Stemmen met een volmacht

Wat

In België is er opkomstplicht, wat wil zeggen dat je als Belg of geregistreerde niet-Belg verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen.

Als je niet kunt gaan stemmen, kun je toch jouw stem uitbrengen door iemand een volmacht te geven. Je moet wel bewijzen of attesten kunnen voorleggen die jouw afwezigheid verantwoorden.

Als je zelf niet gaat stemmen en je geeft geen volmacht, dan kom je terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd. De vrederechter bepaalt hoe daar mee omgegaan wordt.

Voorwaarden

In de volgende gevallen kun je een volmacht geven en het bijhorende bewijs van afwezigheid aanvragen:

Reden voor afwezigheidBewijs van afwezigheid
Je bent te ziek of te zwakeen doktersattest
Je kunt niet deelnemen om beroepsredenen (binnenland of buitenland)

werknemers: een attest van jouw werkgever

zelfstandigen: waaruit de uitoefening van het beroep en de reden voor jouw afwezigheid blijkt, afgegeven door de burgemeester van jouw gemeente

Je bent schipper, marktkramer of kermisreizigereen attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van jouw gemeente
Je bevindt zich in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregeleen attest van de directie van de strafinrichting
Je kunt niet stemmen door jouw geloofsovertuigingeen attest van de religieuze overheid
Je bent student en kunt niet stemmen om studieredeneneen attest van de directie van jouw school
Je bent in het buitenland om privéredenen of op vakantieeen attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door de burgemeester van jouw gemeente

Voorwaarden voor de volmachtkrijger

De volmachtkrijger moet geen familielid zijn. Hij of zij moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

De volmachtkrijger mag geen volmacht hebben gekregen voor andere stemgerechtigden (één volmacht per volmachtkrijger).
De volmachtkrijger moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor u zelf stemgerechtigd bent.

Volmacht kan in onderstaande gevallen 1 tot 6 worden gegeven tot de dag van de stemming en bij vakantie in het buitenland tot de dag vóór de stemming (geval 7).

Procedure

Eerst vul je het volmachtformulier in. Wil je als niet-Belg volmacht geven dan gebruik je een ander volmachtformulier (gelieve dit met de blauwe kleur af te drukken)

Vervolgens geef je het ingevulde volmachtformulier tijdig aan een kiesgerechtigde persoon die voor je zal stemmen, de volmachtkrijger. Ook hij/zij tekent het volmachtformulier.

Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtkrijger met het volmachtformulier én het attest van afwezigheid, de eigen oproepingsbrief, jouw oproepingsbrief en het eigen identiteitsbewijs naar het stembureau dat op jouw oproepingsbrief vermeld staat.

Op de website www.verkiezingen.fgov.be vind je meer informatie over de bewijzen en attesten die je moet kunnen voorleggen.

Wat meebrengen

De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:

- het door jou ingevulde volmachtformulier
- het attest of bewijs van jouw afwezigheid
- zijn eigen identiteitskaart
- zijn eigen oproepingsbrief
- jouw oproepingsbrief

Maak een afspraak

Stemmen met volmacht