Trajectcontroles

VEELGESTELDE VRAGEN OVER TRAJECTCONTROLES

Algemeen

Wat is een trajectcontrole?

Een trajectcontrole werkt met ANPR-camera’s die nummerplaten kan lezen. Aan het begin- en eindpunt van een traject maakt de camera een opname van je auto. Op basis van de tijd tussen die twee foto’s wordt je gemiddelde snelheid bepaald. Is die hoger dan de opgelegde snelheidslimiet, dan word je beboet.

Op welke plaatsen in Riemst zijn er trajectcontroles?

Onderstaande straten is het maximale toegelaten snelheid 50 km per uur:

 1. Bolderstraat 
 2. Elderenweg 
 3. Heukelommerweg 
 4. Panisveld 
 5. Toekomststraat 
 6. Verbindingsweg 
 7. Iers Kruisstraat 

Waarom werden net deze locaties gekozen om trajectcontroles in te voeren?

De trajectcontroles die we in Riemst hebben ingevoerd, zijn geen pestmaatregel. Ze zijn dan ook niet op doorgangs- of toegangswegen geplaatst, maar wel op strategische plaatsen in woonwijken.

 1. Bolderstraat (nabijheid school)
 2. Elderenweg (nabijheid sportaccommodatie)
 3. Heukelommerweg (nabijheid dorpskern)
 4. Panisveld (nabijheid school)
 5. Toekomststraat (nabijheid jeugdbeweging)
 6. Verbindingsweg (nabijheid dorpskern en grote buurtwinkel)
 7. Iers Kruisstraat (nabijheid dorpskern, school, sportaccommodatie en unit Covida)

Waarom trajectcontroles in plaats van (mobiele) flitspalen?

Het effect van trajectcontrole is anders dan bij flitspalen. In de buurt van flitspalen remmen bestuurders soms plots af om daarna weer op te trekken. Een trajectcontrole zorgt voor een gelijkmatige verkeersstroom en een rustiger wegbeeld. Bovendien dwingt een trajectcontrole op de lange termijn een mentaliteitswijziging af bij de bestuurders. 

Werken de trajectcontroles altijd?

Ja, zowel overdag als in de nacht. Gemeente Riemst zet maximaal in op verkeersveiligheid. Wij willen de kleine groep volhardende snelheidsduivels geen kans meer geven om door de Riemstse straten te racen. Enkel een constante controle en het juiste gevolg bij het niet naleving kunnen leiden tot de gewenste gedragsverandering. 

Wat als ik slechts een beetje sneller rijd of gereden heb op een van deze trajecten?

Iedereen dient zich te houden aan de vastgelegde maximumsnelheden. Een maximumsnelheid is geen suggestie maar een limiet. Wanneer deze limiet overschreden wordt, heeft dat een geldboete tot gevolg.

Kunnen er meerdere boetes per dag opgelopen worden op de tracés van trajectcontrole?

Ja dat kan. En volhardende snelrijder kan op eenzelfde dag of op een ander tracé meerdere boetes oplopen. Het signaal is duidelijk: we streven naar een gedragswijziging en hanteren de snelheidslimiet als veiligheidslimiet.

Krijgen hulpdiensten die te snel rijden ook een boete?

Indien een dringende tussenkomst van de hulpdiensten vereist is, kunnen zij vanzelfsprekend met de correcte signalisatie sneller rijden dan toegelaten.

Waar gaan de inkomsten van de GAS-boetes naartoe?

Het is niet de bedoeling om van de trajectcontroles een verdienmodel te maken. Hoe minder inkomsten, hoe beter. Dat komt de verkeersveiligheid immers ten goede. De inkomsten van de GAS-boetes die wel worden uitgeschreven, vloeien naar de gemeente Riemst die deze inkomsten integraal gebruikt voor (nieuwe) investeringen om het verkeer in Riemst (nog) veiliger te maken. Denk maar aan het aanleggen van voet- en fietspaden, veilige oversteekplaatsen, het inrichten van schoolomgevingen … 

Wat houdt de regelgeving rond GAS-boetes in?

