Onderhoudswerken

Onderhoudswerken aan beschermde monumenten, waardevolle gebouwen binnen een beschermd dorpsgezicht en beeldbepalende panden komen in aanmerking voor een gemeentelijke premie.

Als beeldbepalend worden beschouwd alle niet-beschermde gebouwen die opgenomen zijn in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed en niet-beschermde gebouwen die binnen een Bijzonder Plan van Aanleg of een Ruimtelijk Uitvoeringsplan expliciet vermeld worden omwille van hun erfgoedwaarde. De laatste categorie kan niet rekenen op een erfgoedpremie van de Vlaamse Overheid.

Welke werken komen in aanmerking?

Enkel die werken die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van erfgoedkenmerken en -elementen komen in aanmerking.

Voor beeldbepalende panden en waardevolle gebouwen binnen een beschermd dorpsgezicht waarvoor geen goedgekeurd beheersplan bestaat, komen alleen de werken aan daken en buitengevels in aanmerking.

Hoeveel bedraagt de premie?

Beschermde monumenten en waardevolle gebouwen binnen een beschermd dorpsgezicht waarvoor een goedgekeurd beheersplan bestaat: 15% bijkomend bij de Vlaamse erfgoedpremie volgens de standaardprocedure. De gemeentelijke premie wordt alleen toegekend als de aanvrager ook recht heeft op de gewestelijke premie. De voorwaarden voor beide premies zijn dezelfde. Dit met een maximumpremie van 3750 euro.

Beeldbepalende panden en waardevolle gebouwen binnen een beschermd dorpsgezicht waarvoor geen goedgekeurd beheersplan bestaat: 10% van de aanvaarde kosten met een jaarlijks maximum bedrag van 10.000 euro. De jaarlijkse maximale premie bedraagt dus 1000 euro.

Indien de werken in eigen beheer worden uitgevoerd, komen enkel de kosten voor de levering van materialen in aanmerking. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de IOED Oost.