Stedenbouwkundig uittreksel

Een stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister en een uittreksel uit het vergunningenregister voor de percelen waarvoor de aanvraag wordt ingediend.

Het plannenregister bevat alle informatie over geldende ruimtelijke plannen op alle niveaus: gewestplannen, uitvoeringsplannen, plannen van aanleg, stedenbouwkundige verordeningen.

Het vergunningenregister is een databank waarin alle afgeleverde vergunningen, weigeringen, stedenbouwkundige inbreuken, stedenbouwkundige attesten, planologische attesten en verkavelingsvergunningen zijn opgenomen.

De vastgoedinformatie bevat, naast informatie betreffende plannen en vergunningen, eveneens informatie over milieu en natuur, huisvesting en economie, bescherming onroerend erfgoed, andere erfdienstbaarheden van openbaar nut, en gemeentelijke belastingen en heffingen. Deze bijkomende informatie wordt niet opgenomen in het stedenbouwkundig uittreksel. Dit formulier heeft een louter informatieve waarde.

De informatie die opgenomen is in het stedenbouwkundig uittreksel en de vastgoedinformatie geeft slechts de situatie weer zoals deze bekend is op de datum van de opmaak van het uittreksel of de vastgoedinformatie.

De aanvraag:
 een stedenbouwkundig uittreksel en vastgoedinformatie kan schriftelijk worden aangevraagd. Er kan gebruik gemaakt worden van het "aanvraagformulier stedenbouwkundige inlichtingen". Bij de aanvraag dient een recent kadastraal plan en kadastraal uittreksel toegevoegd te worden.

De stedenbouwkundige uittreksels en vastgoedinformatie worden binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag afgeleverd.

De betaling:
 zoals je terug kan vinden op het aanvraagformulier bedraagt de retributie voor stedenbouwkundige inlichtingen:

  • Stedenbouwkundig uittreksel (uittreksel plannen- en vergunningenregister)  50  euro.
  • Vastgoedinformatie (exclusief stedenbouwkundig uittreksel) 50 euro.

De verschuldigde retributies worden per kadastraal perceel of per cluster van aaneengesloten percelen van dezelfde eigenaar aangerekend. De betaling kan slechts uitgevoerd worden na facturatie. De factuur zal melding maken van je persoonlijke referentie en wordt apart verzonden.

Aanvraagformulier

Meer info