Het GAS 5-reglement bepaalt dat gemeenten gemeentelijke administratieve geldboetes (GAS) mogen opleggen voor beperkte snelheidsovertredingen (maximum 20 km/u te snel) in zones van 30 of 50 km per uur. Hierdoor vallen deze overtredingen niet langer onder het strafrecht en het parket en kan de gemeente zelf boetes innen. Het geld van die boetes investeert Riemst opnieuw in verkeersmaatregelen. 

Dit zijn de voorwaarden waaraan de overtreding moet voldoen om binnen het GAS 5-reglement te vallen:

 • De toegelaten maximumsnelheid werd met niet meer dan 20 kilometer per uur overschreden.
 • De snelheidsovertredingen worden begaan op een plaats waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 kilometer per uur.
 • Het gaat om snelheidsovertredingen vastgesteld met automatisch werkende toestellen die volledig worden gefinancierd door de lokale overheid.
 • De snelheidsovertredingen worden begaan door meerderjarige natuurlijke personen of door rechtspersonen.
 • Er wordt niet gelijktijdig een andere overtreding vastgesteld.
 • Is aan één van bovenstaande voorwaarden niet voldaan, dan wordt de overtreding alsnog strafrechtelijk behandeld via het parket.

Juridisch

Kan ik een verweer indienen als ik niet akkoord ga met de snelheidsovertreding?

Je kan binnen de termijn van 30 dagen na de dag van de vastgestelde feiten éénmalig schriftelijk verweer indienen via het webformulier op www.bilzen.be/gas.* Ben je aangeschreven als rechtspersoon en/of heeft een andere bestuurder de inbreuk gepleegd, dan kan je via het antwoordformulier op de website binnen de 15 dagen ons de contactgegevens van de juiste bestuurder bezorgen met de nodige bewijsstukken. In geval van andere vragen of opmerkingen kan je telefonisch contact opnemen via 089 51 93 00 of per e-mail gas@bilzen.be.

*Ook wanneer de vaststelling heeft plaatsgevonden op het grondgebied van Hoeselt of Riemst zal je uiteindelijk doorverwezen worden naar het webformulier van stad Bilzen. De beoordeling van deze verweren gebeurt immers gecentraliseerd in de lokale verwerkingscel (Stad Bilzen).

Wat als ik niet de bestuurder was van de wagen?

Je kan de gegevens van de bestuurder doorgeven via het webformulier op www.bilzen.be/gas.

Om dubbele betalingen te vermijden, gelieve jouw briefwisseling niet zelf over te maken aan de bestuurder aangezien er van ons uit een brief zal vertrekken.

Ook wanneer de vaststelling heeft plaatsgevonden op het grondgebied van Hoeselt of Riemst zal je uiteindelijk doorverwezen worden naar het webformulier van stad Bilzen. De beoordeling van deze verweren gebeurt immers gecentraliseerd in de lokale verwerkingscel (Stad Bilzen).

Welke stappen kan ik nog ondernemen indien de sanctionerend ambtenaar mijn verweer niet heeft aanvaard?

Je hebt het recht om tegen deze beslissing beroep aan te tekenen bij de politierechtbank. Dit moet binnen de maand vanaf de kennisgeving van de beslissing gebeuren.

Technisch

Hoe werkt een ANPR-camera?

ANPR betekend ‘automatische nummerplaatherkenning’. Door gebruik te maken van optische leesapperatuur kan een ANPR-camera een foto omzetten in data. Die data kan gebruikt worden om - indien nodig -  een boete op te stellen.

Kunnen de ANPR-camera’s ooit voor andere doeleinden gebruikt worden?

Ja, dat kan. Alle ANPR-camera’s in België moeten verplicht aangesloten worden op de nationale AMS-server. Politiezones kunnen zo hits ontvangen wanneer er nummerplaten geseind staan of verdacht zijn.

Worden deze trajectcontroles ook gebruikt om geluidsoverlast van luide wagens aan te pakken?

