Pesticidengebruik

Sinds 1 januari 2015 geldt voor alle openbare diensten een verbod op pesticidengebruik voor de openbare ruimte. Voor de bestrijding van ratten- en wespenplagen voorziet de hogere overheid een vrijstelling op het pesticidenverbod. 

Gemeente Riemst

De gemeente Riemst probeert haar pesticidengebruik tot een strikt minimum te beperken. In de zomer duikt her en der wat meer groen op in onze gemeente? Wel daar heeft de gemeente enkele erg goede redenen voor!

Nieuwe regels!

Sinds 1 januari 2015 is het voor alle openbare instellingen, openbare besturen, ziekenhuizen, rusthuizen, scholen, sportverenigingen,.. in Vlaanderen verboden om nog pesticiden te gebruiken voor het beheer van de openbare ruimte.

Ook u als burger mag dus geen pesticiden meer gebruiken op het voetpad voor uw eigendom dat behoort tot het openbaar terrein.

Pesticiden zijn stoffen die, eens ze in het milieu terechtkomen ernstige gevaren met zich meebrengen voor ons leefmilieu, voor de biodiversiteit maar ook voor de volksgezondheid.

In de gemeente wordt de openbare ruimte 100 % pesticidenvrij beheerd. Pleinen, parkings, voetpaden, parken, begraafplaatsen, bermen, sportvelden, speelplaatsen, … krijgen een gifvrije behandeling.

Alternatief beheer

Om het straatbeeld in onze gemeente aanvaardbaar te houden zet de gemeente in op een aantal alternatieven voor pesticiden.

Arbeiders van de gemeente of een firma bestrijden het onkruid met onkruidbranders of –stomers of handmatig met de schoffel. Op verhardingen wordt er eveneens geborsteld. De gemeente kiest er voor om verhardingen waar mogelijk te vervangen door makkelijker te beheren groen:

 • Zo wordt op de oude begraafplaatsen de kiezel/dolomiet vervangen door gazon.
 • Scheuren en voegen in verhardingen worden hersteld om zo onkruid geen kans te geven.
 • In de plantsoenen streven we naar meerjarige planten en bodembedekkers. Zo voorkomen we moeilijk te beheren blote grond. Bovendien winnen ook de bijen en vlinders hierbij!

Het verbod op het gebruik van pesticiden geldt op alle openbare terreinen. Dus ook op de berm langs of voor uw woning, de ruimte tussen de straatkant en de rooilijn, heel vaak het voetpad, maar soms ook een deel van de voortuin, behoren ook tot de openbare ruimte en er geldt dan ook een pesticidenverbod. Vele burgers gebruiken op deze zones nog pesticiden.

Waterlopen

Proefproject 'De Zouw'

Regelmatig wordt de kwaliteit van waterlopen gecontroleerd op verontreinigingen. In het overgrote deel van de 100 meetplaatsen in Vlaanderen ontdekt de Vlaamse milieumaatschappij (VMM) elk jaar opnieuw tussen de 15 en de 40 bestanddelen van pesticiden in het water. Deze stoffen komen vaak in zodanig hoge concentraties voor dat ze het waterleven vergiftigen. Vissen, planten en insecten kunnen dus ernstige schade oplopen. Hoge pesticidenconcentraties zijn ook erg nefast voor de drinkwaterproductie (uit grond- en oppervlaktewater) met hoge productiekosten tot gevolg.

In Riemst werden zo hoge concentraties pesticiden in De Zouw gemeten. De Zouw ontvangt water van de Millenbeek en de Vloedgracht. Het stroomgebied van deze waterlopen is vooral gelegen in Herderen, Riemst, Millen, Val-Meer, Vroenhoven en Zichen-Zussen-Bolder. Het water van De Zouw loopt via de Jeker naar de Maas. De meetresultaten tonen aan dat De Zouw in meerdere opzichten (zoals het aantal gevonden pesticiden en concentraties) helaas tot de slechtste waterlopen van Vlaanderen behoort en zeker van Limburg.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat 40 tot 90% van de concentraties aan bestrijdingsmiddelen gewoonlijk afkomstig is van spuitresten, van spoel- en reinigingswater of van het spuiten van beekranden en grachten. Ook het spuiten van stoepen of het reinigen van spuitmateriaal kan leiden tot rechtstreekse afspoeling naar de riolering.

Anders en beter

Een brede mentaliteitswijziging waarbij iedereen héél bewust omgaat met pesticiden is absoluut nodig. Voor de landbouwers betekent dit het strikt naleven van de Code Goede Landbouwpraktijken, o.a. bufferzones respecteren, spoelen op het veld. Meer info op dat terrein vind je op www.fytoweb.fgov.be en bij www.pcfruit.be.

Voor de particuliere gebruiker bestaan er voldoende preventieve maatregelen en alternatieve bestrijdingsmethoden om het gebruik van pesticiden te vermijden: zo weinig mogelijk oppervlakte verharden, gebruik van groenbedekkers, onkruid mechanisch verwijderen of gebruik van hogedrukreinigers, branders ... Raadpleeg www.zonderisgezonder.be.

Bron voor dit artikel: Bekkensecretariaat van het Maasbekken www.ciwvlaanderen.be - maas-sec@descheepvaart.be, i.s.m. de gemeente Riemst, de Vlaamse Milieumaatschappij, Afd. Duurzame Landbouwontwikkeling (Dep. Landbouw en Visserij) en Proefcentrum Fruitteelt vzw.

Tips voor particulieren

 • Voorkom het gebruik van pesticiden door een doordachte aanleg van tuinen, paden, terrassen, voetpaden. Gebruik alternatieven zoals branden, wieden, bodembedekking met schors. 
 • Gebruik steeds voldoende beschermkledij (handschoenen!!!) 
 • Meet de correcte dosis af en lees aandachtig het etiket. Overdosering heeft geen enkele zin!! 
 • Maak niet teveel oplossing. Bespuit enkel de te behandelen oppervlakte. Gebruik eventuele overschotten voor een volgende bespuiting.
 • Spuit niet in de buurt van wateroppervlakken. Spuit niet over verharde terreinen en rioolputjes. 
 • Gebruik absorberend materiaal (zaagsel, kattenbakvulling, zand) bij accidentele vermorsingen. 
 • Spoelwater van spuittoestel of rugspuit en maatbekers verspreiden op de reeds behandelde oppervlakken. 
 • Ruim de verpakking en resten van pesticiden steeds netjes op. Breng deze samen met de resten van de pesticiden, doppen en zegels (klever die fles extra afsluit) naar het recyclagepark.