Plannen

Indien je wilt bouwen, verbouwen, verkavelen, een bestemming wijzigen van een vastgoed of eender welke actie wilt ondernemen met invloed op de ruimtelijke ordening ga je eerst na welke voorschriften je hiervoor moet volgen. Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA’s) zijn verfijningen van het gewestplan.

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) geven uitvoering aan ruimtelijke structuurplannen.  Door het opmaken van een RUP concretiseert de gemeente haar ruimtelijk beleid. De gemeentelijke RUP’s vervangen de vroegere gewestplannen en BPA’s. Maar tot zolang blijven de bestaande bijzondere plannen van aanleg rechtsgeldig.