(Voor)naamsverandering

Wat

Je naam en voornamen hebben een officieel karakter. Zij zijn in principe vast. Zij stellen je, de overheid en anderen in staat om jezelf te identificeren.

Onder bepaalde voorwaarden kan je uitzonderlijk jouw naam laten wijzigen. U kunt eventueel jouw naam én voornaam laten wijzigen.

Voorwaarden

Je kan uitzonderlijk jouw familienaam laten wijzigen als:

je Belg, VN-vluchteling of staatloze bent
je duidelijk motiveert waarom je de naamsverandering wilt
er ernstige redenen zijn
de gevraagde naam geen aanleiding geeft tot verwarring
de gevraagde naam jou of derden niet kan schaden.

Een voornaamsverandering is mogelijk als:

je Belg, VN-vluchteling of staatloze bent
je duidelijk motiveert waarom je de naamsverandering wilt
de gevraagde voornaam geen aanleiding geeft tot verwarring
de gevraagde voornaam jou of derden niet kan schaden.

Procedure

Je dient jouw aanvraag schriftelijk in bij de Dienst Naamsverandering van de FOD Justitie. Je stuurt een aangetekend verzoekschrift naar:

Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst naamsveranderingen
Waterloolaan 15
1000 Brussel

Als je kinderen hebt die jouw naam dragen, moet je verduidelijken of je wilt dat ook zij van naam veranderen. 
Bent je minderjarig, dan moet de aanvraag ingediend worden door jouw ouders (of voogd). 

Een naamsverandering wordt toegekend bij Koninklijk Besluit en een voornaamsverandering bij Ministerieel Besluit. Wanneer de toelating om je naam of voornaam te veranderen definitief is, moet je die door de FOD Financiën laten registreren tegen betaling.

Binnen de 60 dagen na de registratie meld je je aan met het afschrift bij het gemeentebestuur van je geboorteplaats.

Wat meebrengen

Volgende documenten moeten bij de aanvraag tot naam- of voornaamswijziging gevoegd worden:
- een letterlijk afschrift van de geboorteakte (geen uittreksel) of bij gebrek aan een geboorteakte, een plaatsvervangend document (bv. een geboorteattest van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingenen de staatlozen)
- een recent bewijs van verblijfplaats
- een bewijs van de Belgische nationaliteit of, voor de vluchtelingen en de staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst
- een schriftelijke verbintenis waarin je aangeeft de verschuldigde registratierechten te betalen wanneer het verzoek wordt ingewilligd
- een uittreksel uit het strafregister.

Voor de registratie bij de burgerlijke stand van je woonplaats:
- identiteitskaart
- een afschrift van het geregistreerd Ministerieel Besluit en/of Koninklijk Besluit

Bedrag

Bij een verandering van een familienaam bedraagt het registratierecht 49 euro. Bij een toevoeging van een naam of partikel en bij een vervanging van een hoofdletter door een kleine letter betaal je 740 euro.

Een voornaamsverandering kost 490 euro. In bepaalde gevallen is hier een vermindering mogelijk naar 49 euro.

De registratie bij de dienst Burgerlijke stand is gratis. De kosten voor aanpassing van je identiteitsdocumenten en rijbewijs komen er nadien wel bij.

Regelgeving

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen (BS van 10 juli 1987).