Plannen

Indien je wilt bouwen, verbouwen, verkavelen, een bestemming wijzigen van een vastgoed of eender welke actie wilt ondernemen met invloed op de ruimtelijke ordening ga je eerst na welke voorschriften je hiervoor moet volgen. Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA’s) zijn verfijningen van het gewestplan.

Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP) geven uitvoering aan Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplannen (GRS). Door het opmaken van een RUP concretiseert de gemeente haar ruimtelijk beleid. De gemeentelijke RUP’s vervangen de vroegere gewestplannen en BPA’s. Maar tot zolang blijven de bestaande bijzondere plannen van aanleg rechtsgeldig.

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP’s) geven uitvoering aan het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Via deze link vindt u een overzicht van GRUP’s voor de gemeente Riemst.

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP’s) geven uitvoering aan het Ruimtelijk Structuurplan Limburg. Via deze link kunt u de PRUP’s raadplegen.