Onderhoud wegen

De Technische Dienst beheert een wegennet van om en bij de 100 kilometer gemeentewegen en ongeveer 140 kilometer ruilverkavelingwegen. Deze dienst staat in voor de inventarisatie van het gemeentelijk wegennet, de opmaak van onderhoudsdossiers en de controle op de uitvoering van onderhouds- en herinrichtingswerken aan wegen, pleinen, voetpaden, …

 

Maar niet enkel de gemeente Riemst laat werken uitvoeren op het openbaar domein. Ook het Vlaams Gewest (zij zijn eigenaar van ongeveer 20 kilometer gewestwegen op het grondgebied Riemst), Aquafin en de verschillende nutsmaatschappijen zijn in dit gebied werkzaam.

Werken op het openbaar domein zijn soms heel ingrijpend. Vooral handelaars zijn vaak de grootste “slachtoffers” van openbare werken. De gemeente Riemst tracht door middel van een goede planning en opvolging van de werken, gekoppeld aan een duidelijke communicatie, heel wat leed te voorkomen.

Onderhoud asvalt
Onderhoud asvalt
Ruilverkavelingsweg

ONDERHOUD BETONWEGEN