Stemmen met een volmacht

Wat

In België is er opkomstplicht, wat wil zeggen dat je als Belg of geregistreerde niet-Belg verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen.

Als je niet kunt gaan stemmen, kun je toch jouw stem uitbrengen door iemand een volmacht te geven. Je moet wel bewijzen of attesten kunnen voorleggen die jouw afwezigheid verantwoorden.

Als je zelf niet gaat stemmen en je geeft geen volmacht, dan kom je terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd. De vrederechter bepaalt hoe daar mee omgegaan wordt.

De stemplicht zal voor het eerst niet van toepassing zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2024.

Voorwaarden

In de volgende gevallen kun je een volmacht geven. Daarvoor moet het bijhorende bewijs op het volmachtsformulier worden geattesteerd.

Reden voor afwezigheidBewijs van afwezigheid
Je bent te ziek of te zwak.Een arts vermeldt op het attest dat de kiezer wegens ziekte of handicap niet in staat is om zich naar het stembureau te begeven of ernaartoe gevoerd te worden.
Je kunt niet deelnemen om beroepsredenen (binnenland of buitenland).

Werknemers: de werkgever attesteert op het formulier dat de kiezer om beroepsredenen in de onmogelijkheid verkeert om zich in het stembureau te melden. Indien de kiezer in het buitenland verblijft, attesteert hij deze onmogelijkheid voor de leden van zijn/haar gezin.

Zelfstandigen: de burgemeester van de woonplaats of zijn afgevaardigde vermeldt op het volmachtsformulier dat de kiezer niet naar het stembureau kan komen, omwille van zijn activiteit als zelfstandige, op voorwaarde dat de kiezer zijn ondernemingsnummer voorlegt en een verklaring op erewoord indient.

Je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger.De burgemeester van de woonplaats of zijn afgevaardigde vermeldt op het volmachtsformulier dat de kiezer niet naar het stembureau kan komen, omwille van zijn activiteit als zelfstandige, op voorwaarde dat de kiezer zijn ondernemingsnummer voorlegt en een verklaring op erewoord indient.
Je bevindt je in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel.De directie van de penitentiaire instelling waar de kiezer verblijft, vermeldt op het formulier dat de kiezer op de dag van de stemming, in een toestand van vrijheidsberoving verkeert.
Je kunt niet stemmen door je geloofsovertuiging.De organisator van de religieuze activiteit of activiteit om een overtuiging tot uiting te brengen, attesteert dat de kiezer omwille van de deelname aan een activiteit naar aanleiding van zijn vrijheid om zijn godsdienst te belijden of zijn overtuiging tot uiting te brengen, in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden.
Je bent student en kunt niet stemmen om studieredenen.De directie van de onderwijsinstelling attesteert op het volmachtsformulier dat de student, omwille van studieredenen, zich in de in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden.
Je bent in het buitenland om privéredenen of op vakantie.

De burgemeester of zijn afgevaardigde vermeldt dat de kiezer zich op de dag van de stemming wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland in de onmogelijkheid bevindt om zich in het stembureau te melden, op voorwaarde dat de kiezer de nodige bewijsstukken voorlegt of op basis van een verklaring op erewoord als de kiezer een dergelijk bewijsstuk niet kan voorleggen.

Voorwaarden voor de volmachtskrijger

De volmachtskrijger moet geen familielid zijn. Hij of zij moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

De volmachtskrijger mag geen volmacht hebben gekregen voor andere stemgerechtigden (één volmacht per volmachtskrijger).
De volmachtskrijger moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor u zelf stemgerechtigd bent.

Volmacht kan in onderstaande gevallen 1 tot 6 worden gegeven tot de dag van de stemming en bij vakantie in het buitenland tot de dag vóór de stemming (geval 7).

Procedure

Eerst vul je het volmachtsformulier in. Wil je als niet-Belg volmacht geven dan gebruik je een ander volmachtsformulier (gelieve dit met de blauwe kleur af te drukken)

Vervolgens geef je het ingevulde volmachtsformulier tijdig aan een kiesgerechtigde persoon die voor je zal stemmen, de volmachtskrijger. Ook hij/zij tekent het volmachtsformulier.

Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtskrijger met het volmachtsformulier, de eigen oproepingsbrief met het bewijs dat hij/zij reeds heeft gestemd (= de stempel aangebracht in het eigen stembureau) en de eigen identiteitskaart naar het stembureau dat op jouw oproepingsbrief vermeld staat.

Op de website www.verkiezingen.fgov.be vind je meer informatie over de bewijzen en attesten die je moet kunnen voorleggen.

Wat meebrengen

De volmachtskrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:

- het door jou ingevulde volmachtsformulier
- zijn eigen identiteitskaart
- zijn eigen oproepingsbrief

Maak een afspraak

Stemmen met volmacht