Asielzoekers

Wat

Elke vreemdeling die in België aankomt, kan asiel aanvragen en de bescherming inroepen van de Belgische overheid.
De asielzoeker zal de verschillende fasen van de asielprocedure moeten doorlopen, gaande van de aanvraag tot asiel tot de uiteindelijke beslissing. De Belgische staat onderzoekt of de vreemdeling voldoet aan de criteria zoals beschreven in de Conventie van Genève van 1951 betreffende de status van vluchtelingen.
In België hebben asielzoekers geen recht op financiële steun, maar wel op opvang, zolang het onderzoek loopt: dit recht op materiële hulp start op het moment dat de asielaanvraag wordt ingediend, tot op het moment dat de asielprocedure wordt afgesloten.

Procedure

Je aanvraag om erkend te worden als vluchteling of om het statuut van subsidiaire bescherming te bekomen gebeurt via een asielaanvraag bij de Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel.

Wanneer je aanvraag ontvankelijk is, krijg je een ‘Bijlage 26’. Je moet je binnen de 8 werkdagen melden bij het gemeentebestuur en dient de ‘Bijlage 26’ mee te brengen.

Wat meebrengen

- Bijlage 26, afgeleverd door Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel
- 2 pasfoto's
- Huurcontract

Bedrag

•attest immatriculatie oranje (een Belgische verblijfstitel voor niet-EU-burgers in afwachting van een uitspraak over hun definitief verblijf/model A) voor een vluchteling:
▪basis: 2,00 euro
▪verlenging: gratis

Maak een afspraak