GECORO

De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening buigt zich over verschillende vraagstukken inzake ruimtelijke ordening en planning binnen onze gemeente, en heeft een adviserende bevoegdheid tegenover het schepencollege en de gemeenteraad. De GECORO bestaat enerzijds uit vertegenwoordigers van een aantal maatschappelijke geledingen en anderzijds uit een aantal deskundigen. 

Meer info

Dienst omgeving
Tel. 012 44 03 33 - vergunningen@riemst.be