Neen, de ANPR-camera’s zullen geen geluidsmetingen doen.

Kan de ligging van de camera effect hebben op de snelheidsresultaten?

De normen voor de plaatsing wordt bepaald door de fabrikant. Dit maakt deel uit van het homologatiedossier dat moet goedgekeurd worden door officiële instanties. De ligging van de camera’s heeft dus absoluut geen invloed op de snelheidsresultaten.

Zijn vaststellingen door de trajectcontrole te vertrouwen?

De camera’s krijgen een conformiteitskeuring en een ijking door de officiële instanties BMI of VIAS.

Waarom trajectcontroles in plaats van (mobiele) flitspalen?

Het effect van trajectcontrole is anders dan bij flitspalen. In de buurt van flitspalen remmen bestuurders soms plots af om daarna weer op te trekken. Een trajectcontrole zorgt voor een gelijkmatige verkeersstroom en een rustiger wegbeeld. Bovendien dwingt een trajectcontrole op de lange termijn een mentaliteitswijziging af bij de bestuurders. 

Financieel

Hoeveel bedraagt de boete?

De bedragen van de administratieve geldboetes zijn gelijk aan de bedragen die de Vlaamse Regering bepaalt ter uitvoering van artikel 65, § 1, tweede lid wegverkeerswet. Deze bedragen kunnen in de toekomst nog wijzigen in functie van de wegcode.

Noch de gemeenteraad, noch de sanctionerend ambtenaar kan van deze vastgelegde bedragen afwijken.

De boete bedraagt 53 euro voor de eerste 10 kilometer per uur die te snel gereden werd (en niet meer dan 20 kilometer per uur) boven de toegelaten maximumsnelheid van 50 kilometer per uur (na correctie van de technische tolerantiemarge). De boete wordt nadien telkens met € 6,00 vermeerderd voor elke bijkomende kilometer per uur waarmee de toegelaten maximumsnelheid wordt overschreden.

Verhoogt mijn boete bij een volgende overtreding?

Neen. De boete wordt bepaald door de gemeten snelheid. Er is geen verhoging voorzien voor herhaaldelijke, beperkte snelheidsovertredingen.

Is een GAS-boete fiscaal aftrekbaar?

Neen. Een GAS-boete is geen factuur maar een betalingsverzoek naar aanleiding van een opgelegde sanctie. Deze is conform de vigerende politieverordening.

Vennootschappen kunnen een GAS-boete niet inbrengen als kost. Sinds de hervorming van de vennootschapsbelasting in 2020 zijn boetes niet meer aftrekbaar, omdat boetes fiscaal niet als kost gezien kunnen worden.

Een retributie (vb. het niet betalen van parkeergeld) daarentegen kan wel nog als kost gezien worden, omdat dit fiscaal gezien geen boete is.

Moet ik de boete nog betalen als ik verweer heb ingediend?

Je moet wachten op antwoord van de sanctionerend ambtenaar. Als het verweer gegrond is, volgt er geen sanctie en is het dossier afgesloten. Indien de sanctionerend ambtenaar oordeelt dat het verweer ongegrond is, dan dient de boete alsnog betaald te worden. Dit zal dan ook vermeld staan in de brief die je zal ontvangen.

Privacy

Wat gebeurt er met de verzamelde gegevens?

Enkel de lokale en federale politie krijgt rechtstreeks toegang tot de gegevens. De stad ontvangt enkel de strikt noodzakelijke data over de voertuigen die nodig is om GAS-boetes uit te schrijven.

De privépartner TAAS heeft ook geen toegang tot persoonsgegevens of gegevens van de overtreding.

Wie kan een kopie verkrijgen van een vaststelling of beslissing?

Enkel de personen die een schriftelijke aanvraag doen en een rechtmatig belang kunnen aantonen, kunnen een kopie krijgen van de vaststelling of beslissing.

Bijvoorbeeld: advocaten n.a.v. van een geschil of aanstelling, verzekeringsmaatschappijen, enz.