Monumenten

Sinds 1976 beschermt Vlaanderen zijn waardevolle monumenten en stads-of dorpsgezichten. De wetgeving maakt een onderscheid tussen monumenten en stads-en dorpsgezichten.

Een monument staat op zich, individueel. Terwijl een stads-of dorpsgezicht over een waardevol geheel gaat. Niet alleen één gebouw, maar ook andere gebouwen of elementen spelen een rol zoals omheining, beplanting, bomen, straten, etc.

Een overzicht van de beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten in Vlaanderen vind je terug in de databank beschermingen. Deze databank verzamelt en ontsluit alle voorlopige en definitieve beschermingen in Vlaanderen. Het gaat om beschermde monumenten, landschappen, stads- of dorpsgezichten, archeologische zones, varend erfgoed, erfgoedlandschappen en ankerplaatsen. Je kan hier terugvinden wat er precies beschermd is, en ook de beschermingsbesluiten raadplegen.

Meer info

Monumenten, een kennismaking

De brochure 'Monumenten, een kennismaking' vat de administratieve en juridische aspecten van de monumentenzorg in Vlaanderen samen. Ze geeft aan waarmee je rekening moet houden als je bijvoorbeeld in een beschermd postkantoor woont, of een oude graanmolen wilt restaureren.

In de brochure vind je als eigenaar, erfpachter, vruchtgebruiker of opstalhouder meer informatie over de procedure die leidt tot de mogelijke bescherming van een monument. De brochure geeft ook informatie over de aanvraag van een onderhoudspremie en de manier waarop je tegen een bescherming bezwaar kunt aantekenen.