Huurtoelage

Voorwaarden

Voor de berekening van de huishuur wordt rekening gehouden met de inkomsten én de hiernavolgende regelgeving:

  • De aanvrager dient minstens gedurende 3 jaren onafgebroken woonachtig te zijn in de gemeente Riemst
  • De aanvrager dient een bewijs van inschrijving voor te leggen voor het bekomen van een sociale woning of appartement bij een huisvestingsmaatschappij

Indien de huur voor de sociale woning méér bedraagt dan de huur voor de privé-woning die de aanvrager op dat ogenblik betrekt, blijft de huurtoelage gehandhaafd. In het andere geval vervalt de huurtoelage, ongeacht of de betrokkene al dan niet op het aanbod is ingegaanDe huurtoelage wordt jaarlijks herzien en er dient telkenmale een attest van inschrijving bij een sociale huisvestingsmaatschappij te worden voorgelegd.

Heb je vragen of twijfels, neem dan contact op met het Sociaal Huis.

Procedure

Voor de berekening van de huishuur wordt rekening gehouden met de hiernavolgende regelgeving:

  • Onder het inkomen worden alle inkomsten verstaan met inbegrip van het onderhoudsgeld.  Enkel voor de kinderbijslag wordt slechts de helft in rekening genomen;
  • Voor de inwonende ouders of kinderen wordt slechts 1/3de van het inkomen in rekening gebracht.  Voor andere inwonenden telt het volledig inkomen mee;
  • Het inkomensplafond wordt bepaald door de overeenstemmende categorie inzake leefloon, verhoogd met de medicatiekosten en een maximale huishuur die als volgt wordt berekend: 
Aantal bewonersMaximale huurprijs
1€ 510
2€ 545
3€ 581
5€ 617
5 of meer€ 653
  • Indien de huurprijs hoger ligt dan de maximumprijs wordt de huurtoelage voor maximaal 1 jaar toegekend;

  • Voor de berekening van de huurtoelage wordt 1/3de aangerekend van het saldo tussen het inkomensplafond en het inkomen met een minimumtussenkomst ten bedrage van € 10 en een maximale tussenkomst ten bedrage van € 153;

  • Zowel de maximumprijs alsook de huurtoelage volgen de evolutie van de index;

  • De toelage gaat in op de maand volgend op de aanvraag ervan;

Bedrag

De maximum duurtijd van de betaling van de huurtoelage wordt gelimiteerd tot 3 jaren per gezin. Indien deze termijn wordt bereikt bestaat er achteraf geen recht meer op een toelage ten voordele van de rechthebbende en/of zijn partner.