Verwarmingstoelage

Wat

Je huis verwarmen is duur. Gebruik je stookolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas voor je verwarming en heb je een beperkt inkomen, dan kan je beroep doen op een verwarmingstoelage, de zogenaamde mazoutpremie. Dat woord is niet helemaal juist, want je kan ook een toelage krijgen voor bijvoorbeeld bulkpropaangas. Met deze toelage kan je een stukje van je factuur betalen.

Heb je vragen of twijfels, neem dan contact op met het Sociaal Huis. Je vindt ook meer op www.verwarmingsfonds.be.

Voorwaarden

Om recht te hebben op een toelage dien je huisbrandolie, verwarmingpetroleum (type c) of bulkpropaangas te gebruiken. De mensen die gebruik maken van aardgas, propaangas en butaangas in gasflessen kunnen geen aanspraak maken op een toelage. Bovendien moet je behoren tot één van de volgende categorieën:

 • Categorie1: de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering

  • WIGW of: weduwe of weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees;

  • Kind met een handicap met een verhoogde kinderbijslag;

  • Langdurig werkloze (sinds meer dan een jaar), ouder dan 50 jaar;

  • Gerechtigde op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO of GIB);

  • Gerechtigde op een inkomensvervangende uitkering voor personen met een handicap;

  • Gerechtigde op een leefloon;

  • Gerechtigde op het OMNIO-statuut;

  • en het inkomen van uw huishouden is lager of gelijk aan de voor de Categorie 2 vastgelegde grenzen.

 • Categorie 2: de gezinnen met een laag inkomen

Je kan hiervoor terecht in het Sociaal Huis. Je moet wel een aanvraag indienen binnen de 60 dagen na de levering.

Wat meebrengen

 • Je identiteitskaart
 • Een kopie van de leveringsfactuur
 • Een recent aanslagbiljet van de belastingen

Indien je in een appartementsgebouw woont dien je een attest te bezorgen van de eigenaar of de beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur betrekking heeft.

 

Bedrag

Voor het hele jaar 2016 wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1.500 liter brandstof. Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe je behoort. Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 en 20 cent per liter. Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van € 210.