Aanplanten

Bij aanplant van een bos in groengebied of landbouwzone of op een perceel, palend aan een landbouwzone moet een vergunningsaanvraag ingediend worden bij het gemeentebestuur, dienst Milieu.

Het Vlaams gewest geeft subsidies en advies bij het bebossen van landbouwgrond, het Agentschap voor Natuur en Bos begeleidt dit proces.

Afstandsregels

Beplantingen in bosverband en andere aanplantingen zijn geregeld in het Bosdecreet en het Veldwetboek.
Bosaanplantingen in het agrarisch gebied dienen op minstens 6 m van de scheidingslijn uitgevoerd.

Voor het aanplanten van kleine landschapselementen zoals hagen, houtkanten, hoogstamfruitbomen,.. op particulier terrein wordt er een afstandsregel ten opzichte van de perceelsgrens van 2 m voor bomen en 0,5 m voor hagen, struiken gehanteerd.