Natuurgebieden

Gewestplan

Het gewestplan Tongeren – St. Truiden (Koninklijk Besluit 5 april 1977) legt de bodembestemmingen van het grondgebied van de gemeente Riemst vast.

Natuurgebieden

Gewestplan

 1. De Tiendenberg Kanne
 2. Flanken Albertkanaal en de Kip Vroenhoven
 3. De Roosburcht Zussen
 4. Roosburchtbosje Zussen
 5. Deel Grootbos Genoelselderen
 6. Kiezelingenbos Genoelselderen
 7. Molenbeemd Membruggen

Natuurreservaten

 1. Plateau van Caestert (Kanne)
 2. Deel Grootbos (Genoelselderen)

Buffergebied T

 1. Reservatiezone Albertkanaal
 2. Deel Kasteelpark Genoelselderen
 3. Omgeving afrit autostrade Millen

Parkgebied P

 1. Omgeving Tumulus Herderen

Parkgebied met semi-agrarische functie KH

 1. Kasteelboerderij Genoelselderen

Agrarisch gebied met landschappelijke waarde

 1. Hellingen ten oosten van de Jekervallei Kanne
 2. Hellingen ten oosten van het Albertkanaal Kanne
 3. Plateau Roosburcht Zichen
 4. Omgeving Tumulus Herderen
 5. Omgeving Kuilen Val-Meer
 6. Omgeving kasteeldomein en Grootbos Genoelselderen

Agrarisch gebied met ecologische waarde

 1. Deel gebied achter de Hoven Kanne (tussen Guldendael en Pruisstraat)

Bosuitbreidingsgebieden

 1. Omgeving Grootbos Genoelselderen
 2. Deel bosje Klein Membruggen

Verordenend sectoraal kader

Habitatrichtlijngebieden

 1. Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten ( 132 ha) (gebied 36 gebiedscode BE2200036 (1-11) (eveneens deels beschermd landschap): Plateau van Caestert, de Tiendenberg, Taluds van het Albertkanaal en de Kip-Vroenhoven kunnen als één geheel worden beschouwd deel uitmakend van de Sint-Pietersberg op Nederlands en Luiks grondgebied. De taluds van het Albertkanaal (met kalkminnende flora) strekken zich uit tot Gellik. Het gebied kenmerkt zich door een kalkflora en fauna.
 2. Overgang Kempen – Haspengouw : de Molenbeemd te Membruggen (beschermd landschap) is een belangrijk kwelgebied en kenmerkt zich door een aan water gebonden flora en fauna. Het Grootbos te Genoelselderen: oud loofbos met o.a. bijzondere bosflora (Gele narcis, Herfststijlloos, Heelkruid,…). De geïsoleerde ligging temidden van landbouw¬gebied vormt een knelpunt.
 3. Overgang Kempen – Haspengouw : het noordelijk deel van de kanaaltaluds is gelegen binnen dit HRL-gebied. De kanaaltaluds vormen een belangrijke ecologische corridor tussen de mergelstreek, de Maasvallei, het Demerland en de Hoge kempen.

Beschermde landschappen

 1. 10/08/1976 Tumulus Gentombe met omgeving (Herderen)
 2. 27/05/1977 Burcht van Millen: omgeving overblijfselen burcht en kasteelhoeve (Millen)
 3. 27/11/1978 Plateau van Caestert (Kanne)
 4. 24/04/1991 Molenbemden (Membruggen)
 5. 29/04/2015 Westelijke valleiflank van de Jeker - Meerland, Tiendberg, Avergat en Muizenberg (Kanne)

Ankerplaatsen

Ankerplaatsen zijn complexen van gevarieerde erfgoedelementen die een geheel of ensemble vormen dat ideaal-typische kenmerken vertoont omwille van de gaafheid of representativiteit, ofwel ruimtelijk een plaats inneemt die belangrijk is voor de zorg of het herstel van de landschappelijke omgeving (bv. als blikvanger). Algemeen zijn dit de meest waardevolle landschappelijke plaatsen.

Voor Riemst zijn volgende ankerplaatsen aangeduid:

 1. • Anker ID: A70018 Kanne en plateau van Caestert
 2. • Anker ID: A70059 Omgeving van het Iers Kruis op de Keiberg te Lafelt
 3. • Anker ID: A70061 Kasteeldorp Genoelselderen
 4. • Anker ID: A70045 Mergelgrotten van Val-Meer en Zichen-Zussen-Bolder

Vlaams Ecologisch Netwerk

Volgende gebieden zijn als VEN-gebied aangeduid

 1. Het Plateau van Caestert te Kanne
 2. De flanken van het Albertkanaal te Kanne en Vroenhoven
 3. Het Grootbos te Genoelselderen
 4. De Molenbeemd te Membruggen

Erkende natuurreservaten

 1. Het reservaat Tiendenberg (2,5589 ha) is erkend in 1996
 2. Het reservaat Tiendeberg - Caestert (41,34 ha) is erkend op 12/01/2024

Natuurkernen

Het betreft de, meestal kleine tot zeer kleine, natuurkernen.Een uitgebreide beschrijving van deze kernen is opgenomen in het GNOP.

Studies

GNOP

In het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan, opgemaakt in 1997, werd een zeer uitgebreide beschrijving gegeven van de natuur en het landschap in de gemeente (deel 3 Natuur en landschap GNOP-Riemst).

Van de natuur- en groengebieden, de kleine landschapselementen, de karakteristieke soorten, het landschap, het geruilverkavelde buitengebied werd de natuurwetenschappelijke waarde, de knelpunten, beheer en bescherming besproken en in kaart gebracht.

Buitengebiedstudie

In de buitengebiedstudie werd een analyse van de visie van de landbouwsector en een analyse van de natuur in het buitengebied opgemaakt. Het was de bedoeling te komen tot een consensusvisie.
De voornaamste punten hieruit zijn:

 1. Reservering van de agrarische structuur voor de beroepslandbouw
 2. Landbouwbedrijfsvestiging in goed gekozen locaties = zoekzones
 3. Agrarische gebied is Zone Non Aedificandi
 4. Inplanting van nieuwe en herlocalisatie van bestaande bedrijven in de dorpskernperiferie
 5. Zoekzones voor inplanting van nieuwe en herlocalisatie van bestaande bedrijven
 6. Landschapsbeheer – via beheersovereenkomsten
 7. Bescherming, beheer en uitbreiding van bestaande natuurkernen
 8. Versterking van het akkerlandschap rijk aan ecologische infrastructuur
 9. Versterking van het ecologisch waardevolle cultuurlandschap in de dorpsperiferie
 10. Gerichte individuele soortbeschermende maatregelen