Beleid

Vanaf 1 oktober 2015 is de ‘Bouwverordening gemeente Riemst’ van toepassing.

Ruimtelijke Ordening heeft een belangrijke invloed op de woon- en leefomgeving.
De principes daarvan worden vastgelegd in structuurplannen, BPA's en RUP's.

Het belang van ruimtelijke ordening en ruimtelijke planning is de voorbije jaren sterk toegenomen. Open ruimte is in Vlaanderen immers schaars en bijzonder kwetsbaar geworden. Het beleid voor ruimtelijke ordening heeft als doelstelling een duurzaam evenwicht te scheppen tussen woongebieden, bedrijventerreinen, landbouwzones, groengebieden, enzovoort. De gemeente Riemst zorgt daarom ervoor om die ruimtelijke omgeving en het patrimonium zo goed mogelijk te beheren, waardoor de leef- en bewoonbaarheid door de diverse gebruikers in optimale omstandigheden kan gebeuren met een minimum aan conflictsituaties. Daarnaast is de dienstverlening aan de burgers een van de prioriteiten.

Ook heeft de gemeente Riemst een bouwverordening opgesteld om nieuwbouw (verbouw) in goede banen te leiden.

De bouwverordening legt een aantal ongeschreven regels vast die in het verleden reeds gehanteerd werden, maar nergens concreet werden vastgesteld. Met de verordening wordt getracht een duidelijke ruimtelijke toetsing te hanteren, die voor iedereen begrijpbaar en voor iedereen gelijk is. De gemeente Riemst vraagt daarom aan kandidaat-(ver)bouwers of projectontwikkelaars om deze bouwverordening toe te passen op toekomstige projecten. Naast de bouwverordening bestaat er ook een 'Toelichting op de bouwverordening gemeente Riemst'. In deze toelichting wordt gewezen op geldende regelgeving die mogelijk van toepassing is op een project en worden ook een aantal sensibiliserende, niet-bindende aandachtspunten toegevoegd.

Heb je nog vragen over deze bouwverordening? Aarzel dan niet en neem contact op met onze dienst.