Inname openbaar domein

Belasting inname openbaar domein

Voor de inname van de openbare weg, stoepen, bermen of eender welk deel van het openbaar domein door tenten, stoelen, tafels, banken, voorwerpen voor commerciële doeleinden, machines, aanhangwangens, schutsels rondom bouwwerken of materialen,
stellingen, containers, betonbakken, materialen, werktuigen, kranen of hoogtewerkers of welk voorwerp ook, wordt de belasting vastgesteld op: 0,50 euro/m²/dag voor elke andere ingebruikname van het openbaar domein, te rekenen vanaf de tweede dag van de ingebruikname.

De personen die onderworpen zijn aan de belasting zijn verplicht voordat ze het openbaar domein in gebruik nemen, een schriftelijke aangifte in te dienen bij de dienst mobiliteit of bij Politie Bilzen.

De aangifte vermeldt de ingebruik genomen oppervlakte, adres van aanvrager, adres van inname openbaar domein, de duur en een situatieschets.

Indien de inname vroeger wordt verwijderd dan op de aangifte vermeld staat, dienen de personen die onderworpen zijn aan de belasting dit schriftelijk te melden bij de gemeenteambtenaar bij wie ze hun aangifte hebben ingediend.

Aanvraag inname openbaar domein

Wie een deel van het openbaar domein wil innemen bij bouwwerken, verbouwingswerken, onderhouds- en andere werken (om een hoogtewerker, een bouw- of verhuislift, een stelling, een container, werktuigen of bouwmaterialen te plaatsen bijvoorbeeld), dient een vergunning aan te vragen bij de lokale politie, Schureveld nr. 11 te Bilzen (contactpersonen Guido Wijnen en Valentin Machiels).

De vergunning moet minstens twee weken vooraf aangevraagd worden. Gaat het om grote werken (zoals o.a. werken op gewestwegen…), vraag dan je vergunning drie weken vooraf al aan. Deze vergunning wordt vervolgens aan de dienst Mobiliteit van de gemeente Riemst overgemaakt, waar je aanvraag verder wordt afgehandeld.

Aanvraag toelating inname openbaar domein

Meer info