30/01/2013)

Omzendbrief van 8 maart 2013 betreffende bepaalde aspecten van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit.

Maak een afspraak

Nuttige website