Wilsverklaring euthanasie

Wat

Je kunt je wil over het levenseinde en je eventuele weigering van medische zorg uitdrukken in een zogenaamde wilsverklaring, voor het geval je niet meer in staat bent om jouw wil duidelijk kenbaar te maken.

Belangrijk om te weten is dat deze wilsverklaring enkel geldt wanneer een persoon in een onomkeerbare coma terecht komt en dus niet bij hersenaandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer, hersentumors, ... .
Wil je dat je wilsverklaring ook geldt in andere situaties dan verwijzen wij je door naar je huisarts om een negatieve wilsverklaring op te stellen. Via deze negatieve wilsverklaring kan je te kennen geven dat als je het zelf niet meer kunt vragen bepaalde of alle handelingen/onderzoeken niet gestart, gestopt of afgebouwd worden. Maar je kunt hiermee geen euthanasie krijgen.

Voorwaarden

Een wilsverklaring is geldig als ze:

 • opgesteld is volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier
 • opgesteld of bevestigd is minder dan vijf jaar voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt, tenzij de verklaring na 01/04/20 werd gedaan. Deze zijn onbeperkt in tijd geldig.
 • opgesteld is in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als:

 • de patiënt op het moment van het verzoek meerderjarig (of ontvoogd minderjarig) is
 • de patiënt op het moment van het verzoek handelingsbekwaam is
 • het geschreven verzoek vrijwillig, overwogen en herhaald is
 • het verzoek niet tot stand is gekomen als gevolg van externe druk
 • de patiënt zich bevindt in een medisch uitzichtloze situatie
 • het lichamelijke en/of psychische lijden aanhoudend en ondraaglijk is, en niet kan worden verzacht
 • de toestand van de patiënt te wijten is aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening.

Procedure

Je laat de wilsverklaring registreren bij jouw gemeentebestuur. Die wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken en blijft slechts geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van verklaring. Verklaringen die na 01/04/20 werden gedaan zijn onbeperkt in tijd geldig.

Je kunt het formulier voor een wilsverklaring downloaden of afhalen bij de burgerlijke stand van jouw gemeente.

De wilsverklaring kan één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt. Ook de vertrouwenspersonen moeten het formulier ondertekenen.

Buiten deze wilsverklaring om is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken.

Dat verzoek moet schriftelijk worden vastgelegd, en het moet gedateerd en getekend zijn. Als de patiënt het verzoek niet zelf kan opstellen (bijvoorbeeld omdat hij verlamd is), dan kan een derde dat voor hem doen in het bijzijn van een arts.

De Federale Controle- en Evaluatiecommissie waakt over de correcte toepassing van de euthanasiewet. Deze commissie gaat na of de euthanasie is uitgevoerd onder de voorwaarden en volgens de procedure bepaald door de wet. Meer info over de werking van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie vind je op de website van de FOD Volksgezondheid.

Wat meebrengen

 • ondertekend formulier voor een wilsverklaring
 • identiteitskaart van de persoon die de wilsverklaring aanvraagt
 • kopie identiteitskaarten van de getuigen

Bedrag

Het laten registreren van de wilsverklaring tot euthanasie is gratis.

Maak een afspraak

Nuttige websites